Νόμος 1428/84 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται να εκμεταλλεύεται το λατομείο σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

 

2. Ο εκμεταλλευτής λατομείου αδρανών υλικών υποχρεούται να υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους δελτίο δραστηριότητας ή δήλωση απραξίας, τα στοιχεία των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

 

Το δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, η οποία διαβιβάζει το ένα στο Υπουργείο Ενεργείας και Φυσικών Πόρων και το άλλο στον αρμόδιο νομάρχη.

 

Το δελτίο δραστηριότητας δεν απαιτείται να περιλαμβάνει στοιχεία για την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΣΤ12.2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

3. Στους εκμεταλλευτές που δεν υποβάλλουν πιο πάνω δελτίο δραστηριότητας ή τη δήλωση απραξίας ή τα υποβάλλουν εκπρόθεσμα ή με ελλειπή στοιχεία επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 έως 150.000 δραχμές με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο Δημόσιο Ταμείο τίτλο βεβαίωσης (χρηματικό κατάλογο) για την είσπραξή του, σύμφωνο με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τα ποσά που προέρχονται από τα πρόστιμα κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αναλαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 αυτού του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Δ7/Φ1/22601/1990 απόφαση (ΦΕΚ 617/Β/1991), με την υπ' αριθμόν Δ7/Α/Φ1/11500/546/6/1997 απόφαση (ΦΕΚ 502/Β/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.