Νόμος 1360/83 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η επιχορήγηση και επιδότηση των επενδύσεων παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που λαμβάνεται μετά από γνωμοδότηση της κατά τον παρόντα νόμο αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεων που αφορούν σε παρατάσεις του χρόνου για την ολοκλήρωση των επενδύσεων ή σε τροποποιήσεις αποφάσεων που δεν μεταβάλλουν το ποσό της επιχορήγησης και επιδότησης. Μεταβολή, με οποιοδήποτε τρόπο, των όρων της απόφασης επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του επενδυτή.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του νόμου 1262/1982 τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Οι τράπεζες για τη χορήγηση των απαιτουμένων δανείων προς επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο νόμο 1262/1982 υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη πέρα από τα δικά τους κριτήρια και τα αναπτυξιακά κριτήρια, όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 αυτού του νόμου και τη σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, και να αιτιολογούν την τυχόν απόρριψη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση απόρριψης από τις τράπεζες αίτησης για χρηματοδότηση μιας επένδυσης, η οποία έχει υπαχθεί ή θα υπαχθεί στο νόμο αυτόν και θα τύχει κρατικής επιχορήγησης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μπορεί μετά από αίτηση του επενδυτή να αναπέμψει την αίτηση αυτή για επανεξέταση και ενδεχόμενη χρηματοδότηση από την ΕΤΒΑ.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης από το Δημόσιο πραγματοποιείται σε δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου της παραγράφου 2 του άρθρου 8, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκριτικής πράξης σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 5. Στην αντίθετη περίπτωση αναστέλλεται η πληρωμή των δόσεων και η γνωμοδοτική Επιτροπή ή ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, κατά περίπτωση, μπορεί να εισηγηθεί την ανάκληση της έγκρισης ή και τη μερική ή ολική επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που έχει καταβληθεί. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από το Δημόσιο Ταμείο. Για την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο εφαρμόζεται αναλογικά και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 542/1977 (ΦΕΚ 41/Α/1977) η εφαρμογή της οποίας επεκτείνεται και στους διαχειριστές προσωπικών εταιριών, όπως και στους εκκαθαριστές νομικών προσώπων.}

 

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Παραγωγικές επενδύσεις βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και οικοτεχνίας ύψους μέχρι 20 εκατομμυρίων δραχμών υποβάλλονται στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και εξετάζονται απευθείας από τον οργανισμό αυτόν ή τις περιφερειακές υπηρεσίες του, με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου, και επιχορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν εισήγησης του Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και χωρίς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 αυτού του νόμου. Το όριο των 20 εκατομμυρίων δραχμών είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση.

 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πραγματοποίησης των παραπάνω επενδύσεων, εφόσον οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και εξετάσθηκαν απ' αυτόν, γίνεται από όργανα του ίδιου οργανισμού, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 αυτού του νόμου. Η καταβολή των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων του επιτοκίου στις επενδύσεις αυτής της παραγράφου γίνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, ο οποίος αντλεί κεφάλαια από λογαριασμό, που θα δημιουργηθεί επ' ονόματί του από την προβλεπόμενη στην επόμενη παράγραφο δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.}

 

5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η προβλεπόμενη για κάθε οικονομικό έτος δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου για την καταβολή των επιχορηγήσεων επενδύσεων και των επιδοτήσεων επιτοκίου αυτού του νόμου εγγράφεται στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων και οι επιδοτήσεις επιτοκίου που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα και κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτων.}

 

6. Στο άρθρο 6 του νόμου 1262/1982 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1116/1981, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και των διατάξεων κάθε άλλου αναπτυξιακού νόμου, όπως και αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδονται βάσει του παρόντος νόμου, είναι δυνατό να τροποποιούνται με όμοια απόφαση που εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της προβλεπόμενης γνωμοδοτικής επιτροπής, μετά από αίτηση του επενδυτή εφόσον οι αιτούμενες τροποποιήσεις αναφέρονται. Σε αυξομείωση των εγκριθεισών δαπανών επενδύσεων εφάπαξ και μέχρι ποσοστού 10%, και σε εφάπαξ παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα μέχρι 1 χρόνου, στην αύξηση της κινητήριας δύναμης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εφόσον η αύξηση αυτή δεν ξεπερνά το 1/5 αυτής που έχει ήδη εγκριθεί, ή σε μείωση της κινητήριας δύναμης, κατά ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το 20% αυτής που έχει εγκριθεί. Η γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 8 παράγραφος 1 του νόμου αυτού απαιτείται και για τις τροποποιήσεις αυτές, εφόσον το ύψος της επενδυτικής δαπάνης υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια δραχμές.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.