Νόμος 1360/83 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες επενδύσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 35% του συνολικού κόστους της επένδυσης στην περιοχή Β από 25 % στην περιοχή Γ και από 15% στην περιοχή Δ. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής των συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζεται 10 μονάδες χαμηλότερα εκτός της περιοχής Δ, για την οποία το κατώτατο ποσοστό ίδιας συμμετοχής είναι 10 %. Στην περιοχή Α, και μόνο για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9, το κατώτερο ποσοστό ίδιας συμμετοχής είναι 30% του συνολικού ύψους της επένδυσης. Στο ποσοστό της ίδιας συμμετοχής μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η αξία του οικοπέδου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή σε επενδύσεις, που παίρνουν επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου που αντιστοιχεί σε περιοχή όπου τα κίνητρα αυτά είναι πιο ευνοϊκά από εκείνα της περιοχής όπου πραγματοποιείται η επένδυση, είναι ίσο με το ποσοστό που προβλέπεται για τις επενδύσεις της ευνοϊκότερης αυτής περιοχής.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις με ύψος επένδυσης μέχρι 20 εκατομμύρια δραχμές και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές πλην συνεταιρισμών, επενδύσεις. Προκειμένου περί συνεταιρισμών ως ίδια συμμετοχή νοείται για μεν τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τους υφισταμένους το ποσό της αύξησης του συνεταιρικού τους κεφαλαίου ή ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού ή κατά περίπτωση η χρησιμοποίηση αποθεματικών εκτός του τακτικού. Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε υφιστάμενες επιχειρήσεις το ποσό της αύξησης των ίδιων κεφαλαίων τους ή, κατά περίπτωση, της κεφαλαιοποίησης φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού. Ατομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις μέχρι 20 εκατομμύρια δραχμές μπορεί να διατηρούν τη μορφή τους, αν εγκριθεί αναπροσαρμογή κόστους μέχρι 30 % και το συνολικό ύψος της επένδυσης υπερβεί έτσι το όριο των 20 εκατομμυρίων. Στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 8 παράγραφος 2 του νόμου αυτού, ότι δεν πληρούνται οι πιο πάνω αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις, τότε ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο νόμο και επιστρέφονται οι τυχόν πραγματοποιηθείσες εκταμιεύσεις κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου στην επένδυση γίνεται αφού προηγουμένως αποδεδειγμένα, βάσει έκθεσης των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 8 οργάνων ελέγχου, έχει καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση της επένδυσης η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50% και το 25% της τυχόν συμμετοχής της χρηματοδοτούσας τράπεζας. Στην περίπτωση που, για την πραγματοποίηση της επένδυσης, δεν έχει χρησιμοποιηθεί δανεισμός, η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου γίνεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, αφού θα έχει καταβληθεί και δαπανηθεί στα επενδυτικά έργα η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50% και το 25% του υπολοίπου, πέραν της υποχρεωτικής ίδιας συμμετοχής ποσού.

 

Η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου γίνεται σε δόσεις, που καθορίζονται με την εγκριτική απόφαση και με τρόπο, ώστε να δαπανηθεί παράλληλα το υπόλοιπο της ίδιας συμμετοχής και του δανείου της τελευταίας δόσης καταβαλλομένης μετά πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών για την επένδυση ορίζεται στην εγκριτική πράξη. Είναι δυνατή η καταβολή κάθε μιας από τις δόσεις της επιχορήγησης εκτός από την πρώτη και την τελευταία δόση, εφόσον προσκομίζεται, στην υπηρεσία ιδιωτικών επενδύσεων ή στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου 1262/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η έναρξη των επενδύσεων του παρόντος νόμου μπορεί να γίνεται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 6 παράγραφος 6 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή και δε δεσμεύει την κρίση της γνωμοδοτικής επιτροπής ούτε την απόφαση της Διοίκησης, περί υπαγωγής ή μη της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου αυτού.}

 

5. Συνεταιρισμοί που έχουν κάνει έναρξη παραγωγικών επενδύσεων μετά την 01-01-1981 είναι δυνατό να υπαχθούν στο νόμο 1262/1982, εφόσον υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε 30 μέρες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

 

6. Στο άρθρο 5 του νόμου 1262/1982 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

 

{6. Στις περιπτώσεις του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου αυτού και εφόσον η τεχνολογία στηρίζεται σε έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από Έλληνες, η ίδια συμμετοχή του επενδυτή είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται κατά περίπτωση, να καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της υπάρχουσας επιχείρησης, που ήδη τυχόν λειτουργεί, κατά ποσοστό αντίστοιχο με το ύψος της ίδιας συμμετοχής όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος υπολογισμού της καθαρής θέσης για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου.}

 

7. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού εκτός από τη διάταξη της παραγράφου 2 ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 1262/1982.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.