Απόφαση d11b-13/95

Απόφαση Δ11Β/13/1995: Τροποποίηση του Νέου Κανονισμού Σκυροδέματος για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ11Β/13/1995: Τροποποίηση του Νέου Κανονισμού Σκυροδέματος για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα, (ΦΕΚ 227/Β/1995), 28-03-1995.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 1418/1984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Την υπ' αριθμόν Δ11Ε/0/30123/1991 απόφαση Έγκριση Νέου Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα (ΦΕΚ 1068/Β/1991) και την απόφαση Δ17Γ/01/50/ΦΝ.310/1994 περί παράτασης της παράλληλης εφαρμογής μέχρι 30-06-1995.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. Την ΥΠ/123/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

6. Το από 14-02-1995 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Σύνταξης του Κανονισμού και το έγγραφο υπ' αριθμόν Δ11Β/10/1995 της Διεύθυνσης Προγράμματος Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

7. Την ανάγκη τροποποίησης του νέου Κανονισμού με βάση τις παρατηρήσεις των χρηστών κατά την περίοδο της παράλληλης εφαρμογής και τις τελικές διατάξεις του Νέου Αντισεισμικού Κανονισμού και του αντίστοιχου Ευρωκώδικα No 2, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Νέου Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα, ο οποίος εγκρίθηκε με την απόφαση υπ' αριθμόν Δ11Ε/0/30123/1991 (ΦΕΚ 1068/Β/1991) και εφαρμόζεται μέχρι την 30-06-1995, παράλληλα με τους παλαιούς Κανονισμούς Σκυροδέματος του από [ΒΔ] 18-12-1954 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 160/Α/1954) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Με την παρούσα τροποποίηση του Νέου Κανονισμού καταργούνται και τα άρθρα 45 και 47 του από [ΒΔ] 18-12-1954 βασιλικού διατάγματος που είχαν διατηρηθεί με την προηγούμενη απόφαση υπ' αριθμόν Δ11Ε/0/30123/1991.

 

2. Από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης ισχύει και εφαρμόζεται ο τροποποιημένος Νέος Κανονισμός παράλληλα και κατ' επιλογήν με τους ανωτέρω Κανονισμούς που η ισχύς τους παρατάθηκε μέχρι 30-06-1995. Από την ημερομηνία αυτή (30-06-1995) και ύστερα, εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο ο Νέος Κανονισμός, όπως εγκρίνεται με την απόφαση αυτή.

 

Η παρούσα απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 03-03-1995

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 

1. Γενικά

2. Δεδομένα για το σκυρόδεμα

3. Δεδομένα για τον χάλυβα

4. Δεδομένα για την προένταση

5. Ανθεκτικότητα σε διάρκεια και γεωμετρικά δεδομένα

6. Γενικές αρχές υπολογισμού

7. Προσδιορισμός της εντατικής κατάστασης

8. Γραμμικά δομικά στοιχεία

9. Πλάκες και δίσκοι

10. Οριακή κατάσταση αστοχίας από μεγέθη ορθής έντασης

11. Οριακή κατάσταση αστοχίας από τέμνουσα

12. Οριακή κατάσταση αστοχίας από στρέψη

13. Οριακή κατάσταση αστοχίας από διάτρηση

14. Οριακή κατάσταση αστοχίας από παραμορφώσεις του φορέα (λυγισμός)

15. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας από ρηγμάτωση

16. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας από παραμορφώσεις

17. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης

18. Κανόνες διαμόρφωσης και κατασκευαστικές λεπτομέρειες δομικών στοιχείων

19. Εκλογή των υλικών

20. Εκτέλεση των εργασιών

21. Ποιοτικός έλεγχος

22. Συντήρηση και επισκευή - ενίσχυση των κατασκευών

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.