Απόφαση 172058/16

Απόφαση 172058/2016: Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 1996/82/ΕΚ του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 04-07-2012. Αντικατάσταση της υπ' αριθμόν 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/2007), όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 2259/Β/2007)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 172058/2016: Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 1996/82/ΕΚ του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 04-07-2012. Αντικατάσταση της υπ' αριθμόν 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/2007), όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 2259/Β/2007), (ΦΕΚ 354/Β/2016), 17-02-2016.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υγείας - Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση... (ΦΕΚ 136/Α/1992) και τις διατάξεις του άρθρου 1 (παράγραφοι 1, 2, 3 και 4) και του άρθρου 2 (παράγραφος 1)ζ) του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1984) και του άρθρου 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15 (παράγραφοι 3 και 4) 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παράγραφος 12) του νόμου 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 204 του νόμου 3852/2010 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 4071/2012 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

5. Τις διατάξεις της Ενότητας Α' του νόμου 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 100/2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 167/Α/2014).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 3325/2005 Περί ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 3491/2006 Σύσταση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 207/Α/2006).

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 84/Α/2010).

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 3013/2002 Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4249/2014 Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.....και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

14. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 8/1991 Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (ΦΕΚ 5/Α/1991) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 (παράγραφος 2 περίπτωση β) καθώς και του άρθρου 64 του νόμου 4249/2014 Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος....και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 

15. Την οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 04-07-2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEL 197/1/2012).

 

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως ισχύει.

 

17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και την συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.

 

18. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 1299/2003 υπουργικής απόφασης Έγκριση του από 07-04-2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β/2003).

 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παράγραφος Β) του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

20. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων ... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

21. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015).

 

22. Την με αριθμό Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2076/Β/2015).

 

23. Την με αριθμό Υ2/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 2076/Β/2015).

 

24. Την με αριθμό Υ6/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκο Τόσκα (ΦΕΚ 2109/Β/2015).

 

25. Την με αριθμό Υ14/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη (ΦΕΚ 2144/Β/2015).

 

26. Την με αριθμό 107837/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη (ΦΕΚ 2280/Β/2015).

 

27. Την υπ' αριθμόν Δ6Α/1015213/ΕΞ2013/2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β/2013).

 

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Εκτίμηση κινδύνων μεγάλου ατυχήματος από συγκεκριμένη επικίνδυνη ουσία

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης

Άρθρο 6: Κοινοποίηση

Άρθρο 7: Πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων (ΠΠΜΑ)

Άρθρο 8: Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (φαινόμενο domino)

Άρθρο 9: Μελέτη Ασφαλείας

Άρθρο 10: Μετατροπές εγκατάστασης, μονάδας ή αποθήκης

Άρθρο 11: Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 12: Σχεδιασμός χρήσεων γης

Άρθρο 13: Ενημέρωση του κοινού

Άρθρο 14: Δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

Άρθρο 15: Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης και τα ληπτέα μέτρα μετά από μεγάλο ατύχημα

Άρθρο 16: Ενέργειες των αρμοδίων αρχών μετά από μεγάλο ατύχημα

Άρθρο 17: Πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μεγάλο ατύχημα

Άρθρο 18: Απαγόρευση λειτουργίας

Άρθρο 19: Επιθεωρήσεις- Έλεγχοι

Άρθρο 20: Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Άρθρο 21: Πρόσβαση στις πληροφορίες και εμπιστευτικότητα

Άρθρο 22: Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Άρθρο 23: Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

Άρθρο 24: Κυρώσεις

Άρθρο 25: Αρμόδια αρχή

Άρθρο 26: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 27: Παραρτήματα

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος της παρούσας

 

Παράρτημα Ι: Επικίνδυνες ουσίες

Παράρτημα II: Δεδομένα και πληροφορίες που πρέπει τουλάχιστον να αφορά η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 Μελέτη Ασφάλειας

Παράρτημα III: Πληροφορίες κατά το άρθρο 7 παράγραφος 6 και το άρθρο 9 που αφορούν το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και την οργάνωση της εγκατάστασης με σκοπό την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων

Παράρτημα IV: Δεδομένα και πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 11

Παράρτημα V: Πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται στο κοινό κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 13

Παράρτημα VI: Κριτήρια για την προβλεπόμενη στο άρθρο 17 παράγραφος 1 κοινοποίηση μεγάλου ατυχήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παράρτημα VII: Υπεύθυνη δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης προς την αδειοδοτούσα αρχή σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5

Παράρτημα VIII: Απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να καταθέτει ο φορέας εκμετάλλευσης για την ορθή ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την παράγραφο Β του άρθρου 5 ή την παράγραφο 1)δ του άρθρου 6, κατά περίπτωση

Παράρτημα IX: Πίνακας με σενάρια ατυχημάτων που θα πρέπει να εξετάζονται στη Μελέτη Ασφαλείας ανά τύπο εγκατάστασης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 11-02-2016

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.