Απόφαση 1121-59529/17

Απόφαση 1121/59629/2017: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1121/59629/2017: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων, (ΦΕΚ 102/ΑΑΠ/2017), 15-05-2017.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 280 ΙΙ παράγραφος 8 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 18 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

5. Την Πράξη 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας κ.λ.π. (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 αυτού.

 

9. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, όπως ισχύει σήμερα.

 

10. Την υπ' αριθμόν Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β/1983) Υπουργική απόφαση Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις, όπως ισχύει.

 

11. Το νόμος 4056/2012 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) Χωρικός σχεδιασμός-Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

13. Την υπ' αριθμόν 1712/70133/2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/2012) περί έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.

 

14. Την υπ' αριθμόν 2768/107693/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/2014) περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.

 

15. Την από 23-06-2014 αίτηση της εταιρείας: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΠΕΕ, με τα συνημμένα της (τεχνικό υπόμνημα - ιστορικό, τοπογραφικό, έγκριση ΕΥΔΑΠ).

 

16. Την υπ' αριθμόν 406/2015 (Πρακτικό 29/2015) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων, επί των διαλαμβανομένων στην παραπάνω (14) σχετική αίτηση.

 

17. Το υπ' αριθμόν 4/2016 (θέμα 11°), πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

18. Την υπ' αριθμόν 3913/168666/2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 317/ΑΑΠ/2016) περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.

 

19. Τις από 12-12-2016 και 27-01-2017 αιτήσεις της εταιρείας: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΠΕΕ, σχετικά με την επανεξέταση της παραπάνω (14) σχετικής αίτησης.

 

20. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 133/27-02-2017 αίτημα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων.

 

21. Το υπ' αριθμόν 2/2017 (Θέμα 3°) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

και επειδή:

 

1. Με το εγκεκριμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε, στην περιοχή ελέγχου και περιορισμού δόμησης γεωργικής γης ΠΕΠΔ1 έχουν τεθεί επαχθείς όροι για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων ακυρώνοντας στην πράξη τη δυνατότητα εγκατάστασης νέων κτηνοτροφικών μονάδων και την επέκταση υφιστάμενων στην κατεξοχήν περιοχή αγροτοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα από το εγκεκριμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε, προβλέπεται στην ΠΕΠΔ1:

 

{Κτηνοτροφικές ή σταβλικές εγκαταστάσεις για ισοδύναμα ζώα μέχρι 20, υπό τους περιορισμούς της απόφασης για την προστασία των υδάτων της πρωτεύουσας (απόφαση υπ' αριθμόν Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β/1983) ως ισχύει). Για τις αποστάσεις μεταξύ των μονάδων και τις αποστάσεις από τους οικισμούς ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4056/2012.}

 

2. Οι παραπάνω ρυθμίσεις θέτουν δυσβάσταχτους περιορισμούς που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου 4056/2012 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις. Επιπλέον η ΠΕΠΔ1 καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Δημοτικής ενότητας Θηβαίων και τη μόνη περιοχή στην οποία επιτρέπονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Με τους περιορισμούς που τίθενται ακυρώνεται στην πράξη η κτηνοτροφική δραστηριότητα στη Δημοτική Ενότητα Θηβαίων.

 

3. Με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 133/27-02-2017 αίτημα, η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων αιτείται την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων.

 

4. Με το υπ' αριθμόν 2/2017 (Θέμα 3°) πρακτικό το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

 

5. Η αρμοδιότητα έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων, ανήκει στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 2508/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 280 παράγραφος ΙΙ (8) του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 18 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 13)β του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύναται να τροποποιούνται σημειακά με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

7. Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση της υπ' αριθμόν 1712/70133/2012 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/2012) περί έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 2768/107693/2014 (ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/2014) και 3913/168666/2016 (ΦΕΚ 317/ΑΑΠ/2016) αποφάσεις, ως ακολούθως:

 

Στο κεφάλαιο Β Οργάνωση των Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος της Δημοτικής Ενότητας, στην παράγραφο 3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ αυτού, στην υποπαράγραφο Περιοχή Γεωργικής Γης (ΠΕΠΔ1), η υπό-υποπαράγραφος Επιτρεπόμενες χρήσεις και συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις κτηνοτροφικές ή σταβλικές εγκαταστάσεις αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κτηνοτροφικές ή σταβλικές εγκαταστάσεις, υπό τους περιορισμούς της απόφασης για την προστασία των υδάτων της πρωτεύουσας (απόφαση υπ' αριθμόν Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β/1983) ως ισχύει). Για τις αποστάσεις μεταξύ των μονάδων και τις αποστάσεις από τους οικισμούς ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4056/2012.}

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 28-04-2017

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.