Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Αμοιβή μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αμοιβή Α των σταδίων της προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής υπολογίζεται με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος και με τους συντελεστές κ και μ ως ακολούθως:

 

κ = 1,00 μ = 15,00.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Εάν, τη εντολή του Εργοδότη, που δίδεται κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης, ο Μελετητής προβεί στην εκπόνηση μελέτης δύο ή περισσότερων διαφορετικών λύσεων σε στάδιο προμελέτης ή οριστικής μελέτης, η αμοιβή αυτού υπολογίζεται επί του αθροίσματος του προϋπολογισμού των λύσεων τούτων. Εάν μέρος μόνο μιας λύσεως παραλλάσσεται, τότε ο δεύτερος, τρίτος κ.λ.π. προϋπολογισμός αφορά στο τμήμα που παραλλάσσεται μόνο. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει να παρέχονται επαρκή στοιχεία για την σύγκριση των διαφόρων λύσεων και ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων.

 

3. Η, κατά τα ανωτέρω, οριζόμενη αμοιβή για την προμελέτη, την οριστική μελέτη και την μελέτη εφαρμογής επιμερίζεται κατά στάδια ως ακολούθως:

 

α) Για την προμελέτη 40%

β) Για την οριστική μελέτη 50%

γ) Για την μελέτη εφαρμογής 10%

 

4. Τα παραπάνω ποσοστά των σταδίων μελέτης αποτελούν τις αμοιβές για τις εργασίες που περιγράφονται σε αντίστοιχα άρθρα των προδιαγραφών, ως ακολούθως:

 

- Στάδιο προμελέτης:

 

Στις παραγράφους 2, 8, 9 και 10 του άρθρου 153.

 

- Στάδιο οριστικής μελέτης:

 

Στις παραγράφους 2, 9 και 10 του άρθρου 154.

 

- Στάδιο μελέτης εφαρμογής:

 

Στις παραγράφους α, β και ζ του άρθρου 155.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε ως άνω από την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.