Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 154

Άρθρο 154: Οριστική μελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η οριστική μελέτη αφορά την τελική κυκλοφοριακή διάταξη του κόμβου που συνοδεύεται από τις οριστικές μελέτες των επιμέρους έργων (οδοποιίας, αποχέτευσης, φωτισμού κ.λ.π.) που εφαρμόζεται για κάθε μία από τις ισχύουσες προδιαγραφές. Εκτός από τα προβλεπόμενα στις οικίες προδιαγραφές στοιχεία, για κάθε επιμέρους μελέτη, καταρτίζονται και τα ακόλουθα:

 

2. Οριστική μελέτη κυκλοφοριακής διάταξης και οδοποιίας.

α) Οριζοντιογραφία: Αυτή συντάσσεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος που χρησιμοποιήθηκε για την οριζοντιογραφία της προμελέτης. Επί αυτής σημειώνονται οι άξονες των οδών κατά τις προβλέψεις των οικείων προδιαγραφών Οδοποιίας, οι οριογραμμές των οδών, με διάκριση πεζοδρομίων και ερεισμάτων, οι διαπλατύνσεις για τις ζώνες μεταβολής ταχύτητας, οι συνδέσεις με τις τυχόν οδούς και παρόδους της περιοχής, οι τυχόν προκαλούμενες μετατροπές με την εφαρμογή του κόμβου, όπως και κάθε άλλη κατασκευή που είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Στην οριζοντιογραφία για διευκόλυνση σημειώνονται οι προτάσεις του Μελετητή, ως προς την ανάγκη τροποποίησης του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου ή επί κατασκευών εκτός των σχεδίων των πόλεων επί της έκτασης που απαλλοτριώνεται για την εκτέλεση τους. Οι ενδείξεις πάνω σε αυτή απεικονίζουν την υφισταμένη κατάσταση, τις διασταυρούμενες οδούς, τους συνδετήριους κλάδους του κόμβου καθώς και τις επηρεαζόμενες από τον κόμβο οδούς της περιοχής είτε αγροτικές (επί κόμβων στην ύπαιθρο) είτε παρόδους (επί κόμβων εντός πόλεων). Επί της οριζοντιογραφίας σημειώνονται επίσης τα τεχνικά έργα (γέφυρες, πεζογέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, πόδια πρανών ή ορυγμάτων, υπόγειες σωληνώσεις για καλώδια σηματοδότησης κ.λ.π.). Η πασσάλωση επί του εδάφους πραγματοποιείται κατά τις προβλέψεις των προδιαγραφών οδοποιίας για υπεραστικές οδούς και αφορά τις κύριες οδούς και τους κλάδους του κόμβου.

 

β) Οριζοντιογραφία μορφώσεων κλίσεων: Σε διαφανή φωτοτυπία της οριζοντιογραφίας του εδαφίου α της παρούσας εκτελούνται σε κατάκλιση χαρακτηριστικές διατομές στις οποίες φαίνεται ο τρόπος μόρφωσης των επικλίσεων.

 

γ) Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές: Αυτές συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές μελετών οδών κ.λ.π. τεχνικών έργων, συμπληρώνονται με τους αγωγούς αποχέτευσης ή αποστράγγισης με τα φρεάτιά τους κ.λ.π. τεχνικά έργα, με τα υψόμετρα των κλιμάκων προς τις οδούς, σε ειδικές δε περιπτώσεις και με τις όψεις των παράπλευρων οικοδομών, εφόσον προβλέπεται στην σύμβαση.

 

δ) Τυπικές διατομές: Στο οικείο σχέδιο εκτός των προβλεπόμενων από τις προδιαγραφές μελετών οδών κ.λ.π. τεχνικών έργων, στοιχείων, σημειώνονται και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή των νησίδων, πεζοδρομίων και λοιπών κατασκευών του κόμβου, εφόσον αυτά δεν παρέχονται με ίδια σχέδια.

 

3. Οριστικές μελέτες κάθε ενός τεχνικού έργου.

 

Ως τέτοια νοούνται όλα τα τεχνικά έργα (γέφυρες, τοίχοι, κλίμακες κ.λ.π.). Καταρτίζονται όλα τα προβλεπόμενα σχέδια και τεύχη από τις οικίες προδιαγραφές, εκτός εκείνων, τα οποία τυχόν ενσωματώνονται σε σχέδια ή τεύχη της οδοποιίας (η γενική π.χ. διάταξη κάθε τεχνικού έργου σημειώνεται επί της οριζοντιογραφίας του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 153).

 

4. Οριστική μελέτη ηλεκτροφωτισμού.

α) Οριζοντιογραφία: Πάνω στην οριζοντιογραφία που περιλαμβάνει την οδοποιία και τα τεχνικά έργα του κόμβου σημειώνεται η γενική διάταξη του ηλεκτροφωτισμού, καθώς και τα σημεία σύνδεσης αυτής με το υφιστάμενο δίκτυο.

 

β) Σχέδια λεπτομερειών: Σε αυτά απεικονίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου.

 

γ) Τεύχος υπολογισμών: Σε αυτό αναγράφονται οι παραδοχές, οι κανονισμοί που ακολουθούνται και κάθε απαραίτητος υπολογισμός για την αιτιολόγηση της διάταξης φωτισμού και των σχετικών διατομών των καψωνιών που εκλέχτηκαν.

 

δ) Προμέτρηση-Προϋπολογισμός: Προμετρώνται αναλυτικά όλα τα κονδύλια των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού βάσει δε αυτών συντάσσεται ο προϋπολογισμός. Τα τεύχη και σχέδια πρέπει να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές και Κανονισμούς ηλεκτρολογικών μελετών.

 

5. Οριστική μελέτη αποχέτευσης: Επί των σχεδίων του εδαφίου α της παραγράφου 2 του παρόντος σημειώνεται η διάταξη της αποχέτευσης του κόμβου. Στα σχέδια αυτά ή σε άλλο σχέδιο σημειώνεται η σύνδεση της αποχέτευσης αυτής με το γενικό αποδέκτη της περιοχής, σε άλλα δε σχέδια παρίστανται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την κατασκευή των έργων αποχέτευσης. Στο ίδιο τεύχος υπολογισμών αιτιολογούνται λεπτομερώς οι διατομές που εκλέχθηκαν, σε άλλο δε συντάσσονται όλοι οι στατικοί υπολογισμοί για τις επιμέρους κατασκευές του δικτύου. Σε ειδικό τεύχος προμέτρησης - προϋπολογισμού συντάσσεται αναλυτική προμέτρηση κάθε των κονδυλίων και βάσει αυτής ο προϋπολογισμός του έργου.

 

6. Οριστική μελέτη φύτευσης, ύδρευσης, γενικής διαμόρφωσης του χώρου. Πάνω στην οριζοντιογραφία του εδαφίου α της παραγράφου 2 του παρόντος, η σε ιδία με αυτή σημειώνονται οι χώροι πρασίνου, το είδος αυτού, το δίκτυο ύδρευσης, οι συνδέσεις του με το υφιστάμενο δίκτυο, οι χώροι πλακόστρωσης, η διάταξη και το είδος της πλακόστρωσης, τα προτεινόμενα πεζοδρόμια από το μελετητή και επαναλαμβάνονται οι προτάσεις για ανάλογη τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου, όσες φορές ο κόμβος προβλέπεται εντός περιοχής που υπάγεται στο σχέδιο πόλης. Σε σχέδια λεπτομερειών παρέχονται όλες οι λεπτομέρειες, π.χ. του δικτύου ύδρευσης, των έργων πλακόστρωσης κ.λ.π., οι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων. Σε ίδιο τεύχος αιτιολογούνται οι διατομές του δικτύου, η εκλογή του είδους του πρασίνου, η εκλογή και οι τυχόν απαιτούμενοι υπολογισμοί για την πλακόστρωση κ.λ.π. Σε ειδικό τεύχος συντάσσεται αναλυτική προμέτρηση και βάσει αυτής ο προϋπολογισμός του έργου.

 

7. Οριστική μελέτη αποκατάστασης αγωγών κοινής ωφέλειας.

 

Κατά κανόνα εκπονείται από τους οικείους οργανισμούς ή εταιρείες βασισμένη στα στοιχεία της προμελέτης. Στην περίπτωση που αυτή εκπονείται από το μελετητή του κόμβου, ακολουθούνται όλες οι οικείες προδιαγραφές, καταρτίζονται δε χωριστά τεύχη και σχέδια για την αποκατάσταση κάθε είδους αγωγού.

 

8. Κτηματογράφηση.

 

Ο Μελετητής καταρτίζει κτηματογραφικό διάγραμμα της περιοχής στις αστικές περιοχές με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλίμακα 1:500, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 1:200 μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής. Σε κατοικημένες περιοχές μικρής αξίας, το κτηματογραφικό διάγραμμα καταρτίζεται ταχυμετρικά, σε κλίμακα 1:1.000 και σε αγροτικές περιοχές ταχυμετρικά σε κλίμακα 1:2.000. Τα ανωτέρω κτηματογραφικά διαγράμματα συντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές τοπογραφικών κτηματογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών. Πάνω στο διάγραμμα της κτηματογράφησης σημειώνονται επίσης και οι προτάσεις του Μελετητή περί τροποποίησης του σχεδίου πόλεως ή απαλλοτριώσεων επί κατασκευών εκτός σχεδίου πόλεως που αναφέρονται στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του παρόντος. Για τις περιοχές που υπάγονται στο Σχέδιο Πόλεως, γίνεται απλή εκτίμηση του κόστους των απαλλοτριώσεων χωρίς προμετρήσεις ακρίβειας.

 

9. Τεχνική Έκθεση.

 

Στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης γίνεται πλήρης περιγραφή του κυκλοφοριακού κόμβου όπως και των επιμέρους τεχνικών έργων, η οποία βασίζεται στις οικείες με αυτά προδιαγραφές. Ειδικά, αναπτύσσονται και αναλύονται κατά τρόπο σαφή και αιτιολογούνται τα ακόλουθα:

 

α) Ο επιδιωκόμενος σκοπός με τον κόμβο και ο βαθμός επίτευξης αυτού.

β) Τα στάδια ανάπτυξης του κόμβου και οι προοπτικές εξέλιξης του πέρα του έτους στόχου.

γ) Η επιρροή του κόμβου πάνω στην πολεοδομική, οικονομική και γενικά στην ανάπτυξη της άμεσα γειτνιάζουσας με τον κόμβο περιοχής.

δ) Ο τρόπος αποκατάστασης των επικοινωνιών μεταξύ των οικιστικών περιοχών που βρίσκονται εκατέρωθεν του κόμβου.

ε) Τα προβλεπόμενα τεχνικά έργα οδοποιίας, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, αποκατάστασης αγωγών κοινής ωφέλειας, φύτευσης και γενικής διαμόρφωσης του χώρου, με πλήρη αιτιολογία της κάθε προτεινόμενης λύσης τους.

στ) H ανάγκη τροποποίησης του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου ή των προτεινόμενων απαλλοτριώσεων.

 

10. Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός.

Σε αυτόν περιλαμβάνεται το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για την πλήρη κατασκευή του κόμβου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.