Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 153

Άρθρο 153: Προμελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την έγκριση από του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) της λύσης που προκρίθηκε και των προσχεδίων της, συντάσσεται από τον Μελετητή η προμελέτη κόμβου, εξ ολοκλήρου ή κατά τα τμήματα στα οποία καθορίζεται στη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. Τα σχέδια των επιμέρους έργων συντάσσονται κατά τους όρους των οικείων προδιαγραφών με τις παρακάτω συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.

 

2. Προμελέτη κυκλοφοριακής διάταξης.

 

α) Οριζοντιογραφία. Η οριζοντιογραφία απεικονίζει την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και την προτεινόμενη κατάσταση, τις κινήσεις κυκλοφορίας για βελών με αντιστοιχία ενός βέλους ανά τροχιά, τις διασταυρούμενες οδούς κατά το πλήρες πλάτος τους, τους συνδετήριους κλάδους του κόμβου, τις αποκαταστάσεις του υφιστάμενου οδικού δικτύου της περιοχής, τις διαβάσεις πεζών, τα πεζοδρόμια, τις θέσεις των σηματοδοτών με τις διελεύσεις των υπογείων σωληνώσεων των καλωδίων τους, τα ερείσματα, τις νησίδες κ.λ.π. τα πρανή των επιχωμάτων ή ορυγμάτων και τις θέσεις όπου προβλέπεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, όλα τα τεχνικά έργα (γέφυρες, οχετούς, δίκτυο αποχέτευσης, φρεάτια κ.λ.π.), τον τρόπο αποκατάστασης των αγωγών κοινής ωφέλειας κ.λ.π. Σε περίπτωση πληθώρας απεικονιζόμενων στοιχείων, και προς ευχερή διάκριση αυτών, ορισμένα από αυτά μπορούν να παρουσιάζονται σε διαφορετικές οριζοντιογραφίας (αποχέτευσις κ.λ.π.). Η οριζοντιογραφία συντάσσεται επί τοπογραφικού διαγράμματος επί του οποίου σημειώνονται τα χαρακτηριστικά υψόμετρα και εφόσον προβλέπεται από την οικεία σύμβαση, και τα όρια των ιδιοκτησιών. Σε αυτή σχεδιάζεται το ισχύον πολεοδομικών σχέδιο, όπου υφίσταται, όπως και οι οριογραμμές των απαιτούμενων ζωνών για την εξασφάλιση της κατασκευής του κόμβου, με ακρίβεια ανάλογη με τη κλίμακα που χρησιμοποιείται κατά το στάδιο προμελέτης. Για τη σύνταξη της οριζοντιογραφίας της προμελέτης χρησιμοποιείται κλίμακα 1:500. Για περιορισμένης έκτασης κόμβους χρησιμοποιείται κλίμακα 1:200. Η χιλιομέτρηση των οδών και των συνδετηρίων κλάδων εκτελείται κατά τα καθοριζόμενα στο εδάφιο δ της παραγράφου 6 του άρθρου 152. Με τον ίδιο τρόπο σημειώνονται οι μεταθέσεις και τα απαιτούμενα τόξα συναρμογής στις καμπύλες. Η όλη εργασία εκτελείται γραφικά χωρίς αναλυτικούς υπολογισμούς.

 

β) Μελέτη ορατότητας στην οριζοντιογραφία: Αυτή απεικονίζει στην κλίμακα που αναφέρεται στο εδάφιο α της παρούσας παραγράφου τον κυκλοφοριακό κόμβο με τις οριογραμμές, και τις νησίδες του. Επί αυτής γραφικά μελετάται και αποδεικνύεται η ακώλυτη ορατότητα σε όλα τα σημεία του κόμβου, που ανταποκρίνεται στις ταχύτητας της μελέτης.

 

γ) Κατά μήκος τομές: Οι κατά μήκος τομές εκτελούνται κατά τους άξονες των οδών και κατά μήκος της οριογραμμής που έχει χιλιομετρηθεί κάθε συνθετηρίου κλάδου στην ίδια κλίμακα με την οριζοντιογραφία για τα μήκη και δεκαπλάσια για τα ύψη. Επί αυτών σημειώνονται και οι αγωγοί αποχέτευσης η αποστράγγισης, τα φρεάτια, τα τεχνικά έργα κ.λ.π. Σε ειδικές περιπτώσεις σημειώνονται και οι όψεις των παράπλευρων οικοδομών, πάντοτε δε τα υψόμετρα των εκατέρωθεν εξωτερικών προς την οδό κλιμάκων.

 

δ) Κατά πλάτος τομές: Οι κατά πλάτος τομές συντάσσονται σε χαρακτηριστικές θέσεις σε κλίμακα 1:200.

 

ε) Τυπικές διατομές: Στο σχέδιο των τυπικών διατομών δίδονται τα στοιχεία από τα οποία συντίθεται το οδόστρωμα των οδών και κλάδων, ο τρόπος κατασκευής των πεζοδρομίων, τα τυχόν κιγκλιδώματα κ.λ.π. Ο βαθμός πληρότητας του σχεδίου αυτού πρέπει να προσεγγίζει αυτόν του κατασκευαστικού, ώστε να υφίστανται σαφή στοιχεία κατά την οριστική μελέτη.

 

3. Προκαταρκτική μελέτη κάθε ενός από τα τεχνικά έργα.

 

Εκπονούνται όλα τα σχέδια και τεύχη που προβλέπονται από τις προδιαγραφές έργων οδοποιίας για τις προκαταρκτικές μελέτες των τεχνικών αυτών έργων. Σχέδια που περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος δεν υποβάλλονται εκ νέου (π.χ. η γενική διάταξη εκάστου κάθε τεχνικού, η οποία περιλαμβάνεται στην οριζοντιογραφία του εδαφίου α της παραγράφου 2 του παρόντος).

 

4. Προμελέτη ηλεκτροφωτισμού.

 

α) Οριζοντιογραφία. Στην οριζοντιογραφία που περιλαμβάνει την οδοποιία και τα τεχνικά έργα του κόμβου σημειώνεται η γενική διάταξη του ηλεκτροφωτισμού, καθώς και τα σημεία σύνδεσης αυτής με το δίκτυο της Διανομής.

 

β) Χαρακτηριστικές τομές. Επί σχεδιαγράμματος για παραστατικών τομών απεικονίζεται ο προτεινόμενος τρόπος ηλεκτροφωτισμού.

 

γ) Ηλεκτρολογικοί και φωτομετρικοί υπολογισμοί: Σε ίδιο τεύχος αναφέρονται οι προτεινόμενες παραδοχές και κανονισμοί και αιτιολογούνται συνοπτικά οι προτεινόμενοι τρόποι ηλεκτροφωτισμού.

 

δ) Προμέτρηση - Προϋπολογισμός: Στο τεύχος αυτό προμετρώνται προσεγγιστικά οι ποσότητες και βάσει αυτών συντάσσεται ο προϋπολογισμός.

 

5. Προμελέτη αποχέτευσης: Στα σχέδια της παραγράφου 2 του παρόντος σημειώνεται η διάταξη της αποχέτευσης του κόμβου. Επί των αυτών σχεδίων ή σε άλλο γενικό σχέδιο σημειώνεται η σύνδεση με το γενικό αποδέκτη της περιοχής του κόμβου, σε ιδιαίτερο δε τεύχος αιτιολογούνται κατά τρόπο προσεγγιστικό και συνοπτικό οι προτεινόμενες βασικές διατομές του δικτύου. Με τον ίδιο τρόπο καταρτίζεται τεύχος προμέτρησης - προϋπολογισμού.

 

6. Προμελέτη φύτευσης, ύδρευσης - γενικής διαμόρφωσης του χώρου: Στην οριζοντιογραφία του εδαφίου α της παραγράφου του παρόντος, ή σε ιδιαίτερη οριζοντιογραφία σημειώνονται οι προτάσεις του μελετητή ως προς τη φύτευση και τη γενική διαμόρφωση της περιοχής, και τον προτεινόμενο τρόπο ύδρευσης. Συνυποβάλλεται εκτίμηση των ποσοτήτων και ο προϋπολογισμός του έργου.

 

7. Προμελέτη αποκατάστασης αγωγών κοινής ωφέλειας: Στην οριζοντιογραφία του εδαφίου α της παραγράφου του παρόντος ή σε ιδιαίτερη οριζοντιογραφία, σημειώνονται τα υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας, οι αναγκαίες μετατοπίσεις και μετατροπές αυτών κατά τρόπο περιγραφικό και ενδεικτικό και σημειώνονται οι προτεινόμενες νέες θέσεις. Συνυποβάλλεται εκτίμηση των ποσοτήτων και ο προϋπολογισμός του έργου.

 

8. Τεχνική έκθεση: Στην τεχνική έκθεση γίνεται πλήρης περιγραφή του κόμβου καθώς και των επιμέρους τεχνικών έργων κατά τις οικείες περί αυτών προδιαγραφές, εξειδικεύονται δε και αναπτύσσονται αναλυτικά κατά τρόπο σαφή και αιτιολογούνται τα εξής:

 

α) Ο επιδιωκόμενος σκοπός με τον κόμβο και ο βαθμός επιτεύξεως αυτού.

β) Το έτος στόχος.

γ) Οι προοπτικές εξέλιξης του κόμβου και πέρα του έτους στόχου.

δ) Η επιρροή του κόμβου επί της πολεοδομικής και οικονομικής ανάπτυξης της αμέσως προς αυτόν γειτνιάζουσας περιοχής.

ε) Ο τρόπος και ο βαθμός αποκατάστασης των επικοινωνιών μεταξύ των οικιστικών περιοχών εκατέρωθεν του κόμβου.

στ) Τα προβλεπόμενα τεχνικά έργα δηλαδή: οδοποιίας, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, αποκατάστασης αγωγών κοινής ωφέλειας, φύτευσης και γενικής διαμόρφωσης του χώρου, με πλήρη αιτιολογίας της για κάθε έργο προτεινόμενης λύσης.

 

9. Οικονομική μελέτη: Η οικονομική μελέτη του έργου περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση του κόστους χρήσεως, την αναμενόμενη ωφέλεια κ.λ.π.

 

10. Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός: Περιλαμβάνει το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για την πλήρη κατασκευή του κόμβου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.