Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Αμοιβή προκαταρκτικής μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου για την αμοιβής προκαταρκτικής μελέτης οι συντελεστές κ και μ είναι οι εξής:

 

κ = 0,10 μ = 7,50

 

2. Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης υπολογίζεται με βάση τον προϋπολογισμό της λύσης που εγκρίνεται και καλύπτει την προκαταρκτική μελέτη μέχρι τριών λύσεων και σύμφωνα με το άρθρο 152 του προεδρικού διατάγματος 696/1974, που διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους. Για περισσότερες από τρεις λύσεις και εφόσον αυτές απαιτούνται, κατά την κρίση του Εργοδότη για πληρέστερη διερεύνηση του θέματος, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για κάθε λύση πλέον των τριών λύσεων, ίση με το 0,25 του ποσού αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης της λύσης του επί πλέον μελετάται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

3. Η παραπάνω αμοιβή για την προκαταρκτική μελέτη επιμερίζεται στις επιμέρους εργασίες αυτής κατά τα ανωτέρω ποσοστά:

 

α) Για τη συλλογή στοιχείων κυκλοφορίας με επιτόπου μετρήσεις 5%

β) Για την επεξεργασία παρεχόμενων στοιχείων με σκοπό την κατάρτιση του διαγράμματος κυκλοφοριακών φόρτων 5%

γ) Για τον υπολογισμό μελλοντικών κυκλοφοριακών φόρτων 5%

δ) Για τη σύνταξη σκαριφημάτων αναγνώρισης δυνατών λύσεων 15%

ε) Για την σύνταξη σχεδίων παρουσιαζομένων λύσεων 20%

στ) Για σύγκριση λύσεων 10%

ζ) Για τη μελέτη κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής 5%

η) Για τη μελέτη σταδιακής εκτέλεσης 5%

θ) Για τον υπολογισμό κόστους 7%

ι) Για τον υπολογισμό δαπανών χρήσεως 10%

ι)α) Για κατά μήκος τομές κλάδων 10%

ι)β) Για διατομές σε χαρακτηριστικές θέσεις 3%

 

4. Στην περίπτωση παράλειψης μιας ή περισσότερων από τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες, όπως ρητά θα καθορίζονται στην οικεία σύμβαση ή εκ των υστέρων διαταχθεί από τον Εργοδότη λόγω του μη αναγκαίου ή λόγω της χορηγήσεως αυτής ή αυτών από τον Εργοδότη, δεν καταβάλλεται στον Μελετητή ή αντίστοιχη αμοιβή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.