Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Αντικείμενο - Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν στον καθορισμό της αμοιβής των κυκλοφοριακών μελετών που συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές α) κυκλοφοριακών κόμβων, β) αστικών ελευθέρων και ταχέων λεωφόρων και αστικών εν γένει οδών και γ) σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης αυτών.

 

2. Ως κυκλοφοριακοί κόμβοι για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται, εν τη εφαρμογή του παρόντος, οι διασταυρώσεις δύο οδικών αρτηριών, εφόσον στην περιοχή διασταύρωσης αυτών εξασφαλίζεται το σύνολο ή μέρος των δυνατών συνδέσεων μεταξύ των κυκλοφορούντων ρευμάτων επί των αρτηριών αυτών. Απλές ανισόπεδες διασταυρώσεις άνευ συνδέσεων δεν θεωρούνται κόμβοι. Ο κόμβος θεωρείται εκτεινόμενος μέχρι των εγκάρσιων διατομών των διασταυρούμενων αρτηριών, στις οποίες αποκαθίσταται η κανονική διατομή (αρχικό πλάτος) κάθε μίας από αυτές, ουδεμίας υπαρχούσης (ή απομένουσας) πλέον μεταβολής, μονόπλευρου ή αμφίπλευρου, εκ διαπλατύνσεως ή στενώσεως.

 

3. Ως αστικές οδοί (ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι κ.λ.π. αστικές οδοί) για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι οδοί που μελετώνται:

 

α) Σε περιοχές υπαγόμενες σε σχέδιο πόλης.

 

β) Σε περιοχές που είναι οικιστικά αναπτυγμένες, και αντιμετωπίζεται από την μελέτη ή ένταξη των έργων της οδού στον οικιστικά αναπτυγμένο χώρο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη σύμβαση ή καλύπτεται με ειδική εντολή του Εργοδότη.

 

γ) Σε περιοχές που προβλέπεται να ενταχθούν σε σχέδιο πόλης ή σε οικισμούς, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση ή καλύπτεται με ειδική εντολή του Εργοδότη.

 

4. Το σύνολο των κόμβων και οδικών τμημάτων κάθε ενιαίου και συνεχούς τμήματος αστικής οδού θεωρείται ως ενιαίο έργο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

5. Κάθε κυκλοφοριακός κόμβος υπεραστικής οδού που δεν εντάσσεται σε αστικό τμήμα αυτής, αποτελεί ανεξάρτητο έργο και αμείβεται με ξεχωριστό προϋπολογισμό.

 

6. Η μελέτη υπεραστικής οδού που περιλαμβάνει αστικά τμήματα αμείβεται για αυτά και μόνο ως μελέτη αστικής οδού.

 

7. Η αμοιβή για την μελέτη αστικών εν γένει οδών και κυκλοφοριακών κόμβων υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47 και 48. Στις περιπτώσεις βελτίωσης, διαπλάτυνσης ή εν γένει διαρρύθμισης αστικών οδών ή κόμβων εφαρμόζεται η προσαύξηση του άρθρου 54.

 

8. Οι μελέτες ηλεκτροφωτισμού των υπεραστικών, αστικών οδών και κυκλοφοριακών κόμβων συντάσσονται σε δύο στάδια ήτοι αυτά της προμελέτης και οριστικής μελέτης ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος 696/1974 της αμοιβής αυτών αντιστοιχούσης στα στάδια οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής των Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών έργων με αντίστοιχα ποσοστά της πλήρους αμοιβής αυτών ήτοι 35% και 40%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 προστέθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.