Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Περιεχόμενα προϋπολογισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον προϋπολογισμό για την αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης εκτιμώνται και περιλαμβάνονται, εκτός του κυρίως κυκλοφοριακού έργου το οποίο αφορά η μελέτη, και οι δαπάνες οχετών και γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού, μετατοπίσεως των εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, προσωρινών έργων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του υπό μελέτη έργου και γενικά οι δαπάνες όλων των προσωρινών ή οριστικών έργων, των απαιτούμενων για ολοκλήρωση της λειτουργίας του μελετώμενου έργου, ενώ στον προϋπολογισμό για την αμοιβή της προμελέτης, της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής περιλαμβάνεται μόνο η δαπάνη του κυρίως κυκλοφοριακού έργου, της αμοιβής προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής των λοιπών ως άνω έργων υπολογιζόμενης και καταβαλλόμενης κατά τις οικείες διατάξεις αμοιβής μελετών της κατηγορίας στην οποία ανήκει κάθε ένα από τα έργα. Σε όλους τους ανωτέρω προϋπολογισμούς δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες τοπογραφικών εργασιών και απαλλοτριώσεων.

 

2. Εάν ο συντάκτης της προκαταρκτικής μελέτης είναι ο ίδιος με το συντάκτη των μελετών των λοιπών, εκτός του κυρίως κυκλοφοριακού έργου, στην περίπτωση αυτή από την αμοιβή αυτού για το πρώτο στάδιο της μελέτης των έργων αυτών, αφαιρείται, εάν αυτή έχει καταβληθεί κατά τη σύνταξη της προκαταρκτικής μελέτης του κυκλοφοριακού έργου, η αντίστοιχη αμοιβή που έχει καταβληθεί για τα έργα αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε από το άρθρο 29 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.