Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 147

Άρθρο 147: Προμελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι εργασίες προμελέτης που περιγράφονται στα άρθρα 132 και 133 της παρούσας συμπληρώνονται με τις ακόλουθες εργασίες κατ' είδος:

 

1. Τοπογραφικά διαγράμματα.

 

Στα τμήματα στα οποία καταρχήν φαίνεται δυνατή από την αναγνώριση η βελτίωση της υφιστάμενης οδού τα τοπογραφικά διαγράμματα πρέπει να ενημερώνονται με λεπτομερέστερα στοιχεία των υφιστάμενων τεχνικών έργων (είδος οχετών, άνοιγμα και ύψος αυτών, τύπος τοίχων αντιστήριξης και ύψος αυτών κατά τμήματα κ.λ.π.)

 

2. Εργασίες μελέτης της οδού επί του τοπογραφικού διαγράμματος:

 

α) Οριζοντιογραφία.

Επί της οριζοντιογραφίας σχεδιάζεται το πλάτος της προβλεπόμενης νέας οδού με τις διαπλατύνσεις της κατά προσέγγιση (χωρίς υπολογισμό) ώστε να καθίσταται ευχερής η απεικόνιση και ο έλεγχος της λύσης που δίνεται. Επίσης πρέπει να εξετάζονται οι τυχόν απαιτούμενες προσωρινές παρακαμπτήριες οδοί κατά τμήματα για την εξασφάλιση της υφιστάμενης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

 

β) Μηκοτομή.

Στην κατά μήκος τομή πρέπει να παρουσιάζεται η αντίστοιχη ερυθρά της υφιστάμενης οδού ακόμη και κατά τα τμήματα κατά τα οποία ο άξονας της νέας οδού βρίσκεται εκτός της υφιστάμενης οδού, εκτός όμως αν η τελευταία εμπίπτει εντός του εύρους κατάληψης της πρώτης. Κατά κανόνα αναγράφονται τα υψόμετρα κατωφλίων των προκειμένων κτισμάτων και το είδος του κτίσματος, (π.χ. σταθμός βενζίνης, καταστήματα, οικίες), εφόσον υπάρχει δέσμευση για την τοποθέτηση της ερυθράς. Απεικονίζονται τα υφιστάμενα τεχνικά έργα στις αντίστοιχες χιλιομετρικές αυτών θέσεις ενημερωμένα με τα απαραίτητα στοιχείων τους (άνοιγμα, ύψος, είδος κ.λ.π.).

 

γ) Τυπικές εφαρμοστέες διατομές.

Η γενική διατομή της οδού όπως αυτή περιγράφεται στο εδάφιο ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 133 της παρούσας συμπληρώνεται με αναλυτικές κατά περίπτωση τυπικές διατομές συμπλήρωσης του υφιστάμενου οδοστρώματος καθ' ύψος ή κατά πλάτος ή με συνδυασμό αυτών κατά τον πλέον ενδεδειγμένο οικονομοτεχνικά τρόπο.

 

δ) Χαρακτηριστικές διατομές.

Λόγω αδυναμίας (κατά κανόνα) χρήσης πινάκων και διαγραμμάτων για την προμέτρηση των χωματουργικών κ.λ.π. εργασιών πρέπει σχεδιάζονται διατομές σε όλο το μήκος της οδού που βελτιώνεται σε κλίμακα 1:200 ή 1:100 κατά περίπτωση βασισμένες στα στοιχεία της οριζοντιογραφίας. Οι θέσεις και οι αποστάσεις μεταξύ των λαμβανόμενων διατομών πρέπει να προσδιορίζονται από το Μελετητή, ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβειας, τα απαιτούμενα στοιχεία για τις προμετρήσεις των πάσης φύσεως εργασιών. Οι διατομές αυτές είναι δυνατόν να παραλείπονται σε περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι συντάχθηκε ή χρησιμοποιήθηκε διάγραμμα ή νομογράφημα κ.λ.π. που είναι ικανό να προσδιορίσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την προμέτρηση.

 

ε) Προμετρήσεις οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών.

Αυτές γίνονται βασισμένες στις τυπικές διατομές βελτίωσης και προσθήκης οδοστρώματος που συντάχθηκαν κατά περίπτωση, εκτιμώντας την έκταση εφαρμογής κάθε μελέτης στην τυπική διατομή της κάθε περίπτωσης στη βάσει των χαρακτηριστικών διατομών του ανωτέρω εδαφίου δ.

 

στ) Πίνακας χωματισμών και τοίχων αντιστήριξης.

Ο πίνακας των χωματισμών και τοίχων αντιστήριξης συντάσσεται βασισμένος στις σχεδιασμένες και εμβαδομετρημένες διατομές του παραπάνω εδαφίου δ.

 

ζ) Πίνακας τεχνικών έργων και εκτίμηση δαπάνης αυτών.

Αυτός περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων του εδαφίου ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 133, λεπτομερή στοιχεία των υφιστάμενων τεχνικών έργων (ανοίγματα, όψη και τύπους οχετών, έργα εισόδου και εξόδου αυτών, είδος κατασκευής και κατάσταση αυτών κ.λ.π.) με τις αντίστοιχες προτάσεις για τη διατήρηση, επέκταση, συμπλήρωση, ενίσχυση, ανακατασκευή, κατάργηση κ.λ.π. Ομοίως γίνεται εκτίμηση της δαπάνης των πάσης φύσεως τεχνικών έργων όπως των παραπάνω αναφερόμενων.

 

η) Τεχνική έκθεση.

Η τεχνική έκθεση, όπως αυτή περιγράφεται στο εδάφιο ι της παραγράφου 2 του άρθρου 133, πρέπει συμπληρώνεται με τα ακόλουθα στοιχεία πέρα των αναφερόμενων στο εδάφιο ii της παραγράφου 2 του άρθρου 144 (λεπτομέρεια της χάραξης).

 

η)α) Γενική ανάπτυξη και δικαιολογία της λύσης στην οριζοντιογραφία.

Η λύση στην οριζοντιογραφία δικαιολογείται με ανάπτυξη των κατασκευαστικών κ.λ.π. προβλημάτων εκ της φύσεως του προβλήματος, των δυσχερειών κατασκευής λόγω της υφιστάμενης κυκλοφορίας και αντίστροφα της παρακώλυσης της υφιστάμενης κυκλοφορίας λόγω των εργασιών κατασκευής της οδού. Δικαιολογείται το ενδεδειγμένο τεχνικό-οικονομίας της προτεινόμενης λύσεως (π.χ. αποφυγή τοίχων αντιστήριξης κατάντη αποφυγή κατά το δυνατόν αμφίπλευρων διαπλατύνσεων μικρού πλάτους προς κάθε πλευρά). Προτείνονται ειδικά μέτρα κατασκευής (π.χ. εφαρμογή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα αντί των φθηνότερων τοίχων αντιστήριξης από λιθοδομή για την επιτάχυνση της κατασκευής κ.λ.π.) Εξασφαλίζεται απόλυτα ότι η λύση που δίδεται είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί με ταυτόχρονη κυκλοφορία και αναπτύσσονται διεξοδικότερα τα μέτρα που επιβάλλονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού (κατασκευή προσωρινών παρακαμπτηρίων οδών, πρόγραμμα εργασιών κατασκευής οδού, μέθοδος διενέργειας εκβραχισμών κ.λ.π.).

 

η)β) Αιτιολογία της χάραξης στη μηκοτομή.

Η λύση στην κατά μήκος τομή αιτιολογεί τα αντιμετωπιζόμενα προβλήματα της διατήρησης ή μη του υφιστάμενου οδοστρώματος (έστω με συμπλήρωση), της παρακώλυσης της υφιστάμενης κυκλοφορίας, των οικονομικών επιπτώσεων του υποβιβασμού, π.χ. του υφιστάμενου οδοστρώματος, των επιπτώσεων της τοποθέτησης της ερυθράς για τυχόν παρακείμενα κτίσματα ανάλογα με τη φύση τους (οικίες, πρατήρια βενζίνης, καταστήματος κ.λ.π.). Αναπτύσσονται τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται από υφιστάμενα παράλληλα έργα των οργανισμών κοινής ωφέλειας (υπόνομοι, γραμμές Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας κ.λ.π.) και οι επιπτώσεις της μεταβολής της ερυθράς σε υφιστάμενα σοβαρά τεχνικά έργα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.