Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 146

Άρθρο 146: Μελέτη αναγνώρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε αυτή περιλαμβάνονται:

 

1. Αναλυτική έκθεση.

Η έκθεση εκτός των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 129 της παρούσας περιλαμβάνει:

 

α) Εκτίμηση των τμημάτων της οδού που διατηρούνται κατά τμήματα και του βαθμού χρησιμοποιήσεως αυτής, επισήμανση των επικίνδυνων και ανεπαρκών τμημάτων της οδού και περιγραφή των σοβαρότερων υφιστάμενων τεχνικών έργων.

 

β) Επισήμανση των δυσχερειών, οι οποίες θα προκύψουν κατά την διάρκεια της κατασκευής από την υφιστάμενη κυκλοφορία και τα καταρχήν προτεινόμενα μέτρα για την περιστολή τους. Σε περίπτωση σοβαρού κυκλοφοριακού όγκου, αποτίμηση σε χρήμα των δυσχερειών αυτών τόσο από την παρακώλυση της κυκλοφορίας όσο και από τη δυσχερέστερη διενέργεια των εργασιών κατασκευής.

 

γ) Περιγραφή της κατάστασης του υφιστάμενου οδοστρώματος, συλλογή στοιχείων σχετικά με τις δαπάνες συντήρησής του και εκτίμηση των τμημάτων όπου αυτό είναι δυνατό καταρχήν να διατηρηθεί (έστω και με συμπληρώσεις) ή των τμημάτων όπου αυτό πρέπει να ανακατασκευαστεί για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. υψομετρική διαφορά της νέας ερυθράς από της παλαιάς, κατάσταση και επάρκεια οδοστρώματος, οριζοντιογραφική μετατόπιση της νέας οδού σχετικά με την υφιστάμενη κ.λ.π.).

 

δ) Συλλογή στοιχείων περί των παράλληλων έργων της οδού, των οργανισμών κοινής ωφέλειας (Γραμμές Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, υπόνομοι κ.λ.π.) και επιπτώσεις των έργων αυτών στην λύση που έχει ακολουθηθεί.

 

ε) Εκτίμηση των απαιτούμενων ποσοτήτων και της δαπάνης οδοστρωσίας και ασφαλτικών βάσει του προτεινόμενου τύπου οδοστρώματος, του τύπου του υφιστάμενου τοιούτου και του εκτιμώμενου βαθμού χρησιμοποιήσεως της υφιστάμενης οδού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.