Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 148

Άρθρο 148: Οριστική μελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι περιγραφόμενες εργασίες στα άρθρα 134 και 136 της παρούσας οριστικής μελέτης, συμπληρώνονται με τις ακόλουθες εργασίες κατά είδος:

 

1. Εργασίες Υπαίθρου.

 

α) Πασσάλωση του άξονα.

Κατά την πασσάλωση του άξονα πρέπει να διενεργούνται στις θέσεις μεγάλων εγκάρσιων κλίσεων εδάφους και διατηρητέων σοβαρών τεχνικών έργων οι απαραίτητοι έλεγχοι για την επαλήθευση των προβλέψεων της προμελέτης με στόχο την αποφυγή της ανάγκης κατασκευής δαπανηρών τοίχων αντιστήριξης ή τροποποίησης σοβαρών τεχνικών έργων, τα οποία χωρίς παράβλεψη της χάραξης είναι δυνατόν να διατηρηθούν. Σε περιπτώσεις διαπιστώσεως αποκλίσεων πρέπει να διενεργούνται οι απαραίτητες μικρομετατοπίσεις του άξονα και η εκ νέου πασσάλωση μέχρι την οριστική σταθεροποίηση του άξονα, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται κατά το πλείστον με δοκιμαστικές χαράξεις.

 

β) Λήψη διατομών.

Στα τμήματα της υφιστάμενης οδού στα οποία από την προμελέτη έχει αποδειχθεί η δυνατότητα διατήρησης με συμπληρώσεις του υφιστάμενου οδοστρώματος πρέπει σε κάθε σημείο αλλαγής της επίκλισης της υφιστάμενης επιφάνειας κυλίσεως να λαμβάνονται με εξαιρετική ακρίβεια υψόμετρα (μέγιστα ανεκτά σφάλματα 0,01 m έως 0,02 m). Προκειμένου για οδούς δύο λωρίδων, πρέπει να λαμβάνονται τρία τουλάχιστον τέτοια σημεία επί της υφιστάμενης επιφάνειας κύλισης (δύο κατά τα άκρα του καταστρώματος και ένα κατά τον άξονα της υφιστάμενης οδού), που αυξάνονται κατ' αναλογία για περισσότερες λωρίδες. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να λαμβάνονται και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά σημεία της υφιστάμενης οδού (ανεξάρτητα από τη διατήρηση η μη του οδοστρώματος), εφόσον αυτή εμπίπτει εντός του εύρους κατάληψης της νέας οδού, δηλαδή φρύδια και πόδια πρανών, πυθμένες τάφρων, κράσπεδα πεζοδρομίων άνω και κάτω, άκρα καταστρώματος κ.λ.π.

 

γ) Αποτυπώσεις των υφιστάμενων τεχνικών έργων.

Τα υφιστάμενα τεχνικά έργα, εφόσον προβλέπεται η διατήρηση αυτών ή η συμπλήρωσή τους, πρέπει να καταμετρώνται λεπτομερώς και με την αποτύπωση τους να δίδονται τα αναγκαία σχέδια τους που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωσή τους. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το είδος και τα υλικά κατασκευής τους, η κατάσταση αυτών (καλή, μέτρια, κακή) κ.λ.π.

 

2. Εργασία γραφείου.

α) Μηκοτομή σε κλίμακα 1:1.000 για τα μήκη και 1:100 ή μεγαλύτερη για τα ύψη

 

Στα τμήματα κατά τα οποία έχει αποδειχθεί η δυνατότητα διατήρησης με συμπλήρωση του υφιστάμενου οδοστρώματος, πρέπει να απεικονίζονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια τα πάχη προς συμπλήρωση ή υποβίβαση του οδοστρώματος. Για αυτό εφόσον καθίσταται αναγκαίο πρέπει να συντάσσονται ειδικά διαγράμματα κατά μήκος τομής με εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα των υψών (π.χ. μέχρι και 1:10) έστω και από οριζόντιο άξονα στα οποία να φαίνονται οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ της παλαιάς και της νέας επιφάνειας κύλισης κατά μήκος χαρακτηριστικών γραμμών (π.χ. κατά μήκος του άξονα και των οριογραμμών) του υφιστάμενου ή του νέου οδοστρώματος κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις επικλίσεις της νέας οδού. Ομοίως θα φαίνονται τα κατώφλια των κτισμάτων και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ως συμπληρωματικά στη μηκοτομή του σταδίου της προμελέτης.

 

β) Τυπικές εφαρμοστέες διατομές σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 για τα μήκη και τα ύψη ή μεγαλύτερη για τα ύψη.

 

Υποβάλλονται οι κατά περίπτωση τυπικές διατομές συμπλήρωσης του υφιστάμενου οδοστρώματος που συντάχθηκαν στην προμελέτη, συμπληρωμένες και αναθεωρημένες ανάλογα με τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης.

 

γ) Διατομές σε κλίμακα 1:100 (ή 1:200) για τα μήκη και τα ύψη ή μεγαλύτερη για τα ύψη.

 

Στα τμήματα τα οποία έχει αποδειχθεί η δυνατότητα διατήρησης του υφιστάμενου οδοστρώματος με μικροσυμπληρώσεις και όπου δεν είναι δυνατή η εποπτική παρακολούθηση και προμέτρηση των απαιτούμενων συμπληρώσεων, μπορεί (κατά την κρίση του Μελετητή) να σχεδιάζονται οι διατομές με διαφορετική κλίμακα για τα ύψη από τα μήκη (π.χ. κλίμακα μηκών 1:100 και υψών 1:20). Η παραπάνω κλίμακα είναι δυνατόν να σχεδιάζεται παράλληλα με την κανονική διατομή της οδού, ειδικά μόνο για την περιοχή του υφιστάμενου οδοστρώματος.

 

δ) Διαγράμματα εξασφαλίσεως κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η νέα οδός δημιουργεί από οποιοδήποτε λόγο προβλήματα στην εξασφάλιση της υφιστάμενης κυκλοφορίας (π.χ. σοβαρές υψομετρικές διαφορές υφιστάμενης οδού από τη νέα, εμπλοκή του εύρους κατάληψης της νέας οδού με το εύρος της υφιστάμενης οδού, διενέργεια εκβραχισμών δίπλα στην υφιστάμενη οδό, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στέψης σε επαφή με την υφιστάμενη οδό κ.λ.π.) πρέπει να συντάσσονται διαγράμματα σταδιακής κατασκευής των έργων ώστε να αποφεύγεται η διακοπή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής νέας οδού.

 

ε) Πίνακας φύσεως τεχνικών έργων.

 

Ο πίνακας τεχνικών έργων όπως αυτός περιγράφεται στο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 135, συμπληρώνεται με τα αντίστοιχα στοιχεία του πίνακα υφιστάμενων τεχνικών έργων όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών έργων της προμελέτης (εδάφιο 3 παράγραφος 2 του άρθρου 147), συμπληρωμένα και αναθεωρημένα ανάλογα με τα νέα και λεπτομερέστερα στοιχεία τα οποία προέκυψαν κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης.

 

στ) Προμέτρηση εργασιών οδοστρωσίας ασφαλτικών.

 

Στα τμήματα στα οποία προβλέπεται διατήρηση του υφιστάμενου οδοστρώματος με μικροσυμπληρώσεις, οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών προμετρώνται κατά διατομές, με ανάλογο τρόπο με τις προμετρήσεις χωματουργικών εργασιών.

 

ζ) Υψομετρικές οριζοντιογραφίες 1:1.000 και κατά μήκος τομές των τυχόν απαιτούμενων προσωρινών παρακαμπτηρίων οδών κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

 

Υποβάλλονται οι παραπάνω οριζοντιογραφίες και κατά μήκος τομές των προσωρινών παρακαμπτηρίων οδών κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω στο εδάφιο δ της παραγράφου 2 της παρούσας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.