Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 133

Άρθρο 133: Περιεχόμενα προμελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προμελέτη περιλαμβάνει:

α) την εκπόνηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και

β) εργασίες μελέτης επί των διαγραμμάτων.

 

2. Τοπογραφικά διαγράμματα.

Αυτά εκπονούνται σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές και κανονισμούς εκπόνησης τοπογραφικών κτηματογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Κατά την εκπόνηση τους, ελέγχονται, εποπτεύονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή. Το πλάτος της ζώνης αποτύπωσης θα είναι το απαιτούμενο, ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους και όπως αυτό προδιαγράφεται στη συνέχεια, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσφορη από τεχνικοοικονομική πλευρά τοποθέτηση του άξονα της οδού στην οριζοντιογραφία. Αναιτιολόγητη αποτύπωση ευρύτερης ζώνης από αυτή που προδιαγράφεται στη συνέχεια δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα.

 

α) Αποτύπωση ζώνης για προμελέτη οδοποιίας.

 

Ως βάση των σχετικών εργασιών υπαίθρου ορίζεται η εγκατάσταση πολυγωνικής όδευσης, της οποίας οι πλευρές μετρούνται με μεταλλική μετροταινία, η με άλλο όργανο της ίδιας ακρίβειας, τα υψόμετρα δε των κορυφών προσδιορίζονται με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση.

 

Η πολυγωνική όδευση πρέπει να είναι εξαρτημένη κατά το δυνατόν από τριγωνομετρικά σημεία που βρίσκονται κοντά άσχετα με το μήκος της, για τον εντοπισμό των σφαλμάτων.

 

Οι κορυφές της όδευσης, αριθμημένες ενδεικτικά Σ1, Σ2, Σ3, κ.λ.π. σημαίνονται κατά μόνιμο τρόπο ως εξής: Στα γαιώδη ή ημιβραχώδη εδάφη όπως ορίζεται στο άρθρο 113 παράγραφος 4. Εφόσον οι τοπικές συνθήκες τα επιβάλλουν, μπορούν αντί της μόνιμης σήμανσης με πυραμίδες από σκυρόδεμα να χρησιμοποιούνται λαξευτοί λίθοι ανάλογων διαστάσεων με χαραγές και οπή στο μέσο της κεφαλής. Στα βραχώδη εδάφη η σήμανση γίνεται με πάκτωση ήλου ή σε περίπτωση ανάγκης με οπή και χαραγές πάνω σε βράχο σε μορφή σταυρού. Για τη διευκόλυνση της ανεύρεσης των κορυφών της όδευσης, τόσο επί των παραπάνω αναφερόμενων οροσήμων ή βραχόσημων όσο και επί παρακειμένων σημείων αναγράφονται οι ενδείξεις αυτών με ανεξίτηλο κυανό χρώμα.

 

Όλες οι κορυφές της όδευσης εξασφαλίζονται από το κοντινότερων ευρισκόμενων τριών σταθερών σημείων (δέντρων, οικημάτων, βράχων).

 

Σε περίπτωση εγκαταστάσεων βοηθητικών κορυφών όδευσης, αυτές μπορούν να σημαίνονται με πασσάλους αντί με μόνιμα ορόσημα.

 

Η αποτύπωση της ζώνης γίνεται σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών εργασιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, σε κλίμακα 1:5.000, η δε προμελέτη της οδού σε μεγέθυνση σε κλίμακα 1:2.000.

 

Το πλάτος της ζώνης αποτύπωσης πρέπει να είναι επαρκές, ώστε να καθίσταται δυνατή ή πρόσφορη τεχνικοοικονομική τοποθέτηση του άξονα της οδού στην οριζοντιογραφία.

 

Βασικώς καθορίζονται τα εξής πλάτη ταχυμετρικής αποτύπωσης εφόσον προηγηθεί εμπεριστατωμένη μελέτη αναγνώρισης της παρούσας προδιαγραφής.

 

Για έδαφος πεδινό (εγκάρσιων κλίσεων μέχρι 10%) μέχρι 300 m

Για έδαφος λοφώδες (εγκάρσιων κλίσεων άνω του 10% και μέχρι 20%) μέχρι 400 m

Για έδαφος ορεινό (εγκάρσιων κλίσεων άνω του 20%) μέχρι 200 m

 

Προκειμένου για φωτογραμμετρική αποτύπωση το πλάτος της ζώνης που αποτυπώνεται, το οποίο εξαρτάται από την εκάστοτε φωτογραφική επικάλυψη και την κλίμακα απόδοσης καθορίζεται ως κατωτέρω:

 

Για κλίμακες απόδοσης 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 και 1:500 το πλάτος της ζώνης που αποτυπώνεται καθορίζεται αντίστοιχα σε 1.000 m, 500 m, 250 m και 100 m περίπου.

 

Η αποτύπωση πρέπει να είναι λεπτομερής και να περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία εδάφους.

 

Στην υψομετρική οριζοντιογραφία σημειώνεται η κατεύθυνση του βορρά και αναγράφονται τα ονόματα των οικισμών, οι ονομασίες όλων των ποταμών, χειμάρρων και ρευμάτων, τα άξια λόγου τοπωνύμια και όλοι οι αυχένες, οι πάσης φύσεως οδοί με τις ενδείξεις κατεύθυνσής τους, οι σιδηροδρομικές γραμμές, οι γραμμές Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, οι διώρυγες και τάφροι υδραυλικών έργων, οι αγωγοί ύδρευσης ή πετρελαίου, οι κυριότερες ατραποί, ιδιαίτερα τεχνικά έργα, εξωκλήσια, εικονοστάσια, μνημεία, φρεάτια, μεμονωμένοι βράχοι και βραχώδεις εμφανίσεις, κάλυψη από δάση, θάμνους ή βοσκότοπους και χαρακτηριστικές συστάδες δέντρων ή μεμονωμένα μεγάλα δένδρα. Επίσης οι καλλιεργημένες περιοχές με κατάταξη αυτών σε είδη (αγροί, κήποι, οπωρώνες, αμπέλια, ελαιώνες, ποτιστικά ή μη κ.λ.π.), τα κατακλυζόμενα υδρόπνικτα, καταρρέοντα, κατολισθαίνοντα, διαλυόμενα, ασταθή και γενικώς επισφαλή εδάφη.

 

Ειδικότερα, προκειμένου για αποτύπωση ρευμάτων και ποταμών εκλέγονται σε όλο το πλάτος της ζώνης ταχυμετρικά σημεία πάνω στα φρύδια, πόδια και κοίτη (υψηλή και χαμηλή) τέτοια ώστε με αυτά να επιτυγχάνεται η λεπτομερής απεικόνιση της μορφής του εδάφους στις εν λόγω θέσεις.

 

Σε περίπτωση ύπαρξης μελετών υδραυλικών έργων γενικά, δικτύων κοινής ωφέλειας προς εκτέλεση κ.λ.π. κατόπιν συλλογής πληροφοριών από τους οικείους φορείς, Υπουργείου Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Γεωργίας, Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας κ.λ.π. πρέπει να συσχετίζονται αυτές με την παραπάνω εκπονούμενη υψομετρική οριζοντιογραφία, είτε ταχυμετρικά, είτε φωτογραμμετρικά.

 

Με τον ίδιο τρόπο σημειώνονται, εφόσον εμπίπτουν, οι θέσεις υδροληψίας πηγών δομικών υλικών (λατομεία, ρεύματα, ορυχεία) και οι δυνατές θέσεις λήψης δανείων χωμάτων εντός της ζώνης που αποτυπώθηκε.

 

β) Βελτίωση υφιστάμενης οδού.

 

Σε περίπτωση προμελέτης με αντικείμενο την βελτίωση στην οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή υφιστάμενης οδού χωρίς ουσιώδεις παραλλαγές, η υψομετρική οριζοντιογραφία συντάσσεται σε κλίμακα 1:2.000, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών εργασιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, η δε προμελέτη της οδού σε μεγέθυνση σε κλίμακα 1:1.000. Το εύρος αποτύπωσης περιορίζεται σε 60 m περίπου εκατέρωθεν του άξονα της υφιστάμενης οδού (συνολικό πλάτος 120 περίπου m).

 

Επί της αποτύπωσης σημειώνονται τα υπάρχοντα τεχνικά έργα (τοίχοι αντιστήριξης, στέψεως και ποδός, τοίχοι πρανών ορυγμάτων, οχετοί εν γένει, γέφυρες, μορφή αυτών και ανοίγματα, το είδος αυτών, οι οριογραμμές καταστρώματος της οδού).

 

Με τον ίδιο τρόπο σημειώνονται τα φρύδια και τα πόδια των ορυγμάτων και των επιχωμάτων.

 

2. Εργασίες μελέτης της οδού επί του τοπογραφικού διαγράμματος.

 

α) Οριζοντιογραφία.

 

Επί του τοπογραφικού διαγράμματος μελετάται και σχεδιάζεται ο άξονας της οδού με τη χιλιομέτρησή του, τα στοιχεία των καμπυλών, κατά πλάτος τομών με την αρίθμησή τους. Ως καμπύλες συναρμογής χρησιμοποιούνται εν γένει κλωθοειδείς ή με έγκριση του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) και άλλες καμπύλες συναρμογής με τις μέγιστες δυνατές τιμές εκτροπών, σημειώνονται δε στην οριζοντιογραφία τα σημεία αρχής των καμπύλων συναρμογής επί των ευθυγραμμιών.

 

Προκειμένου για δυσχερείς θέσεις (π.χ. ανακάμπτοντες ελιγμοί κ.λ.π.) η αποτύπωση και η σχεδίαση της υψομετρικής οριζοντιογραφίας πρέπει να γίνεται και ξεχωριστά σε κλίμακα μεγαλύτερη, η οποία καθορίζεται κατά περίπτωση σε ίδιο σχέδιο σύμφωνα με τα πρότυπα του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

Μεταξύ των επιλεγέντων υποχρεωτικών σημείων διάβασης πρέπει να σημειώνεται με εστιγμένη γραμμή και η μηδενική γραμμή της χάραξης.

 

β) Μηκοτομή (στην ίδια κλίμακα της οριζοντιογραφίας για τα μήκη και δεκαπλάσια γενικά για ύψη).

 

Στην μηκοτομή πρέπει να αναγράφονται τα απαιτούμενα υψόμετρα εδάφους με τρόπο, ώστε να αποδίδεται η ακριβής απεικόνισης της μορφής αυτού, η ερυθρά γραμμή με τις κατακόρυφες συναρμογές της, η χιλιομέτρηση, οι ευθυγραμμίες και καμπύλες με τα στοιχεία τους και οι κατά μήκος κλίσεις της ερυθράς γραμμής.

 

Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αναγράφονται (όπως και στην οριζοντιογραφία), οι αναγκαίες λεπτομέρειες, όπως οι θέσεις των οικισμών, τεχνικών έργων, οι ονομασίες αυχένων, ποταμών και αξιόλογων χειμάρρων, οι θέσεις, τα ανοίγματα και το είδος όλων των προτεινόμενων τεχνικών έργων, οι διασταυρώσεις με άλλες οδούς ή σιδηροδρομικές γραμμές (με ένδειξη ισόπεδης ή ανισόπεδης διάβασης), με γραμμές Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού υψηλής τάσης, υδραγωγεία, αγωγούς πετρελαίου, διώρυγες ή τάφρους υδραυλικών δικτύων, οι θέσεις των γενικά επισφαλών εδαφών, καθώς και των ιδιαιτέρως απόκρημνων περιοχών, με τα οποία κρίθηκε οικονομοτεχνικά υποχρεωτική η διέλευση της οδού κατόπιν όμως μελέτης και κατασκευής ειδικών έργων (εξυγίανσης κ.λ.π.). Επιπλέον σημειώνονται κατά τμήματα ο χαρακτηρισμός των εδαφών βάσει επιφανειακών ενδείξεων σε γαίες, ημίβραχο και βράχο.

 

Στην περίπτωση τμημάτων ερυθράς γραμμής που συνεπάγεται κατασκευή δαπανηρών τοίχων ή άλλων τεχνικών έργων, πρέπει να δίδεται με εστιγμένη και δεύτερη ερυθρά που να αντιστοιχεί στον περιορισμό και μέχρι την κατάργηση των εν λόγω έργων. Η σύγκριση των δύο λύσεων πρέπει να παρέχεται στην τεχνική έκθεση.

 

Ειδικότερα στην περίπτωση χορήγησης από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) τοπογραφικού διαγράμματος, αυτό συμπληρώνεται μετά από επιτόπια μετάβαση του Μελετητή, εφόσον απαιτείται με όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα στοιχεία σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή του άξονα της οδού, με ιδιαίτερη αποζημίωση του αντικείμενου κατά περίπτωση της εργασίας αυτής.

 

γ) Τυπικές εφαρμοστέες διατομές.

 

Αυτές πρέπει να συντάσσονται κατόπιν μελέτης σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 με πλήρη στοιχεία οδοστρώματος, κλίσεων πρανών κ.λ.π., που λαμβάνονται υπόψη και των εγκεκριμένων προτύπων του Εργοδότη (αρμόδια αρχή), των κυκλοφοριακών συνθηκών και των πορισμάτων των εδαφοτεχνικών ερευνών - μελετών που εκπονήθηκαν, εφόσον εγκριθούν από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

δ) Χαρακτηριστικές διατομές σε κλίμακα 1:200 (ή και μεγαλύτερη).

 

Αυτές πρέπει να σχεδιάζονται βάσει των στοιχείων της υψομετρικής οριζοντιογραφίας με τοποθέτηση επί αυτών του περιγράμματος της οδού λαμβανόμενες, στις θέσεις που απαιτούνται, για τη μελέτη μόνο ειδικών τεχνικών έργων, όπως π.χ. τοίχων αντιστήριξης, στραγγιστηρίων κ.λ.π.

 

ε) Πίνακας χωματισμών και τοίχων αντιστήριξης.

 

Ο Πίνακας χωματισμών πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές κατά τα υποδείγματα του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) βάσει γραφικών διαγραμμάτων νομογραφημάτων κ.λ.π. Οι τοίχοι αντιστήριξης προμετρώνται προσεγγιστικά βάσει των διατομών της παραγράφου δ.

 

στ) Διαγράμματα θέσεων λήψης δόκιμων υλικών.

 

Επί του διαγράμματος πρέπει να σημειώνονται συνδεδεμένες χιλιομετρικά με τον άξονα της προμελέτης, είτε είναι εντός της ζώνης που αποτυπώθηκε είτε εκτός, οι θέσεις πηγών δόκιμων υλικών, από λατομεία, ορυχεία, ρεύματα, χειμάρρους κ.λ.π. με ένδειξη εάν είναι ιδιωτικές, δημόσιες, κοινοτικές, σε εκμετάλλευση ή νέες προτεινόμενες.

 

Με τον ίδιο τρόπο αναγράφονται βάσει μακροσκοπικής εξέτασης χρήσιμα ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ποσότητα και ποιότητα αυτών, υπεύθυνα δε στοιχεία βάσει των εργαστηριακών εξετάσεων που έγιναν ή και βάσει εδαφοτεχνικής έρευνας με την εντολή πάντοτε του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

Με τον ίδιο τρόπο αναγράφονται στοιχεία περί των οδών προσπέλασης και της κατάστασης βατότητάς τους, σχετικά με την απαιτούμενη απαλλοτρίωση ή την κατασκευή νέων οδών προσπέλασης κ.λ.π.

 

ζ) Πίνακας τεχνικών έργων και εκτίμηση της δαπάνης τους.

 

Αυτός περιλαμβάνει, βάσει της μορφολογίας του εδάφους, των προσφερόμενων υλικών και των τοπικών και λοιπών συνθηκών τις θέσεις, τα ελάχιστα απαιτούμενα ανοίγματα, το είδος και την καταρχήν μορφολογία γεφυρών και οχετών, τις θέσεις και το είδος των τοίχων αντιστήριξης, των επενδεδυμένων τάφρων, των λιθένδυτων πρανών, των ερεισμάτων - ρείθρων, των πεζοδρομίων, των κλειστών αποχετεύσεων, των στραγγιστηρίων των κλειστών αποχετεύσεων, των στραγγιστηρίων των έργων προστασίας, των έργων διευθέτησης χειμάρρων στην είσοδο και έξοδο τεχνικών έργων.

 

Πρέπει να επισημαίνονται τα μεγαλύτερα από τα τεχνικά έργα και εκείνα για τα οποία, κατόπιν οικονομοτεχνικής σύγκρισης που γίνεται κατά το στάδιο της μελέτης τους, είναι δυνατόν να προκύψουν σημαντικές μεταβολές ως προς την καταρχήν παραπάνω μορφή τους που έχει καθοριστεί.

 

Η εκτίμηση της δαπάνης των τεχνικών γενικά έργων γίνεται κατά προσέγγιση βάσει των στοιχείων των υφιστάμενων τύπων, λεκάνης απορροής, κλίσεως κοίτης, της εμπειρίας από παρόμοια έργα, ή από άλλα σχετικά στοιχεία.

 

η) Προμέτρηση οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών.

 

Αυτή γίνεται βάσει των τυπικών εφαρμοστέων διατομών που αναφέρονται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 133.

 

θ) Προϋπολογισμός δαπάνης.

 

Αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τα χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία και ασφαλτικά έργα, βάσει τρεχουσών τιμών μονάδας της περιοχής του έργου και της εκτίμησης που γίνεται της δαπάνης τεχνικών έργων σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο του εδαφίου ζ'. Επίσης την κατ' εκτίμηση δαπάνη για τα απαιτούμενα έργα σήμανσης, απαλλοτρίωσης, κόμβων και δευτερευουσών οδών (προσπέλασης, παράλληλων οδών εξυπηρέτησης) μετατόπισης γραμμών Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας και λοιπών εργασιών που δεν αναφέρονται ρητά εδώ αλλά είναι απαραίτητες για τον κατά προσέγγιση προσδιορισμό της απαιτούμενης δαπάνης για την κατασκευή της οδού.

 

ι) Τεχνική έκθεση.

 

Στην έκθεση επισυνάπτονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

ι)α) Αντίγραφα σχετικών εντολών και οδηγιών του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

ι)β) Γενικός χάρτης οδικού δικτύου της Ελλάδος σε κλίμακα 1:.000.000.

ι)γ) Απόσπασμα χάρτου οδικού δικτύου της περιοχής της οδού σε κλίμακα 1:200.000 ή 1:500.000.

ι)δ) Απόσπασμα γεωλογικού χάρτου της περιοχής της οδού σε κλίμακα 1:500.000.

 

Ακολούθως η έκθεση περιλαμβάνει ανάπτυξη των εξής κεφαλαίων:

 

ι)ε) Περιγραφή του αντικείμενου της προμελέτης.

 

Λεπτομερής περιγραφή του αντικείμενου της προμελέτης και μνεία των χρήσιμων στοιχείων για τη λύση που προκρίθηκε από τη μελέτη αναγνώρισης.

 

ι)στ) Χωρονομική τοποθέτηση της οδού.

 

Συσχετισμός της οδού με το πρόγραμμα οδοποιίας του Κράτους που εκτελείται, εφόσον δοθούν σχετικά στοιχεία από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) και προσαρμογή προς το δίκτυο ευρύτερης περιοχής της Χώρας ή προς το όλο δίκτυο της περιοχής της οδού κάτω από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

 

Προτάσεις για τις τυχόν διόδους μέσω οικισμών για μελέτες προσαρμογής προς τα υφιστάμενα στάδια αυτών, εξυπηρέτησης γύρω οικισμών κ.λ.π.

 

Τουριστική ή αρχαιολογική σημασία της οδού, επιπτώσεις από την κατασκευή της οδού σε κοντινά έργα, βιομηχανικά, εγγειοβελτιωτικά, υδροηλεκτρικά, στη γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία και δασικό πλούτο της περιοχής και αντίστροφα επίδραση επί της οδού των ανωτέρω. Συσχετισμό μεταφορών για της οδούς προς λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια της περιοχής.

 

ι)ζ) Γεωμορφολογία του εδάφους.

 

Περιγραφή των διαφόρων γεωλογικών στρωμάτων που συναντώνται,περιγραφή των ορεινών, λοφωδών, πεδινών, πτυχωμένων, εδαφών, κοιλάδων, βουνών, χαραδρών, υδροκριτών, απόκρημνων εδαφών, εδαφών ξηρών, κατακλυζόμενων, επισφαλών κ.λ.π.

 

ι)η) Καιρικές και εδαφικές συνθήκες.

 

Παρουσίαση στοιχείων για τις δυσχέρειες από καιρικές συνθήκες κατά τμήματα της οδού. Κλίμα, ετήσια ύψη βροχής, παγετοί, ομίχλες. Περιοχές μεγάλης υγρασίας, ανήλια μέρη στα οποία απαιτούνται εκχιονισμοί για τη διατήρηση της κυκλοφορίας κατά τον χειμώνα.

 

ι)θ) Προσαρμογή στο τοπίο.

 

Αισθητική προσαρμογή της χάραξης στο τοπίο. Πλήρη δικαιολόγηση συγκεκριμένων για το σκοπό αυτό λύσεως που δόθηκαν στην οριζοντιογραφία και μηκοτομή, όπως και στις διατομές της οδού.

 

Μνεία ιδιαιτέρων τοπίων για την τουριστική αξιοποίηση, προτάσεις για φυτεύσεις πρανών, ορυγμάτων και επιχωμάτων, φυτεύσεις θάμνων και δένδρων και είδη αυτών, σε συνδυασμό και με τη λειτουργικότητα και ασφάλεια της οδού.

 

κ) Λεπτομέρειες χάραξης.

 

- Γενική ανάπτυξη και αιτιολογία της λύσης σε οριζοντιογραφία:

 

Εκλογή διαβάσεων αυχένων, ρευμάτων και άλλων χαρακτηριστικών σημείων, διόδων ή παρακάμψεων από κατοικημένους τόπους, συναντήσεων άλλων οδών ή σιδηροδρομικών γραμμών (ισόπεδων ή μη), διασταυρώσεων με τάφρους, διώρυγες, γραμμές Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού υψηλής τάσης, αγωγούς πετρελαίου.

 

Εφαρμογή καμπυλών συναρμογής. Τυχόν παρεκκλίσεις από τους υφιστάμενους κανονισμούς και δικαιολόγηση τους.

 

- Αιτιολογία της χάραξης σε μηκοτομή:

 

Εκλογή κατά μήκος κλίσεων, καμπυλών συναρμογής υψών ορυγμάτων ή επιχωμάτων στον άξονα, τοποθέτηση ερυθράς γραμμής σε ιδιαίτερα δύσκολα εδάφη (με διατομή πλήρως σε όρυγμα ή με τοίχους κατάντη κ.λ.π.), όπως και σε κατακλυζόμενα και επισφαλή εδάφη. Τυχόν παρεκκλίσεις από τους κανονισμούς. Αποφυγή αντιαισθητικής προοπτικής της οδού σε μηκοτομή:

 

- Αιτιολογία της εφαρμοστέας διατομής:

 

Πλάτος οδοστρώματος και ερεισμάτων, επικλίσεων, κλίσεων πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων, οδοστρώματος που καθορίζεται βάσει μελέτης και λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα τοπικά διαθέσιμα δόκιμα υλικά, το πάχος της υπόβασης βάσει των δεδομένων της εδαφοτεχνικής μελέτης και σύμφωνα με τις ακόλουθες κυκλοφοριακές συνθήκες. Αιτιολόγηση περιοχής εφαρμογής διαφορετικών διατομών.

 

- Πρόταση μελέτης για συνοδευτικά έργα θέσεων σταθμεύσεων, προσπελάσεων, εισόδου και εξόδου των κατοικημένων μερών και λοιπών ειδικών κατασκευών.

 

- Στοιχεία ασφάλειας της κυκλοφορίας (ορεινά τμήματα, απόκρημνα εδάφη).

 

- Σε περίπτωση έγκρισης από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) εκπόνησης προμελετών διάφορων λύσεων, σύγκριση αυτών από άποψη ταχύτητας κυκλοφορίας, ασφάλειας κυκλοφορίας, αισθητικής εξυπηρέτησης ωφελειών παρακείμενων οικιστικών, γεωργικών, βιομηχανικών, τουριστικών κ.λ.π. κέντρων, οικονομίας κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης (ισοδύναμο μήκος εκμετάλλευσης).

 

κ)α) Τεχνικά έργα.

 

Αποχετεύσεις ομβρίων υδάτων, αποστραγγίσεις οδού. Ειδικές συνθήκες ανάγκης πυκνών οχετών. Προτάσεις υλικών δομής και μορφολογίας οχετών (πλακοσκεπείς, θολωτοί). Γεφυρώσεις μεγάλων ρευμάτων. Μορφολογία γεφυρών και τρόποι κατασκευής αυτών. Αιτιολογικά στοιχεία (λεκάνες απορροής, κλίσεις χειμάρρου ή ποταμού, είδος κοίτης κ.λ.π.) για τον καθορισμό των ανοιγμάτων των γεφυρών και οχετών. Στοιχεία και αιτιολόγηση βοηθητικών εξυγιάνσεων ή υδρονομικών έργων ή άλλων έργων προστασίας.

 

κ)β) Τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

Εκτίμηση χρόνου διάρκειας της κατασκευής.

 

Εκτέλεση στο σύνολο ή σε στάδια. Ιδιαίτερες δυσκολίες για τακτοποίηση πριν την έναρξη της κατασκευής (απαλλοτριώσεις, διαπραγματεύσεις με Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας, Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, υδραυλικές υπηρεσίες, Δήμους ή Κοινότητες κ.λ.π.). Διοχέτευση της κυκλοφορίας κατά το χρόνο της κατασκευής, προτάσεις για τυχόν μελέτη παρακαμπτηρίων οδών. Αποκλεισμό μέρους του πλάτους της οδού για την κυκλοφορία. Εργατικό δυναμικό της περιοχής. Κατάλληλο χρόνο για την κατασκευή (τυχόν αποκλεισμό χειμερινών περιόδων ή χρόνον συγκομιδής). Άλλες δυσχέρειες.

 

κ)γ) Συνθήκες κυκλοφορίας.

 

Παράθεση των χορηγούμενων στοιχείων υφιστάμενου κυκλοφοριακού φόρτου από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) με κατάταξη αυτού σε επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία, κάρα, μοτοσυκλέτες. Κυκλοφορία τοπική, διεθνή, αυτογενή, διερχόμενη. Κυκλοφορία βαριά, μεταφορά ξυλείας, προϊόντων λατομείων, αγαθών, τουριστική, βιομηχανική.

 

κ)δ) Εδαφοτεχνικά και γεωλογικά στοιχεία της οδού.

 

Τα συμπεράσματα και οι εφαρμογές στην προμελέτη των μέχρι τώρα εδαφοτεχνικών και γεωλογικών ερευνών όπως και τυχόν προτάσεις του Μελετητή για περαιτέρω έρευνες.

 

3. Υποβλητέα τεύχη.

 

Κατά την προμελέτη υποβάλλονται τα ακόλουθα τεύχη:

 

α) Γενική οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:50.000 όπως στη μελέτη αναγνώρισης.

β) Υψομετρική οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:5.000 ή 1:2.000 ή 1:1.000.

γ) Μηκοτομή ομοίως σε κλίμακα 1:5.000 ή 1:2.000 ή 1:1.000 για τα μήκη και 1:500 ή 1:200 ή 1:100 εν γένει αντίστοιχα για τα ύψη.

δ) Χαρακτηριστικές διατομές σε κλίμακα 1:200.

ε) Λεπτομερής τεχνική έκθεση όπως αυτή καθορίστηκε στο εδάφιο ι της παραγράφου 2 του άρθρου 133.

στ) Οι εδαφοτεχνικές και γεωλογικές έρευνες που τυχόν γίνονται κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Μελετητή και έγκρισης από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή), υποβάλλονται σε χωριστά τεύχη.

ζ) Τα οριζόμενα στο άρθρο 125 της παρούσας Προδιαγραφής στοιχεία μετρήσεων κ.λ.π.

 

4. Τρόπος επιμέτρησης για πληρωμή.

 

Ως πληρωτέο μήκος προμελέτης στον Μελετητή ορίζεται το μελετημένο τμήμα οδού σύμφωνα με τη μηκοτομή.

 

Η εκπόνηση των εδαφοτεχνικών και γεωλογικών ερευνών της παραγράφου 3 εδάφιο στ του παρόντος αμείβεται ιδιαίτερα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.