Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 144

Άρθρο 144: Υποβλητέα τεύχη και σχέδια οριστικής μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στον φάκελλο της οριστικής μελέτης περιέχονται:

 

1. Τεύχη.

 

Αυτά περιλαμβάνουν:

α) Τεχνική έκθεση όπως στην προμελέτη, συμπληρωμένη.

β) Υδραυλική μελέτη όπως τελικά εγκρίθηκε.

γ) Μελέτη θεμελίωσης όπως στην προμελέτη, συμπληρωμένη κατάλληλα με λεπτομέρειες και τυχόν νέα στοιχεία.

δ) Στατικούς υπολογισμούς.

 

Οι προβλεπόμενοι στην οριστική μελέτη στατικοί υπολογισμοί υποβάλλονται αναλυτικά και με κάθε ακρίβεια. Συντάσσονται σε εφαρμογή των ευρέως αποδεκτών σύγχρονων θεωριών και κανόνων της στατικής και αντοχής των υλικών και καλύπτουν όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία που επιδέχονται υπολογισμούς. Σε σεισμοπαθείς περιοχές λαμβάνεται υπόψη η σεισμική επιβάρυνση. Στην αρχή των στατικών υπολογισμών αναφέρεται:

δ)α) Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιείται (ο Μελετητής υποχρεούται να προσκομίσει, προς κατατοπισμό στον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) οποιοδήποτε από τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν του ζητηθεί),

δ)β) Οι κανονισμοί πάνω στους οποίους στηρίζονται οι υπολογισμοί και γενικά η μελέτη και οι παραδοχές,

δ)γ) Τα προβλεπόμενα υλικά και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά αυτών. Επίσης αναφέρονται οι παραδοχές ως προς τη φύση του εδάφους και του υλικού επιχώσεων, εφόσον υπεισέρχονται στον υπολογισμό τοίχων, βάθρων, πρανών κ.λ.π.

 

Εάν προβλέπεται προεντεταμένο σκυρόδεμα πρέπει να έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων το σύστημα προέντασης και να προσκομισθεί άδεια χρήσης του χάλυβα προέντασης που να περιέχει τα χαρακτηριστικά αυτού, δηλαδή τάση θραύσεως, συμβατικό όριο διαρροής, επιμήκυνση θραύσεως και ολόκληρο το διάγραμμα τάσεων - επιμηκύνσεων, όπως επίσης και το όριο ερπυσμού του χάλυβα.

 

ε) Αναλυτική προμέτρηση των εκτελεστέων εργασιών που να έχει συνταχθεί με σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα. Η κατάταξη των διαφόρων κονδυλίων στην προμέτρηση πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να διευκολύνει τον άμεσο υπολογισμό των ποσοτήτων και κατά την αποδεκτή από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) κατάταξη κατ' είδος εργασιών, βάσει των ισχυουσών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και του τρόπου σύνταξης των οικείων συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου.

 

ζ) Τιμολόγιο και προϋπολογισμό της δαπάνης που απαιτείται, εξαγόμενα βάσει της ανωτέρω προμέτρησης και τιμών μονάδος από εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών ή ελλείψει αυτών από τρέχουσες τιμές μονάδας που ισχύουν για τις κατασκευές στην περιοχή, στην οποία ανήκει το έργο.

 

2. Σχέδια.

Τα υποβλητέα σχέδια περιλαμβάνουν:

α) Τοπογραφικό διάγραμμα όπως αναφέρεται στην προμελέτη.

β) Σχέδια γενικής διάταξης και λεπτομερειών, όπως αναφέρεται στην προμελέτη, όλων όμως των τμημάτων της κατασκευής.

γ) Λεπτομερή αναπτύγματα του οπλισμού των οπλισμένων τμημάτων της κατασκευής στα οποία να φαίνονται οι θέσεις των αρμοκλείδων και ενώσεων (ματισμάτων) των ράβδων, λεπτομέρειες αγκίστρων όπως επίσης και πίνακας οπλισμού.

δ) Για τμήματα από προεντεταμένο σκυρόδεμα σημειώνεται η ακριβής θέση των καλωδίων καθ' ύψος και κατά πλάτος, οι θέσεις και τα αναπτύγματα του μαλακού οπλισμού, όπως επίσης και οι λεπτομέρειες των στοιχείων αγκυρώσεως.

 

Σημειώνονται επίσης τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιουμένων υλικών, δηλαδή για τον χάλυβα η τάση θραύσης, το συμβατικό όριο διαρροής, η επιμήκυνση θραύσης κ.λ.π. και για το σκυρόδεμα η αντοχή του και το είδος του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου κατά τους Γερμανικούς Κανονισμούς. Επιπλέον παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες της προέντασης, δηλαδή χρονική στιγμή προέντασης, αρχική τάση καλωδίων, αναμενόμενες επιμηκύνσεις των καλωδίων κ.λ.π.

 

ε) Λεπτομέρειες σε πρόσφορη κλίμακα, της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων καθώς επίσης και της στράγγισης του νερού που τυχόν διηθείται.

 

στ) Πλήρη διαγράμματα κατασκευής των θεμελίων του έργου.

 

ζ) Σχέδια ξυλότυπων και ικριωμάτων με στατικούς υπολογισμούς και λεπτομέρειες αυτών, της θεμελίωσης, όπως και του τρόπου αφαιρέσεως αυτών, για γέφυρες ανοίγματος μεγαλυτέρου των 6 m.

 

Ο Μελετητής αιτιολογεί την κατά περίπτωση οικονομοτεχνικά προσφερόμενη λύση από άποψη συστήματος των ικριωμάτων, υλικού κατασκευής αυτών, όπως και του τρόπου θεμελίωσής τους. Στα τμήματα της κατασκευής από προεντεταμένο σκυρόδεμα με προκατασκευασμένα στοιχεία, μελετά τον τρόπο μετακίνησης και τοποθέτησής τους και χορηγεί οδηγίες αφαίρεσης των ξυλότυπων, εφόσον απαιτούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.