Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παράγραφος 2 και του άρθρου 10 του παρόντος και των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις δημοσίων έργων, χωρίς να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α. Όταν κατά μίαν από τις διαδικασίες που προβλέπονται από παρόν διάταγμα, δεν υποβληθούν προσφορές ή υποβληθούν αντικανονικές προσφορές, ή σε περιπτώσεις προσφορών που είναι απαράδεκτες κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 και των προεδρικών διαταγμάτων του, που συνάδουν προς εκείνες των άρθρων 21 μέχρι 28 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν δεν επιτρέπεται ή ουσιώδης τροποποίηση των όρων των αρχικών συμβατικών τευχών.

 

β. Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους σχετιζόμενους με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα έργα μπορούν να εκτελεστούν μόνο από ορισμένο ανάδοχο.

 

γ. Για εργασίες που εκτελούνται αποκλειστικά με σκοπούς ερευνητικούς, δοκιμαστικούς, μελετητικούς ή για την αξιοποίηση μη ολοκληρωτικά περαιωμένων έργων (τελειώματα έργου).

 

δ. Κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο, όταν για λόγους κατεπείγοντος, που προκύπτουν από γεγονότα, που δεν μπορούν να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν μπορούν να τηρηθούν οι προθεσμίες που καθορίζονται από άλλες διαδικασίες.

 

ε. Όταν τα έργα χαρακτηρίζονται απόρρητα ή όταν η εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις Ελληνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή όταν το απαιτεί η προστασία ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας του κράτους.

 

στ. Για συμπληρωματικές εργασίες που δεν έχουν περιληφθεί στην αρχική μελέτη ή στην αρχική σύμβαση, αλλά οι οποίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατέστησαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου, εφόσον οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς ουσιώδη μειονεκτήματα για την αναθέτουσα αρχή, ή όταν οι εργασίες αυτές, παρ' όλο ότι μπορεί να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης καθίστανται απολύτως αναγκαίες κατά τα τελευταία στάδια του έργου. Στην περίπτωση αυτή η ανάθεση της εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών, γίνεται μόνο στον εργολήπτη που εκτελεί την αρχική σύμβαση. Η συνολική αξία των ανατιθέμενων συμπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού, λαμβάνεται υπόψη εκτός από την αξία των εργασιών και η προϋπολογιζόμενη αξία των υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων και που διατίθενται στον ανάδοχο από τις αναθέτουσες αρχές, ενώ δεν υπολογίζεται η δαπάνη αναθεωρήσεως.

 

ζ. Για νέα έργα που αποτελούν επανάληψη παρομοίων έργων, εφόσον ανατίθενται στον εργολήπτη, στον οποίο έχει ανατεθεί από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, η εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, όταν τα έργα αυτά ανταποκρίνονται σε μια βασική μελέτη, που έχει αποτελέσει αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, η οποία του έχει ανατεθεί με το σύστημα μελέτη - κατασκευή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6. Η δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας αυτής, πρέπει να ανακοινώνεται όταν προκηρύσσεται η δημοπρασία της αρχικής εργολαβίας και η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την συνέχεια των έργων να λαμβάνεται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6. Η παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν παρέλθουν τρία έτη από την σύναψη της αρχικής συμβάσεως.

 

η. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν η φύση των έργων ή οι συναφείς κίνδυνοι δεν επιτρέπουν την εκ των προτέρων ολική κοστολόγηση.

 

2. Μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, Υπηρεσία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποστέλλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατάσταση με τον αριθμό και την συνολική αξία των συμβάσεων, που συνήφθησαν κατά το προηγούμενον έτος βάσει του παρόντος άρθρου, ταξινομημένες κατά το δυνατόν, σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις.

 

Οι αναθέτουσες αρχές μέχρι τέλους Μαρτίου κάθε έτους, υποχρεούνται να αποστέλλουν στην ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία στοιχεία και να παρέχουν κάθε πληροφορία για τις συμβάσεις που συνήφθησαν βάσει του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.