Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται από τις Αναθέτουσες Αρχές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο ζ' του άρθρου 3 του παρόντος, στις μη μισθωτές δραστηριότητες, που αναφέρονται στο παράρτημα 1 του παρόντος και ασκούνται στον τομέα των δημοσίων έργων από υπηκόους των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, εγκατεστημένους μέσα στην Κοινότητα και στις εταιρείες που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία Κράτους - Μέλους και έχουν την Κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική του έδρα στο εσωτερικό της Κοινότητας και εφόσον, στην περίπτωση που μόνο η καταστατική τους έδρα ευρίσκεται εντός της Κοινότητας, η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός Κράτους - Μέλους, χωρίς όμως ο δεσμός αυτός να εξαρτάται από την ιθαγένεια ιδίως των εταίρων ή των μετόχων της εταιρείας ή των μελών των οργάνων διοικήσεως, διαχειρίσεως ή εποπτείας της εταιρείας.

 

β. Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα καλούνται στο εξής Δικαιούχοι εργολήπτες και έχουν δικαίωμα στην συμμετοχή και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων τόσον απευθείας οι ίδιοι, όσον και μέσω πρακτορείων ή υποκαταστημάτων τους εγκατεστημένων επίσης εντός της Κοινότητας.

 

2. Μεταξύ των παραπάνω δεν επιτρέπονται διακρίσεις κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως οι τελευταίες προσδιορίζονται στην παράγραφο ε του άρθρου 3 του παρόντος, ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού, της διαδικασίας που ακολουθείται ή από την φύση των δραστηριοτήτων της αναθέτουσας αρχής.

 

3. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου (2) δεν εφαρμόζονται όταν τα προς κατασκευήν δημόσια έργα αφορούν:

 

α. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις φύσης μηχανολογικής, ηλεκτρολογικής και παραγωγής ενέργειας, εκτός από το μέρος των εγκαταστάσεων αυτών, που ανήκει στον τομέα της τεχνικής δομικών κατασκευών.

 

β. Κατασκευή πυρηνικών εγκαταστάσεων επιστημονικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα.

 

γ. Έργα εκσκαφών, γεωτρήσεων και απομακρύνσεως αχρήστων υλικών, τα οποία εκτελούνται με σκοπό την εξαγωγή ορυκτών (εξορυκτικές και μεταλλευτικές βιομηχανίες).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.