Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Αφού σε μία δημοπρασία ελεγχθεί, σύμφωνα με τα κριτήρια οικονομικής, χρηματοδοτικής και τεχνικής ικανότητας, η καταλληλότητα των εργοληπτών, που δεν απεκλείσθησαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 22, γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή η ανάθεση του έργου μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση.

 

β. Τα κριτήρια για ανάθεση είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή εάν κρίνεται συμφέρουσα για την αναθέτουσα αρχή, ή αν η ανάθεση γίνεται στην προσφορά που είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, συνδυασμός διαφόρων κριτηρίων, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, όπως π.χ. τιμή, η προθεσμία εκτέλεσης, τα έξοδα λειτουργίας, η αποδοτικότητα, τα τεχνικά πλεονεκτήματα κ.λ.π.

 

2. Στην τελευταία περίπτωση (παράγραφος 1)β) οι αναθέτουσες αρχές μνημονεύουν στα συμβατικά τεύχη ή στην προκήρυξη όλα τα κριτήρια που πρόκειται να ληφθούν υπόψη για την ανάθεση του έργου, και, αν είναι δυνατό, κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρμογή όταν το Κράτος Μέλος αναθέτει έργα βάσει άλλων κριτηρίων στο πλαίσιο ρυθμίσεων που έχουν σκοπό, υπό μορφήν ενίσχυσης να προτιμηθούν ορισμένοι προσφέροντες, με το όρο ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι σύμφωνες με την Συνθήκη και ιδίως με τα άρθρα 92, και επόμενα.

 

4. Αν για κάποιο έργο οι προσφορές είναι προφανώς υπερβολικά χαμηλές, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει τις λεπτομέρειες των προσφορών πριν αποφασίσει την ανάθεση του έργου και λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου.

 

Προς τον σκοπό αυτό η αναθέτουσα αρχή ζητά από τον προσφέροντα να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά και του υποδεικνύει ενδεχόμενα ποια από αυτά θεωρεί απαράδεκτο.

 

Αν τα συμβατικά τεύχη προβλέπουν την ανάθεση της σύμβασης στη χαμηλότερη τιμή που προσφέρεται, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αιτιολογήσει στη Συμβουλευτική Επιτροπή που συνιστάται δυνάμει της απόφασης του Συμβουλίου της 26-07-1971 την απόρριψη των προσφορών τις οποίες θεωρεί υπερβολικά χαμηλές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.