Υγειονομική διάταξη y1g-gp-94643/07 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, του άρθρου 6 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης διαγράφεται η φράση ή μεταβίβαση και συμπληρώνεται στο τέλος του ως εξής:

 

{Για την μεταβίβαση καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, η αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τούτου γίνεται από την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία την αίτηση του ενδιαφερομένου, για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου του, στην οποία επισυνάπτονται η προέγκριση τούτου (όπου προβλέπεται) καθώς και τα 3 προβλεπόμενα σχεδιαγράμματα (κάτοψης - τομής), στα οποία θα αναγράφεται από την αδειοδοτούσα αρχή ότι: το παρόν σχεδιάγραμμα συνοδεύει το υπ' αριθμόν ... έγγραφό μας (διαβιβαστικό)..}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 14 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής:

 

{12. Στο εξής όλοι οι εργαζόμενοι γενικά στις επιχειρήσεις τροφίμων ή και ποτών ως χειριστές τροφίμων ή και ποτών με οποιοδήποτε τρόπο, οφείλουν να προσαρμόζονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.}

 

4. Στην παράγραφο 3, του άρθρου 25 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης προστίθεται εδάφιο ε, ως εξής:

 

{ε. Καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη αποχωρητηρίων για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και η πρόβλεψη άλλων διευκολύνσεων για τα άτομα αυτά, οι οποίες περιγράφονται στην ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και ιδιαίτερα στις προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Οδηγίες σχεδιασμού - σχεδιάζοντας για όλους σε όλα τα νέα καταστήματα συνάθροισης κοινού που έχουν εμβαδόν εκατό 100 m2 και πλέον καθώς και η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 25 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Τα αποχωρητήρια και οι προθάλαμοί τους θα είναι μόνιμης κατασκευής (με τοίχους από τούβλα, πέτρες, γυψοσανίδες, ή άλλα παρόμοια υλικά).}

 

6. Από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, του άρθρου 25 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης διαγράφεται η φράση από ή πλάκες αμιαντοτσιμέντου ... μέχρι και ... (π.χ. σπατουλάρισμα και χρωματισμός , κάλυψη με αδιάβροχη ταπετσαρία κ.λ.π.).

 

7. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 5, του άρθρου 25 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης συμπληρώνεται ως εξής:

 

Μετά τη φράση Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων ... με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης ή με στιλβωμένο μάρμαρο με τη φράση ή άλλο κατάλληλο υλικό.

 

8. Στην παράγραφο 5, του άρθρου 25 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, προστίθεται τελευταίο κατά σειρά εδάφιο, ως εξής:

 

{Στα καταστήματα συνάθροισης κοινού συνιστάται κατά προτίμηση η χρήση ποδοκίνητης βαλβίδας ή φωτοκύτταρου για την παροχή νερού τόσο στο νιπτήρα όσο και στην λεκάνη.}

 

9. Το άρθρο 34 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η είσοδος σκύλων, οδηγών τυφλών ατόμων, και γενικότερα σκύλων, που συντροφεύουν άτομα με ειδικές ανάγκες, σε αίθουσες πελατών των καταστημάτων τροφίμων ή ποτών εφόσον τα εν λόγω ζώα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την Δημόσια υγεία και την ασφάλεια των θαμώνων και εφόσον υπάρχουν απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία τόσο για το άτομο χρήστη όσο και για το ζώο.}

 

10. Το προτελευταίο εδάφιο Αν κατάστημα ... κλειστή αίθουσα καθισμάτων της παραγράφου 4 α(1), του άρθρου 37 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν κατάστημα διαθέτει στεγασμένη αίθουσα και συγχρόνως χρησιμοποιεί και υπαίθριο χώρο για ανάπτυξη καθισμάτων, τότε η δυναμικότητά του θα υπολογίζεται από το σύνολο του εμβαδού της αίθουσας και του υπαίθριου χώρου διαιρούμενο δια 1.4 m2.}

 

11. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 4 α(1), του άρθρου 37 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, ως εξής:

 

{Μπορεί να επιτραπεί η ανάπτυξη καθισμάτων σε υπαίθριους χώρους (πλατείες, πεζόδρομοι, πρασιές ή σε ισόγειες αίθουσες συνάθροισης κοινού κ.λ.π.) που πρόσκεινται στα ήδη λειτουργούντα καταστήματα με πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων που εκδίδεται από την αδειοδοτούσα αρχή μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας.}

 

12. Ο τίτλος του άρθρου 38 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Καταστήματα στα οποία παρασκευάζονται ή / και προσφέρονται σε καθισμένους ή / και περαστικούς πελάτες φαγητά με τη συνοδεία ή μη ποτών ή / και γίνεται διανομή αυτών κατ' οίκον.}

 

13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 38 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα καταστήματα στα οποία κατασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισμένους ή / και περαστικούς πελάτες κάθε είδους φαγητά με συνοδεία ή μη ποτών κυρίως οινοπνευματωδών ή / και γίνεται διανομή αυτών κατ' οίκον.}

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 1, του άρθρου 38 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, προστίθενται τρία τελευταία εδάφια ως εξής:

 

{Η μεταφορά των φαγητών για την διανομή κατ' οίκον θα γίνεται με ισοθερμικά δοχεία σε περιέκτες από κατάλληλο και υγειονομικά αποδεκτό υλικό και σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα 30 λεπτά της ώρας.

 

Ως προς το εμβαδόν και τη συγκρότησή τους τα καταστήματα που προορίζονται για αποκλειστική διανομή φαγητών κατ' οίκον θα πληρούν τους όρους που προβλέπονται για τα αντίστοιχα καταστήματα με τη μικρότερη δυναμικότητα.

 

Η ήδη υπάρχουσα άδεια λειτουργίας των καταστημάτων στα οποία παρασκευάζονται κάθε είδους φαγητά για αποκλειστική διανομή τους κατ' οίκον, μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη, χωρίς υποχρεωτική ανάπτυξη καθισμάτων και χωρίς περαιτέρω διαδικασία, από την αδειοδοτούσα αρχή, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.}

 

15. Το προτελευταίο εδάφιο Αν κατάστημα ... κλειστή αίθουσα καθισμάτων της παραγράφου 3 α(1), του άρθρου 38 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν κατάστημα διαθέτει στεγασμένη αίθουσα και συγχρόνως χρησιμοποιεί και υπαίθριο χώρο για ανάπτυξη καθισμάτων, τότε η δυναμικότητά του θα υπολογίζεται από το σύνολο του εμβαδού της αίθουσας και του υπαίθριου χώρου διαιρούμενο δια 1.40 m2.}

 

16. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 3 α(1), του άρθρου 38 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, ως εξής:

 

{Μπορεί να επιτραπεί η ανάπτυξη καθισμάτων σε υπαίθριους χώρους (πλατείες, πεζόδρομοι, πρασιές ή σε ισόγειες αίθουσες συνάθροισης κοινού κ.λ.π.) που πρόσκεινται στα ήδη λειτουργούντα καταστήματα με πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων που εκδίδεται από την αδειοδοτούσα αρχή μετά από τη σύμφωνη της Υγειονομικής Υπηρεσίας.}

 

17. Το τρίτο από το τέλος εδάφιο Αν κατάστημα ... κλειστή αίθουσα καθισμάτων της παραγράφου 4 α(1), του άρθρου 39 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν κατάστημα διαθέτει στεγασμένη αίθουσα και συγχρόνως χρησιμοποιεί και υπαίθριο χώρο για ανάπτυξη καθισμάτων, τότε η δυναμικότητά του θα υπολογίζεται από το σύνολο του εμβαδού της αίθουσας και του υπαίθριου χώρου διαιρούμενο δια 1,40 m2.}

 

18. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 4 α(1), του άρθρου 39 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, ως εξής:

 

{Μπορεί να επιτραπεί η ανάπτυξη καθισμάτων σε υπαίθριους χώρους (πλατείες, πεζόδρομοι, πρασιές ή σε ισόγειες αίθουσες συνάθροισης κοινού κ.λ.π.) που πρόσκεινται στα ήδη λειτουργούντα καταστήματα με πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων που εκδίδεται από την αδειοδοτούσα αρχή μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας.}

 

19. Η υποπαράγραφος ε, της παραγράφου 3, του άρθρου 42 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Επίσης επιτρέπεται η έψηση προϊόντων ζύμης στα κυλικεία(μεγάρων, σχολείων κ.λ.π.) όταν υπάρχει ο ανάλογος εξοπλισμός αποθήκευσης, έψησης αυτών και ανάλογη επάρκεια χώρου (τουλάχιστον 6 m2 επιπλέον) που θα επιτρέπει ορθούς χειρισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα ζύμης θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια.}

 

20. Στην παράγραφο 3, του άρθρου 42 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Επιτρέπεται στα καταστήματα αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα και στα αναψυκτήρια περίπτερα του παρόντος άρθρου η πώληση παστεριωμένου γάλακτος καθώς και προϊόντων γαλακτοβιομηχανίας κάθε μορφής πλην των τυροκομικών.}

 

21. Στην υποπαράγραφο α, της παραγράφου 2, του άρθρου 43 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, διαγράφεται η φράση στη σειρά της τέταρτης παύλας Γάλα χύμα, ... παραδοσιακή γιαούρτη.

 

και προστίθενται τα ακόλουθα στο τέλος της ίδιας υποπαραγράφου:

 

{Επιτρέπεται επίσης, η πώληση τσιγάρων και καπνοβιομηχανικών προϊόντων από τα παντοπωλεία του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις.}

 

22. Στην υποπαράγραφο ι)γ της παραγράφου 2, του άρθρου 43 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης επιτρέπεται και η πώληση τσιγάρων και καπνοβιομηχανικών προϊόντων εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλες Διατάξεις.}

 

23. Στην παράγραφο 2, του άρθρου 43 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, προστίθεται υποπαράγραφος ι)στ ως εξής:

 

{ι)στ. Πρατήριο ετοίμων φαγητών είναι το κατάστημα το οποίο διαθέτει σε περαστικούς πελάτες έτοιμα φαγητά ζεστά ή κρύα τα οποία προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια γεγονός που θα αποδεικνύεται από τα τιμολόγια αγοράς.

 

Τα καταστήματα αυτά θα διαθέτουν τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό των καταστημάτων που προβλέπονται από τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής για την παραλαβή, αποθήκευση συντήρηση και διακίνηση των φαγητών (ψυγεία, θερμοθάλαμοι, προθήκες, κ.λ.π.).

 

Επίσης θα διαθέτουν τουλάχιστον νεροχύτη με παροχή ζεστού και κρύου νερού για το πλύσιμο των σκευών και εργαλείων καθώς και μονό νεροχύτη για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.

 

Κατά τα λοιπά θα τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των καταστημάτων του παρόντος άρθρου.}

 

24. Στην παράγραφο 3, του άρθρου 47 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Στα καταστήματα ψιλικών είναι δυνατόν να πωλούνται και παστεριωμένο γάλα και γιαούρτη σε τυποποιημένες μορφές καθώς και μικρές ποσότητες τροφίμων σε τυποποιημένη μορφή, η συντήρηση των οποίων δεν απαιτεί ψύξη, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επαρκής χώρος στο κατάστημα για το σκοπό αυτό.}

 

25. Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 48 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, ως εξής:

 

{Μηχανές ή συστήματα αυτόματης διάθεσης τροφίμων.}

 

26. Στην παράγραφο 3, του άρθρου 48 της αναφερομένης υγειονομικής διάταξης, διαγράφονται τα δύο εδάφια Αν το μηχάνημα έχει εισαχθεί ... Υπηρεσίας της αρχής αυτής. και Αν το μηχάνημα είναι εγχώριας κατασκευής ... προς τις προδιαγραφές αυτές. και αντικαθίστανται με τα εξής:

 

{1. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία.

 

2. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.

 

3. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανών ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων.

 

Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει ότι το μηχάνημα ανταποκρίνεται σε όλες τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.