Υγειονομική διάταξη 6020/93 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Χώρος - Εμβαδόν


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα καταστήματα του άρθρου 1 της παρούσας ιδρύονται και λειτουργούν εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των κρατικών αερολιμένων (αίθουσες αναμονής, διάδρομοι κ.λ.π.) σε χώρους ανεξάρτητους από χώρους άλλων εμπορικών εκμεταλλεύσεων, έστω και αν είναι νοητά χωρισμένοι μεταξύ τους, έτσι ώστε να μη παρεμποδίζεται η άνετη διακίνηση των επιβατών και επισκεπτών.

 

Το εμβαδόν των καταστημάτων αυτών θα είναι:

 

1. Για τα καταστήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας υγειονομικής διάταξης, 10 m2 τουλάχιστον. Για τα καταστήματα αυτά εφόσον δεν θα ζητείται αίθουσα πελατών, υπάρχει δυνατότητα τα προσφερόμενα είδη να καταναλώνονται στις αίθουσες αναμονής του αερολιμένα ή αλλού και δεν θα αναγράφεται αριθμός καθισμάτων στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που θα χορηγείται.

 

2. Για τα καταστήματα της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου, 12 m2 τουλάχιστον για την περίπτωση (β) αυτής και 8 m2 τουλάχιστον για τις περιπτώσεις (γ) και (ε).

 

3. Για τα καταστήματα της παραγράφου 3, του ίδιου άρθρου 1 της παρούσας 12 m2 τουλάχιστον.

 

Σε περίπτωση λειτουργίας μικτού καταστήματος των αναφερομένων στο άρθρο 1 της παρούσας, το ελάχιστο εμβαδόν θα προσαυξάνεται κατά 3 m2 για κάθε επιπλέον είδος καταστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.