Υγειονομική διάταξη 6020/93 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά - Σχεδιαγράμματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την απόκτηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, μαζί με τη σχετική αίτηση, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού του μισθωτή με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

β) Έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από το οποίο θα φαίνεται ότι έχει εγκριθεί η σχετική μελέτη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τις εγκαταστάσεις εντός των ορίων των Πολιτικών Αεροδρομίων που εκτελούνται βάσει μελετών που συντάσσονται αρμοδίως ή ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9, παράγραφος 10 του νόμου 1512/1985, για τις υπάρχουσες παλιές κατασκευές.

 

γ) Τα σχεδιαγράμματα που θα υποβάλλονται, συνταγμένα σε κλίμακα 1:50, θα είναι θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

δ) Βεβαίωση πυρασφάλειας μόνο ως προς την ενεργητική πυροπροστασία όπου θα μπορεί να περιλαμβάνονται και υφιστάμενα μέσα πυροπροστασίας του Αερολιμένα. Η παθητική πυροπροστασία θεωρείται ότι καλύπτεται από τα ενιαία μέτρα παθητικής πυρασφάλειας όλων των χώρων του Αερολιμένα.

 

ε) Ειδικά για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, εντός των τελωνειακά ελεγχομένων χώρων, υποκειμένου σε υγειονομικό έλεγχο, απαιτείται και έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής από την οποία θα φαίνεται ότι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια δεν έχει διαπράξει τελωνειακής φύσεως παράβαση.

 

2. Δεν θα κατατίθεται στην Αστυνομική Αρχή βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ότι ο χώρος, που θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει το κατάστημα, είναι χώρος κύριας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα, διότι κατατίθεται το αναφερόμενο στην παράγραφο 1)β του παρόντος άρθρου έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

3. Τόσο η Αστυνομική Αρχή, όσο και η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία μπορούν, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, να καλέσουν εγγράφως ή προφορικώς τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία, να δώσει διευκρινίσεις ή να προβεί σε συμπληρώσεις ή διορθώσεις των δικαιολογητικών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και άλλες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.