Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/11 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του νόμου 3848/2010, η χρονολογία 2011 αντικαθίσταται από τη χρονολογία 2012.

 

2. Η θητεία των διορισμένων μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 47 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) παρατείνεται μέχρι την 31-12-2012.

 

3. α. Στο άρθρο 33 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α)α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση Από 31-12-2011 αντικαθίσταται ως εξής: Την 31-03-2012.

 

β)β) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 προστίθεται η φράση Από την 01-01-2012. Ύστερα από τα δύο πρώτα εδάφια της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το μεταφερόμενο προσωπικό μπορεί να αποσπάται στον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων έως την κατάργηση του Οργανισμού.}

 

γ)γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη μεταφορά σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 έως τη δημοσίευση της απόφασης οριστικής μεταφοράς και την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στον φορέα στον οποίο μεταφέρεται.}

 

δ)δ) Στο τέλος της παραγράφου 7 προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{, με εξαίρεση το προσωπικό το οποίο αποσπάται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, το οποίο ύστερα από την κατάργηση του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και έως την οριστική μεταφορά του υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.}

 

ε)ε) Στην παράγραφο 16, η χρονολογία 2011 αντικαθίσταται από τη χρονολογία 2012.

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 61 του νόμου 3966/2011, η ημερομηνία 31-12-2011 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31-03-2012.

 

4. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του νόμου [Ν] 3653/2008 (ΦΕΚ 49/Α/2008) παρατείνεται από τη λήξη της κατά την 31-12-2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 3879/2010, (ΦΕΚ 21/Α/2010), έως την 31-12-2013.

 

5. Οι εκπαιδευτικοί, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β' Κεφαλαίου του νόμου 3848/2010, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων αυτών, για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευση του νόμου 4024/2011, ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίον κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.