Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 266

Άρθρο 266: Εκτέλεση προμηθειών και εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των συνδέσμων τους, των συμβουλίων περιοχής, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των ιδρυμάτων τους εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Εξαιρούνται οι προμήθειες υλικών και πάσης φύσεως εξοπλισμού, που ενσωματώνονται στα έργα τους, και οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και του προεδρικού διατάγματος 28/1980 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997)

 

2. Οι κατά την παράγραφο 1 εξαιρούμενες προμήθειες, οι εργασίες και οι μεταφορές εκτελούνται με σύμβαση που συνάπτεται ύστερα από διαγωνισμό σύμφωνα με όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις.

 

Αν ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου των λοιπών φορέων η τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την επανάληψή τους και προσφορές που αντιστοιχούν σε αξία Προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς ίσης ή μεγαλύτερης της αξίας τους, όπως υπολογίσθηκε από τη μελέτη.

 

3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ή διοικητικών συμβουλίων των λοιπών φορέων της παραγράφου 1 επιτρέπεται η εκτέλεση των ανωτέρω εξαιρουμένων προμηθειών, μεταφορών και εργασιών με σύναψη σύμβασης, μετά από πρόσκληση περιορισμένου αριθμού, προμηθευτών, μεταφορέων και εργολάβων και διαγωνισμό μεταξύ τους ή χωρίς διαγωνισμό ή απευθείας από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω φορέων:

 

α. Για πράγματα για τα οποία υπάρχει αποκλειστικότητα προμήθειας ή εισαγωγής.

 

β. Για πράγματα που είναι διατιμημένα εφόσον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί καλύτερη τιμή σε διαγωνισμό.

 

γ. Για καλλιτεχνικά έργα που η αξία τους δεν είναι μεγαλύτερη οπό δύο εκατομμύρια δραχμές.

 

δ. Αν ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα είτε οι προσφορές κριθούν ασύμφορες.

 

Το ασύμφορο των προσφορών του διαγωνισμού κρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή το διοικητικό συμβούλιο των παραπάνω φορέων με απόφασή του, που λαμβάνεται ύστερα από γραπτή αιτιολογημένη πρόταση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία.

 

ε. Αν υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη, που προέκυψε από απρόβλεπτα ή έκτακτα περιστατικά και χρειάζεται να αντιμετωπισθεί αμέσως (όπως φυσικές καταστροφές κ.α.)

 

στ. Αν οι λοιποί φορείς της παραγράφου 1 διαθέτουν ή μπορούν να μισθώσουν από το δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από κατασκευαστικές Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ανάλογο με την προμήθεια την μεταφορά ή την εργασία τεχνικό εξοπλισμό.

 

ζ. Αν πρόκειται να συνεχισθούν οι εργασίες μετά από έκπτωση του αναδόχου ή μετά από Διάλυση της εργολαβικής σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο.

 

4. Η απόφαση της παραγράφου 3 πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και να καθορίζει τους όρους της σύμβασης.

 

5. Οι φορείς της παραγράφου 1, μπορούν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου με όρο που αναγράφεται στη διακήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, να προμηθεύουν χωριστά τα αναγκαία υλικά με διαγωνισμό ή απευθείας, σύμφωνα με τις διακρίσεις της παραγράφου 3, να μεταφέρουν ή να χρησιμοποιούν μηχανήματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου και να εκτελούν απευθείας ορισμένες εργασίες που δεν νοούνται ως έργα.

 

6. Επιτρέπεται η εκτέλεση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, εργασίας ή μεταφοράς και η διενέργεια προμήθειας από τους δήμους και κοινότητες για λογαριασμό ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχουν συστήσει, μετά από, σχετική απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου με μεταφορά και της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό των φορέων αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.