Νόμος 3320/05 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Οικονομικά θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, δημοτικών επιχειρήσεων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, που εγγράφονται ή μεταφέρονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, υπό φορέα 07120 και Κωδικός Αριθμός Εξόδων 2229 Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λοιπούς σκοπούς, διατίθενται απευθείας για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων Δήμων, Κοινοτήτων και Συνδέσμων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

2. α. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού οφειλών των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προς το Ελληνικό Δημόσιο γίνεται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις έχουν συστήσει. Η καταβολή πραγματοποιείται, εφάπαξ ή σε δόσεις, εντός έτους από την ισχύ του παρόντος και απαλλάσσεται των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και κάθε άλλης επιβάρυνσης. Η πιο πάνω ρύθμιση περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες οφειλές των διαδημοτικών επιχειρήσεων, η δε καταβολή των οφειλών βαρύνει τους δήμους και τις κοινότητες κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτές.

 

Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τις ανωτέρω επιχειρήσεις που τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

 

β. Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί ποινική δίωξη σε βάρος των οργάνων διοίκησης των ανωτέρω επιχειρήσεων και καταβληθούν οι οφειλές της προηγούμενης παραγράφου, η ποινική δίωξη παύει οριστικά.

 

γ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004) μετά τις λέξεις Οι ληξιπρόθεσμες προστίθενται οι λέξεις ή μη. Η εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω μη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σύμφωνα και με τη ρύθμιση της ίδιας παραγράφου πραγματοποιείται εντός 10 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

δ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 3242/2004 μετά την περίπτωση α' προστίθεται περίπτωση β', η οποία έχει ως εξής:

 

{β) προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα.}

 

ε. Η περίπτωση β' της ίδιας παραγράφου του αυτού άρθρου αναριθμείται σε γ', απαλείφονται από αυτήν οι λέξεις προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα, οι δε λοιπές περιπτώσεις γ', δ' και ε', αναριθμούνται σε δ', ε' και στ' αντίστοιχα.

 

στ. Στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 3242/2004 περιλαμβάνονται και εκείνες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Η σχετική αίτηση δανειοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσα σε δέκα μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

 

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 του νόμου 1069/1980, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης ενεργείται από 2 ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 226/1992 και διορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην αρχή κάθε οικονομικού έτους.}

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980), ισχύουν ομοίως και για τον πωλούμενο στο εσωτερικό της Χώρας ζύθο, ο οποίος εισάγεται ή προέρχεται από άλλες χώρες.

 

Στην περίπτωση αυτή, υπόχρεος απόδοσης του φόρου είναι ο εισαγωγέας του ζύθου στην Ελλάδα ή άλλος νόμιμος αντιπρόσωπος της εταιρίας παραγωγής του.

 

5. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3274/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε) από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύστερα από σχετική αίτησή τους. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις του άρθρου 4 του νόμου 2672/1998, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.}

 

6. Τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 268 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 και τα όρια προϋπολογισμού των 200.000.000, 800.000.000, 1.300.000.000, 800.000.000, 1.300.000.000, 200.000.000, 1.300.000.000 και 1.300. 000.000 δραχμών που αναφέρονται στα αρμόδια όργανα θεώρησης μελετών αυξάνονται σε 1.500.000, 6.000.000, 12.000.000, 6.000.000, 12.000.000, 1.500.000, 9.400.000 και 9.400.000 ευρώ, αντιστοίχως.

 

7. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού υποχρεούνται να αποδίδουν τις πιστώσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως ισχύει, στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορίες χωρικής αρμοδιότητάς τους, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα λάβουν γνώση της απόφασης κατανομής του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης.

 

Σε περίπτωση που δήμος ή κοινότητα δεν αποδώσει την πίστωση που του αναλογεί εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αυτή ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μεταφέρεται στον Προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να διατεθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορίες, στις οποίες δεν αποδόθηκαν οι αναλογούσες πιστώσεις από τους αρμόδιους δήμους ή κοινότητες.

 

8. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004) παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31-12-2005.

 

9. Το άρθρο 11 του νόμου 3250/2004 (ΦΕΚ 124/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α/2003) αρχίζει από 01-07-2005.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.