Προεδρικό διάταγμα 15/6/94 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε ολόκληρη τη ζώνη προστασίας Κηφισού ισχύουν επί πλέον τα παρακάτω:

 

1. α) Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 20.000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

Να υφίστανται στις 07-07-1983 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος) (ΦΕΚ 284/Δ/1983) και να έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

2. Σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσότερες της μιας περιοχής ή τέμνεται από το όριο προστασίας Κηφισού, η αρτιότητα υπολογίζεται εφ' ολοκλήρου του γηπέδου. Το κτίριο κατασκευάζεται σε εκείνο το τμήμα του γηπέδου που είναι δυνατή η ανέγερση του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της περιοχής όπου βρίσκεται.

 

3. Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση σε ανοιχτούς χώρους παντός είδους φυσικών ή τεχνικών υλικών, μηχανημάτων κ.λ.π. καθώς και η παρατεταμένη στάθμευση τροχοφόρων.

 

4. Δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις στην περιοχή Α. Στην περιοχή Β επιτρέπονται οι περιφράξεις για την προστασία καλλιεργειών ή άλλων ειδικών χρήσεων, για λόγους ασφαλείας.

 

Στις περιπτώσεις αυτές οι περιφράξεις πρέπει να είναι ελαφράς κατασκευής (συρματόπλεγμα, ξύλο κ.λ.π.).

 

5. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο ρύπανση των υδάτων και του περιβάλλοντος (απόρριψη στερεών ή υγρών αποβλήτων, κ.λ.π.).

 

6. Οι μελέτες κατασκευής των κτιρίων, εγκαταστάσεων και διαμορφώσεων που επιτρέπονται στη ζώνη προστασίας πρέπει να προβλέπουν τις δυνατότητες προσπέλασης, τροφοδοσίας και προσωρινής στάθμευσης με την πλήρη περιγραφή των απαιτουμένων τεχνικών έργων σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

 

7. Για κάθε απαιτούμενη αλλαγή του φυσικού αναγλύφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 παράγραφος 1 του νόμου 1337/1983.

 

8. Τοίχοι αντιστήριξης επιτρέπονται μόνο για την προστασία κτιρίων, εγκαταστάσεων ή τεχνικών έργων υποδομής ύψους μέχρι 1,50 m από το φυσικό έδαφος.

 

9. Για την εκτέλεση οιουδήποτε τεχνικού έργου μέσα στα όρια της Ζώνης Προστασίας, απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) η οποία γνωμοδοτεί λαμβάνοντας υπόψη εκτός των άλλων την καλύτερη προσαρμογή των κατασκευών στο φυσικό έδαφος και το περιβάλλον του ρέματος και τη διατήρηση του οικοσυστήματος της περιοχής.

 

10. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο εδάφιο 7 της παραγράφου Α του άρθρου 3 για την εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής και την ανανέωση ή τροποποίηση της άδειας λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνικών, κτηνοτροφικών κλπ ειδικών κτιρίων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως και 10 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990) στις οποίες θα περιλαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των ρεμάτων της ζώνης προστασίας και την ανάπλαση και αναβάθμιση του φυσικού τοπίου καθώς και μέριμνα για την αισθητική αποκατάσταση των εγκαταστάσεών τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.