Προεδρικό διάταγμα 15/6/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχές Α

 

1. Στις παραπάνω περιοχές περιλαμβάνονται οι εκτάσεις που βρίσκονται σε απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης του ποταμού Κηφισού και των ρεμάτων που σημειώνονται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή, όπως αυτές φαίνονται με μαύρη διαγράμμιση στα διαγράμματα του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος. Όπου τα όρια της περιοχής Α καθορίζονται με συντεταγμένες κορυφών πολυγωνικής γραμμής ή όρια εγκεκριμένου σχεδίου κατισχύουν τα όρια αυτά έναντι των αποστάσεων των 50 m.

 

2. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται ως ζώνη περιβαλλοντικής αγωγής, υπαίθριας αναψυχής και γεωργικής χρήσης.

 

3. Δεν επιτρέπεται η δόμηση και αλλοίωση της φυσικής μορφής του τοπίου με έργα κάθε είδους.

 

4. Επιτρέπονται μόνο:

 

α) Δημόσια, Δημοτικά ή Κοινοτικά έργα για την εξασφάλιση και προστασία της χλωρίδας και πανίδας και την αποκατάσταση και ανάπλαση του τοπίου.

 

β) Υπαίθρια και στεγασμένα περίπτερα αναψυχής ή περιβαλλοντικής αγωγής (κιόσκια) από λιθοδομή με μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 50,00 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 3,50 m υπεράνω του οποίου επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης ύψους μέχρι 1,20 m. Ο μέγιστος αριθμός περιπτέρων ανά χλμ μήκους ζώνης ορίζεται σε 2.

 

γ) Κατασκευή έργων προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης του ρέματος.

 

δ) i. Έργα τεχνικής υποδομής από το Δημόσιο ή Δημόσιους φορείς κοινής ωφελείας μικρής κλίμακας που δεν θίγουν τη φυσική γεωμορφολογία του χώρου.

 

Αναγκαία οδικά έργα (άνω των δύο λωρίδων κυκλοφορίας) κάθετα από τον άξονα των ρεμάτων, τα οποία επιβάλλεται να κατασκευάζονται με τρόπο ώστε να μη θίγουν τη γεωμορφολογία του χώρου και την αισθητική του τοπίου.

 

ii. Η διέλευση κάθετα με τον άξονα των ρεμάτων αγωγών Οργανισμών κοινής ωφελείας απαγορευμένης της διέλευσής τους παράλληλα με την κατεύθυνση του ρέματος.

 

5. Για λόγους αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος του ρέματος επιβάλλεται η πυκνή φύτευση δένδρων κατά μήκος της κοίτης και επιτρέπεται η χρήση ποωδών φυτών και η αναχλόαση για την ανάπλαση και σταθεροποίηση των πρανών.

 

6. Για όλες τις κατασκευές και τα τεχνικά έργα που επιτρέπονται στην περιοχή Α επιβάλλεται τόσο κατά τη μελέτη όσο και κατά την κατασκευή τους, να λαμβάνονται μέτρα για τη διατήρηση του φυσικού χαρακτήρα της κοίτης και των πρανών του ρέματος.

 

7. Νομίμως υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος στην περιοχή Α εγκαταστάσεις βιομηχανιών - βιοτεχνιών - κτηνοτροφικών και λοιπών ειδικών κτιρίων επιτρέπεται να ανανεώσουν την άδεια λειτουργίας τους μόνον αφού συνταχθεί και εγκριθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και μέτρα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος περί την κοίτη και βελτίωσης της αισθητικής του τοπίου και των εγκαταστάσεων και υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα σύμφωνα με αυτήν. Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών δεν μπορεί πάντως να υπερβαίνει την δεκαετία από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ανανεώνεται η υπάρχουσα άδεια και διακόπτεται η λειτουργία τους.

 

Στις παραπάνω εγκαταστάσεις απαγορεύεται κάθε επέκταση.

 

Επιτρέπονται μόνον επισκευές για λόγους χρήσεως, εκσυγχρονισμού και υγιεινής με τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.

 

Β. Περιοχές Β

 

1. Οι περιοχές Β εκτείνονται μεταξύ των ορίων των περιοχών Α και των ορίων της Ζώνης Προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων του όπως φαίνεται με σκιαγράφηση στα 7 διαγράμματα του άρθρου 1.

 

Η περιοχή αυτή καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης κατοικίας και δραστηριοτήτων αναψυχής, πολιτισμού, περιβαλλοντικής αγωγής και αθλητισμού.

 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται:

 

α) Όλες οι χρήσεις που επιτρέπονται στην περιοχή Α.

 

β) Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές επίγειες ή υπόγειες, θερμοκήπια, ανόρυξη φρεάτων, γεωτρήσεις.

 

γ) Γεωργικές αποθήκες και αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

δ) Κατοικία.

 

ε) Χρήσεις οργανωμένης υπαίθριας αναψυχής σε συνδυασμό με επιμόρφωση σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και στις απολύτως αναγκαίες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής τους.

 

στ) Εγκαταστάσεις αναψυχής όπως αναψυκτήρια, εστιατόρια κ.λ.π. εξαιρουμένων των κέντρων διασκέδασης.

 

ζ) Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με εξαίρεση τα γήπεδα ποδοσφαίρου, με μικρής κλίμακας κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

η) Εγκαταστάσεις και κτίρια πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

 

θ) Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).

 

ι) Δίκτυα Οργανισμών Κοινής ωφέλειας χωρίς αλλαγή του αναγλύφου του εδάφους.

 

ι)α. Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Υδάτων, που δεν θίγουν τη φυσική γεωμορφολογία του χώρου, με όρους δόμησης αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για εκτός σχεδίου κτίσματα.

 

Η κατασκευή των έργων αυτών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση σύνταξης και έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνονται και μέτρα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωσης της αισθητικής του τοπίου.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών Β καθορίζονται ως εξής:

 

α) Ο συντελεστής δόμησης των γηπέδων ορίζεται ως εξής:

 

Για το τμήμα του γηπέδου μέχρι 4.000 m2 συντελεστής δόμησης 0,04.
Για τμήμα του γηπέδου από 4.000 m2 έως 8.000 m2 συντελεστής δόμησης 0,02.
για το τμήμα του γηπέδου από 8.000 m2 και άνω ο συντελεστής δόμησης είναι ίσος με το γινόμενο του υπόλοιπου εμβαδού του γηπέδου επί 0,01 με μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια κτιρίου / < 300 m2 (Επιφάνεια κτιρίου = Ε γηπέδου - 8.000) x 0,01 + 240 /< 300 m2).
Προκειμένου για ανέγερση κατοικίας επιτρέπεται ελάχιστη επιφάνεια κτιρίου 70 m2.

 

β) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7 m μετρούμενο από τη μέση στάθμη του γύρω φυσικού εδάφους.

 

γ) Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιβάλλεται κεραμοσκεπής στέγη μέγιστου ύψους 1,20 m.

 

δ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν μη επιτρεπομένων των σχετικών παρεκκλίσεων που προβλέπονται από τα πιο πάνω Προεδρικά Διατάγματα με εξαίρεση τα νομίμως υφιστάμενα ειδικά κτίρια κοινωφελών εξυπηρετήσεων κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

ε) Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας γεωργικών εγκαταστάσεων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας.

 

4. α) Οι νομίμως κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υφιστάμενες εγκαταστάσεις βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κτηνοτροφικών και λοιπών ειδικών κτιρίων επιτρέπεται να επισκευάζονται, να εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Τυχόν επέκταση των παραπάνω κτιρίων για λόγους εκσυγχρονισμού τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του εμβαδού και του όγκου των νόμιμα υφισταμένων κτισμάτων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

β) Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης υφισταμένων εγκαταστάσεων σε άλλες μικρότερης όχλησης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 

γ) Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η επέκταση ή προσθήκη κτιρίων και εγκαταστάσεων σε υφιστάμενες χρήσεις εκπαίδευσης κοινωνικής πρόνοιας, περίθαλψης, κοινωφελών εξυπηρετήσεων και εν γένει Οργανισμών ή Ιδρυμάτων με κοινωφελή χαρακτήρα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% των υφισταμένων κτισμάτων μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.