Προεδρικό διάταγμα 12/2/82b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τα κτίσματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος που κηρύσσονται σαν διατηρητέα κτίρια ισχύουν τα εξής:

 

1. Σαν διατηρητέα καθορίζεται η αρχική μορφή κάθε κτιρίου, καθώς και οι τυχόν μεταγενέστερες κτιριακές ή μορφολογικές προσθήκες που εναρμονίζονται προς αυτό, όχι όμως και τα πάσης φύσεως, καθ' ύψος ή κατ' έκταση προκτίσματα που υπάρχουν εφ' όσον αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο. Ο χαρακτηρισμός των προκτισμάτων σαν στοιχείων που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο και μπορούν να αφαιρεθούν πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Στα παραπάνω, χαρακτηριζόμενα σαν διατηρητέα κτίρια απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών διακοσμητικών στοιχείων τους όσο και του κτιρίου σαν σύνολο.

 

3. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση και η εσωτερική διαρρύθμιση των χαρακτηριζομένων σαν διατηρητέων κτιρίων με το παρόν, εφ' όσον δεν αλλοιώνεται η γενική αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου και δεν θίγονται τα αναφερόμενα διατηρητέα στοιχεία του στο προηγούμενο άρθρο.

 

Για την εκτέλεση κάθε εργασίας από τις περιγραφόμενες παραπάνω, καθώς και εξωτερικούς χρωματισμούς και οποιασδήποτε εργασίας επισκευής στις όψεις απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου τεχνική περιγραφή όπου να αναγράφονται με λεπτομέρεια οι εργασίες που θα εκτελεσθούν.

 

4. Κάθε επέμβαση σε διατηρητέο κτίριο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, είναι αυθαίρετη και υπόκειται στις διατάξεις για τα αυθαίρετα.

 

Σε περίπτωση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που απαγορεύονται από την παράγραφο 2 του παρόντος, επιβάλλεται η αποκατάσταση του κτιρίου στην αρχική του μορφή.

 

5. Τα οικόπεδα, στα οποία υπάρχουν διατηρητέα κτίρια, μπορούν να οικοδομηθούν μέχρι εξάντλησης της επιτρεπόμενης κάλυψης και του συντελεστή δόμησης, με την ανέγερση ανεξάρτητων κτισμάτων ή προσθηκών χωρίς να θίγεται το διατηρητέο κτίριο, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 06-09-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 517/Δ/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.