Προεδρικό διάταγμα 12/2/82b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τμήμα της πόλης του άρθρου 1 του παρόντος ελέγχεται, από την αρμόδια Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Η Πολεοδομική Υπηρεσία στέλνει υποχρεωτικά το φάκελλο οποιουδήποτε θέματος που αφορά το παραπάνω τμήμα στην Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που ελέγχει τα σχέδια κτιριολογικών έργων (ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις μερικές ή ολικές ετοιμόρροπων ή μη, επισκευές, αναστηλώσεις και ανακατασκευές) που της τίθενται υπόψη.

 

Ο παραπάνω έλεγχος αφορά τη σύνθεση των όγκων, τη θέση της οικοδομής μέσα στο οικόπεδο, την κλίμακα του κτιρίου, τις αναλογίες των επί μέρους στοιχείων, τη διαμόρφωση των ελευθέρων χώρων των οικοπέδων, τα χρησιμοποιούμενα υλικά των όψεων των κτιρίων και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με την αρχιτεκτονική μορφή των κτιρίων, και αφού λάβουμε υπόψη το χώρο που τα περιβάλλει και τη θέση της οικοδομής σε σχέση με τα δένδρα που υπάρχουν ή τα γειτονικά κτίρια.

 

Οι μελέτες που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πρέπει να είναι το στάδιο της προμελέτης ή της οριστικής μελέτης. Η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει επί πλέον και σχέδια οριστικής μελέτης εάν το κρίνει αναγκαίο.

 

Οι μελέτες που υποβάλλονται πρέπει να περιέχουν τουλάχιστο τα εξής στοιχεία:

 

α) μία σειρά αρχιτεκτονικών προσχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές).

 

β) Ακριβές τοπογραφικό σε κλίμακα 1:200 που να φαίνεται η υπάρχουσα κατάσταση, τα διαγράμματα κάλυψης οι όροι δόμησης που ισχύουν και τα γειτονικά κτίρια που υπάρχουν.

 

γ) Τοπογραφικό που θεωρήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας (Δασαρχείο Πεντέλης), σε κλίμακα 1:100 όπου να φαίνονται με ακρίβεια οι θέσεις και τα είδη των δένδρων καθώς και οι αποστάσεις τους από τις ρυμοτομικές γραμμές.

 

δ) Σε περίπτωση επισκευών, προσθηκών και κατεδαφίσεων πρέπει να υποβάλλονται φωτογραφίες γενικές και με λεπτομέρειες όλων των όψεων του κτιρίου ώστε να φαίνονται με σαφήνεια όλα τα μορφολογικά στοιχεία.

 

ε) Δειγματολόγιο χρωμάτων σε περίπτωση χρωματισμών.

 

Η αρμόδια Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί κατά την κρίση της να διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7) της Γενικής Διεύθυνσης Οικισμού θέματα όπως κατεδαφίσεως αξιόλογων κτιρίων.

 

Η προβλεπόμενη από την υπ' αριθμόν 27067/1978 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί της διαδικασίας και του τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών και του ελέγχου των ανεγειρομένων οικοδομών (ΦΕΚ 585/Δ/1978) τελική θεώρηση της άδειας, απαραίτητη για τη σύνδεση του κτιρίου με το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού παρέχεται μετά την υποβολή στην Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύο τουλάχιστον φωτογραφιών διαφορετικών όψεων του αποπερατωμένου έργου που θα θεωρούνται από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου καθώς και τη βεβαίωση μετά την αυτοψία της αρμόδιας πολεοδομικής Υπηρεσίας για την πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων της μελέτης από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 8 του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1035/Δ/1987).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.