Νόμος 867/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της αυτής δια του άρθρου πρώτου του παρόντος κυρούμενης πράξεως προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

 

{Δύο κτίρια μη χρησιμοποιούμενα δια κατοικία αλλά δι' ετέρας χρήσεις και δια τα οποία δεν υφίσταται διηρημένη ιδιοκτησία, το ανά διαμέρισμα ισχύον ανώτατον όριον στεγαστικής συνδρομής υπολογίζεται αθροιστικώς δι' έκαστον εξ 150 m2 μέρος του αθροίσματος των εμβαδών όλων των ορόφων των κτιρίων τούτων. Προκύπτον τελικώς μέρος μέχρι 50 m2 αμελείται, ανώτερο δε των 50 m2 λαμβάνεται δια την εφαρμογήν των ανωτέρω ως πλήρες διαμέρισμα. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και δια τυχόν τμήματα κτιρίων, τοιούτων ως ανωτέρω πλην κατοικίας χρήσεων, είτε τα τμήματα ταύτα αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίας είτε όχι.}

 

2. Εις την κατά την παράγραφο 3 του αυτού άρθρου 5 της κυρούμενης πράξεως έννοια της εικοσαετούς νομής προσμετρείται και η νομή των δικαιοπαρόχων του δικαιούχου. Το αυτό ισχύει και δια πάσας τις λοιπές διατάξεις της κυρούμενης Πράξεως και του παρόντος νόμου, τις αναφερόμενες εις την νομή.

 

3. Εις το αυτό άρθρο 5 της κυρούμενης πράξεως προστίθεται παράγραφος 5 έχουσα ούτω:

 

{5. Εις ενοίκους ή ιδιοκτήτες κατεδαφιστέων ή καταστάντων εκ των σεισμών ακαταλλήλων προς οίκηση οικοδομών δύναται να χορηγείται συνδρομή εκ των εν άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσης πιστώσεων, είτε ως δάνειον, είτε ως αρωγή, είτε άλλως, προς στέγαση των εις κατάλληλα οικήματα κατά τα ειδικότερα δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων οριζόμενα. Δια των αποφάσεων τούτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χορηγήσεως της συνδρομής και το είδος και το ύψος αυτής, η διαδικασία αναγνωρίσεως των δικαιούχων, η σύνθεσις της προς τούτο Επιτροπής και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια. Εις την ανωτέρω Επιτροπή δύναται να συμμετέχουν δημόσιοι λειτουργοί, δικαστικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου οριζόμενοι κατά παρέκκλιση πάσης ετέρας διατάξεως.}

 

4. Συμβάσεις συναφθείσες μέχρι της ισχύος του παρόντος δια την εκπλήρωση του σκοπού του οριζομένου υπό της παραγράφου 5 που προστέθηκε με την προηγούμενη παράγραφο στο άρθρο 5 της κυρούμενης πράξεως θεωρούνται ως νομίμως γενόμενες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.