Νόμος 867/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 της δια του άρθρου πρώτου του παρόντος κυρούμενης πράξεως αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Προς εξασφάλιση της απαιτήσεως της Τραπέζης δια το χορηγούμενο δάνειον ποσού μεγαλυτέρου των εξήντα χιλιάδων δραχμών, εγγράφεται υπέρ αυτής υποθήκη επί του δια του δανείου ανεγειρομένου ή επισκευαζόμενου ακινήτου. Εις τις περιπτώσεις αυτοστέγασης η υποθήκη εγγράφεται επί του υπό του δικαιούχου υποδεικνυομένου ετέρου ακινήτου εις το οποίον θα πραγματοποιηθεί η αυτοστέγαση. Δια την απόδειξη της κυριότητος και επί του ακινήτου τούτου έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσης. Δια δάνειον μέχρις εξήντα χιλιάδων δραχμών αρκεί η προσωπική εγγύησις των δανειοδοτούμενων. Οι ανωτέρω υποθήκες δύναται να εγγράφονται και επί ετέρου ακινήτου προσφερομένου τυχόν προς τούτο υπό του λαμβάνοντος το δάνειον, εφ' όσον η αξία του ακινήτου τούτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειον ή και να μεταφέρονται εκ των υστέρων εις έτερον ακίνητο καλύπτον ομοίως το δάνειον.}

 

2. Η εις τον όγδοον στίχον της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου χρονολογία 1961 διορθώνεται εις το ορθόν 1981 και εις τον δέκατον στίχον της αυτής παραγράφου εσφαλμένη λέξις χρησιμοποιούμενος αντικαθίσταται δια της ορθής χρηματοδοτούμενος.

 

3. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιορισμός της υποθήκης εις δάνεια ποσού ανωτέρου των εξήντα χιλιάδων δραχμών ισχύει και δια τα μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος συναφθέντα δάνεια. Τυχόν εγγραφείσες τοιαύτες υποθήκες εξαλείφονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.