Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής κατά της παρούσα, είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτου οιασδήποτε χρήσεως.

 

2. Το δικαίωμα τούτο συντρέχει αθροιστικώς δια την περίπτωσιν καθ' ην εις τον αυτόν ιδιοκτήτη ανήκουν περισσότερα κτίρια ή ξεχωριστές ιδιοκτησίες.

 

Δύο κτίρια μη χρησιμοποιούμενα δια κατοικία αλλά δι' ετέρας χρήσεις και δια τα οποία δεν υφίσταται διηρημένη ιδιοκτησία, το ανά διαμέρισμα ισχύον ανώτατον όριον στεγαστικής συνδρομής υπολογίζεται αθροιστικώς δι' έκαστον εξ 150 m2 μέρος του αθροίσματος των εμβαδών όλων των ορόφων των κτιρίων τούτων. Προκύπτον τελικώς μέρος μέχρι 50 m2 αμελείται, ανώτερο δε των 50 m2 λαμβάνεται δια την εφαρμογήν των ανωτέρω ως πλήρες διαμέρισμα. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και δια τυχόν τμήματα κτιρίων, τοιούτων ως ανωτέρω πλην κατοικίας χρήσεων, είτε τα τμήματα ταύτα αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίας είτε όχι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 867/1979 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

3. Η αναγνώρισις των δικαιούχων γίνεται υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, ομού μετά της εκδόσεως της σχετικής αδείας δια την εκτέλεσιν των εργασιών και του προσδιορισμού του ύψους του δανείου και της τυχόν αρωγής. Προς τούτο υποβάλλονται αιτήσεις των δικαιούχων μετά πλήρων των δικαιολογητικών και της μελέτης των εργασιών ή της τεχνικής εκθέσεως. Προς απόδειξη της κυριότητος επί του ακινήτου δι' ο η δανειοδότησις, αρκεί η υποβολή παρά του δικαιούχου υπευθύνου δηλώσεως του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 περί του ότι ούτος έχει την νομή του ακινήτου τουλάχιστον κατά τα τελευταία 20 έτη. Το ακίνητο δέον να περιγράφεται εν τη δηλώσει όσον το δυνατόν ακριβώς. Η δήλωσις δέον να συνοδεύεται και υπό, ιδίου περιεχομένου, βεβαιώσεως - δηλώσεως του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 δια μαρτύρων.

 

4. Τα της αναγνωρίσεως των δικαιούχων, εκδόσεως των αδειών, πιστοποιήσεως των ζημιών και προσδιορισμού του ύψους των δαπανών ως και πάσα λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου ρυθμίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Δι' ομοίων αποφάσεων ρυθμίζονται και τα της πιστοποιήσεως των εργασιών προς καταβολή των δόσεων των δανείων.

 

5. Εις ενοίκους ή ιδιοκτήτες κατεδαφιστέων ή καταστάντων εκ των σεισμών ακαταλλήλων προς οίκηση οικοδομών δύναται να χορηγείται συνδρομή εκ των εν άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσης πιστώσεων, είτε ως δάνειον, είτε ως αρωγή, είτε άλλως, προς στέγαση των εις κατάλληλα οικήματα κατά τα ειδικότερα δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων οριζόμενα. Δια των αποφάσεων τούτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χορηγήσεως της συνδρομής και το είδος και το ύψος αυτής, η διαδικασία αναγνωρίσεως των δικαιούχων, η σύνθεσις της προς τούτο Επιτροπής και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια. Εις την ανωτέρω Επιτροπή δύναται να συμμετέχουν δημόσιοι λειτουργοί, δικαστικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου οριζόμενοι κατά παρέκκλιση πάσης ετέρας διατάξεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 867/1979 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.