Νόμος 867/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 4 της αυτής δια του άρθρου πρώτου του παρόντος κυρούμενης Πράξεως αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 4

 

1. Εις περιπτώσεις καθ' ας επήλθαν ζημίες εις τον φέροντα σκελετό κτιρίων με περισσότερες ξεχωριστές ιδιοκτησίας, συντάσσεται ενιαία μελέτη επισκευής, εκδίδεται ενιαία άδεια και ανατίθεται εις ενιαία εργολαβία η εκτέλεσις των εργασιών τόσον των κοινόκτητων όσον και των ξεχωριστών ιδιοκτησιών στοιχείων του κτιρίου, των ανηκόντων εις τους κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου δηλώσαντας την δια του Ειδικού Διαχειριστού κίνηση της διαδικασίας αποκαταστάσεως των ζημιών.

 

2. Εις τις περιπτώσεις αυτές την σύναψη και διαχείρισιν των δανείων, την παραχώρηση του δικαιώματος εγγραφής υποθήκης και την εκτέλεσιν των εργασιών ως και πάσαν άλλη συναφή ενέργεια αναλαμβάνει Ειδικός Διαχειριστής, οριζόμενος κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες κατισχύουν πάσης τυχόν ετέρας διαφόρου διατάξεως και του κανονισμού της πολυκατοικίας.

 

3. Εντός προθεσμίας τασσομένης δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, πάντως ουχί μεγαλύτερες του μηνός από της κατ' άρθρο 18 δημοσιεύσεως της, υποχρεούνται όπως συνέλθουν εις Γενική Συνέλευση πάντες οι συνιδιοκτήτες εκάστης των εν παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οικοδομής. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων συνιδιοκτητών εκπροσωπούντων εις πρώτην μεν συνέλευση τουλάχιστον το ήμισυ, εις επαναληπτική δε τοιαύτη που συνέρχεται εντός των επομένων δέκα πέντε ημερών, τουλάχιστον το τρίτον των ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, δια της αυτής δε πλειοψηφίας γίνεται και η εκλογή του Ειδικού Διαχειριστού.

 

4. Εάν δεν διορισθεί εμπροθέσμως κατά την προηγούμενη παράγραφο, δι' οιονδήποτε λόγον ο Ειδικός Διαχειριστής ούτος διορίζεται δι' αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου, εις την περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, δικάζοντος κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων, επί τη αιτήσει παντός έχοντος έννομο συμφέρον συνιδιοκτήτη ή μισθωτού, μετά κλήτευση του κατά τον κανονισμόν διαχειριστού της οικοδομής και εν ελλείψει τοιούτου τουλάχιστον των εις το κτίριον ενοικούντων συνιδιοκτητών.

 

5. Ο Ειδικός διαχειριστής ενεργεί πάσαν πράξη και υπογράφει πάσαν δικαιοπραξία δια την σύναψη και διαχείρισιν των δανείων, την παραχώρηση δικαιώματος εγγραφής υποθήκης και την εκτέλεσιν των εργασιών, ενεργών εν γένει ως νόμιμος αντιπρόσωπος των συνιδιοκτητών δικαστικώς και εξωδίκως, ευθύς δε μετά τον οπωσδήποτε διορισμό του γνωστοποιεί τούτο εις την Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος.

 

6. Εις τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δάνεια χορηγούνται: α) δια την αποκατάστασιν των ζημιών των ξεχωριστών ιδιοκτησιών των οποίων οι ιδιοκτήτες δηλώσουν εις τον Ειδικό Διαχειριστή την περί τούτου επιθυμία των και β) δια το εις τις αυτές ιδιοκτησίες αναλογούν ποσοστόν των δαπανών αποκαταστάσεως των ζημιών εις φέροντα και κοινόκτητα στοιχεία του κτιρίου. Η ως άνω δήλωσις δύναται να γίνει μέχρι και της εις την Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος υποβολής της αιτήσεως δια την έκδοση της οικείας αδείας.

 

7. Δια τους μη δηλώσαντας κατά την προηγούμενη παράγραφο συνιδιοκτήτες καταβάλλεται εις τον Ειδικό Διαχειριστή υπό της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος και το ποσόν το αναλογούν εις τις χωριστές αυτών ιδιοκτησίας εκ της όλης δαπάνης αποκαταστάσεως των φερόντων και κοινόκτητων στοιχείων. Δια τον χρόνον και τις δόσεις καταβολής εις τον Ειδικό Διαχειριστή του ποσού τούτου εφαρμόζονται αναλόγως τα δια την καταβολή των δανείων οριζόμενα δια των αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής.

 

8. Ολόκληρον το κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσόν, μη αφαιρουμένης της τυχόν προβλεπόμενης δωρεάν κρατικής αρωγής, βεβαιώνεται εις το Δημόσιον Ταμείον εις βάρος των υπόχρεων μη δηλωσάντων συνιδιοκτητών και εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον εις τέσσερις τριμηνιαίας δόσεις. Η βεβαίωσις γίνεται δια Πράξεως του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος, μετά την εκπνοή της κατά την επομένη παράγραφο προθεσμίας, κατά το ειδικότερα δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων οριζόμενα.

 

9. Οι κατά την παράγραφο 6 του παρόντος μη δηλώσαντες την δια του Ειδικού Διαχειριστού κίνηση της διαδικασίας συνιδιοκτήτες δύνανται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ μηνών από της συνάψεως του δανείου, να ζητήσουν την κατά τις διατάξεις του παρόντος δανειοδότησή του. Εις την περίπτωσιν ταύτη αντί του κατά την προηγούμενη παράγραφο καταλογισμού γίνεται συμψηφισμός εις το δάνειον του ποσού όπερ δια την αναλογίαν των, κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 7 του παρόντος, κατεβλήθη εις τον Ειδικό Διαχειριστή.

 

10. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν έχει διορισθεί διαχειριστής της οικοδομής ή ο διορισθείς αμελεί να ενεργήσει δια την αποκατάστασιν των ζημιών ταύτης, τάσσεται υπό της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος προς τον εις αυτήν γνωστοποιηθέντα ή άλλως, τη αιτήσει της διοριζόμενο κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, δι' αποφάσεως της, εις την διαπιστώνεται ότι η παράτασις της εκκρεμότητας δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας του κτιρίου, δυνάμενα να οδηγήσουν εις την δημιουργίαν κοινού κινδύνου δια πρόσωπα ή περιουσίας, εύλογος κατά τις περιστάσεις προθεσμία προς σύνταξιν της απαιτουμένης μελέτης, έκδοση της αδείας και έναρξη των εργασιών. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας ταύτης δύναται η υπηρεσία να προβεί η ιδία εις εκτέλεσιν των αναγκαίων εργασιών στηρίξεως των φερόντων και κοινόκτητων στοιχείων της οικοδομής προς εξασφάλιση της σταθερότητος αυτής, που υποκαθίσταται δια την εκτέλεσιν του συγκεκριμένου τούτου έργου, εις τους συνιδιοκτήτες.

 

Η δαπάνη δια την εκτέλεσιν των εργασιών τούτων βεβαιώνεται υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος εις βάρος των ιδιοκτητών, κατά λόγον της συμμετοχής των εις την συνιδιοκτησία επί του οικοπέδου, και εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον κατά τα ειδικότερα δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων οριζόμενα. Εάν η διαδικασία της παρούσης παραγράφου κινηθεί αιτήσει ενός ή περισσοτέρων των συνιδιοκτητών, η εξόφλησις της εις βάρος αυτών κατά τα ανωτέρω βεβαιούμενης δαπάνης κανονίζεται εις δόσεις και υπό όρους εξοφλήσεως ομοίους προς τους τοιούτους όρους των δανείων των δια του παρόντος χορηγουμένων.

 

Τα αυτά ισχύουν και δια τους λοιπούς συνιδιοκτήτες εάν ζητήσουν τούτο εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ μηνών από της υπό της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος εγκαταστάσεως του εργολάβου προς εκτέλεσιν των

εργασιών.

 

11. Η νομιμοποίησις του Ειδικού Διαχειριστού και οι κατά την παράγραφο 6 δηλώσεις γίνονται δι' ιδιωτικού εγγράφου, της γνησιότητας των υπογραφών δυναμένης να βεβαιωθεί και υπό δικηγόρου ή συμβολαιογράφου ή δι' υπευθύνου δηλώσεως του διαχειριστού, συντασσόμενης κατά τον τύπον του νομοθετικού διατάγματος 105/1969.

 

12. Εν περιπτώσει αδυναμίας του Ειδικού Διαχειριστού να εισέλθει εις ιδιοκτησία τινά, ένεκα απουσίας ή αρνήσεως του ιδιοκτήτου ή κατόχου, προς διαπίστωσιν και αποκατάστασιν των ζημιών, παρέχει την προς τούτο άδεια το Μονομελές Πρωτοδικείον δικάζον κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων και άνευ κλητεύσεως.

 

13. Οι τεχνικές μελέτες επισκευών δύνανται να εκτελούνται και υπό της Υπηρεσίας, εφ' όσον ήθελε τούτο κριθή σκόπιμον, δια την καλύτερη εξυπηρέτησιν του επιδιωκομένου σκοπού.

 

14. Η ανακατασκευή κτιρίων καταστραφέντων εξ ολοκλήρου υπό του σεισμού ανηκόντων κατά κυριότητα εις ένα ή περισσότερους ιδιοκτήτες, επιτρέπεται να ενεργείται βάσει πραγματοποιήσιμου προγράμματος, εξασφαλίζοντος την στέγαση των πρότερον εις αυτό στεγαζόμενων, εγκρινομένου μετά της μελέτης υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας. Η εκτέλεσις του έργου γίνεται υπ' ευθύνη των δανειοδοτούμενων ιδιοκτητών.

 

15. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το καταστραφέν κτίριον ρυμοτομείται ή δεν δύναται να ανακατασκευασθεί εξ οιασδήποτε ετέρας νομίμου αιτίας ή ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την εις ετέρα θέσιν αυτοστέγαση του, δύναται να λάβει προς τούτο το αναλογούν εις αυτόν δάνειον, μετά την κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος.

 

16. Δάνειον ανακατασκευής αναγνωρίζεται και εις περιπτώσεις καθ' ας το κτίσμα εκρίθη μεν ως ουχί κατεδαφιστέο αλλά, βάσει της σχετικής μελέτης, η δαπάνη επισκευής κρίνεται ως υπέρμετρος δια πεπαλαιωμένο κτίριον υπό Επιτροπής εκ Τεχνικών, συνιστώμενης υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων, εις την οποίαν παραπέμπονται υπό της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος όλες οι τοιαύτες αιτήσεις.

 

17. Δάνειον ανακατασκευής δι' αυτοστέγαση αναγνωρίζεται επίσης και εις ενοικούντες εις κτίρια του Δημοσίου κριθέντα κατεδαφιστέα, εφ' όσον στερούνται καταλλήλου στέγης τόσον αυτοί όσον και οι μετ' αυτών συνοικούντες μέχρι της 20-06-1978 σύζυγος και τέκνα αυτών. Το δάνειον εις την περίπτωσιν ταύτη υπολογίζεται με βάσιν το κατεχόμενο υπό τούτων εις το κτίριον του Δημοσίου εμβαδόν, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, ως προς το ύψος του δανείου, των ισχυόντων εκάστοτε δια τα λοιπά κριθέντα ως κατεδαφιστέα κτίρια.

 

18. Εις περιπτώσεις κτιρίων κριθέντων ως κατεδαφιστέων, των οποίων το οικόπεδον ρυμοτομείται, δύναται το Δημόσιον, εντός των διατιθεμένων δια την αποκατάστασιν πιστώσεων, να προκαταβάλει ως τρίτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και του νομοθετικού διατάγματος 632/1970 περί αναλήψεως υπό του Δημοσίου των εκ της εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως εκάστοτε ισχύουν, την αξίαν του ρυμοτομούμενου τμήματος του οικοπέδου προσδιοριζόμενη παρά τριμελούς επιτροπής συνιστώμενης υπό του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Υπό της αυτής Επιτροπής γίνεται και η αναγνώρισις των δικαιούχων. Η δικαστικώς προσδιοριζομένη τιμή μονάδος λαμβάνεται ως βάσις δια την εις βάρος των υπόχρεων βεβαίωση και είσπραξη της βαρύνουσας αυτής κατά τις σχετικές πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεως.}

 

2. Δια τα μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος συναφθέντα δάνεια, το προς τούτο κατά τις πρότερον ισχύουσες διατάξεις ορισθέν προς ανάληψη και διαχείρισιν των δανείων πρόσωπον η Επιτροπή νοείται ως ο Ειδικός Διαχειριστής κατά το δια της προηγουμένης παραγράφου άρθρου 4 της κυρούμενης Πράξεως που αντικαθίσταται. Γενόμενες μέχρι σήμερον καταβολές κατά την παράγραφο 18 του δια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αντικαθιστάμενου άρθρου 4 της κυρούμενης Πράξεως θεωρούνται ως εγκύρως γενόμενες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.