Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Κτίριον νομίμως υφιστάμενο - Προσθήκες - Εισφορά επί των άνευ αδείας ανεγερθέντων εκτός σχεδίου κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κτίριον θεωρείται νομίμως υφιστάμενο εάν ανεγέρθη κατόπιν σύννομης αδείας και συμφώνως προς τους όρους της αδείας ταύτης ή εάν πρόκειται περί κτιρίου εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου όπερ εξαιρέθηκε της κατεδαφίσεως κατά τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 410/1968 περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών.

 

2. Ομοίως κτίριον θεωρείται νομίμως υφιστάμενο εάν προϋπήρχε της εγκρίσεως του σχεδίου σε αυτό δε και οιουδήποτε κανονισμού δομήσεως εν τη περιοχή αυτού.

 

3. Κτίριον που ανεγέρθηκε άνευ αδείας εκτός σχεδίου εις περιοχήν που εντάχθηκε ή εντασσόμενη μεταγενέστερα εις ρυμοτομικό σχέδιον δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως κατεδαφιστέο δια την έλλειψη της αδείας.

 

4. Δια ρυμοτομικά σχέδια εγκριθέντα μετά την ισχύ του αναγκαστικού νόμου 410/1968, ως και δια τα εφ' εξής εγκρινόμενα οι κύριοι ή συγκύριοι των κατά την προηγούμενη παράγραφο κτιρίων υπόκεινται εις την εισφορά του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 410/1968. Κατά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου η εξάμηνος προθεσμία της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 410/1968 άρχεται από της δημοσιεύσεως της εγκρίσεως του σχεδίου της περιοχής δια εγκεκριμένα δε ήδη σχέδια από της ισχύος του παρόντος. Εις την εισφορά δεν υπόκειται το τυχόν ρυμοτομούμενο τμήμα του κτιρίου.

 

5. Προσθήκη κατ' επέκτασιν υφισταμένου κτιρίου περί ου οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 γίνεται μόνον κατά τις διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ως και των ειδικών εν τη περιοχή ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων.

 

6. Προσθήκη καθ' ύψος, επί υφισταμένου κτιρίου περί ου οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 είναι δυνατή έστω και εάν το κτίριον εκτείνεται πέραν των υπό των διατάξεων του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ή και των ειδικών εν τη περιοχή ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων καθοριζομένων ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, υπό τον όρον όπως η προσθήκη ανταποκρίνεται προς το αναλογούν εις αυτήν ποσοστόν του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου του ισχύοντος κατά τον χρόνον εκδόσεως της αδείας της προσθήκης, τηρουμένων κατά τα λοιπά πασών των κατά τον χρόνον της προσθήκης ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων. Κατά την ως άνω καθ' ύψος προσθήκη επιτρέπεται ενίσχυσις ή και συμπλήρωσις της φέρουσας κατασκευής του κτιρίου. Η διάταξις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται εφ' όσον δεν υφίσταται τυχόν οριστική και τελεσίδικος πράξις κατεδαφίσεως μέρους ή όλου του κτιρίου ως ετοιμόρροπου.

 

7. Προσθήκη κατ' επέκτασιν ή και καθ' ύψος κτιρίου της παραγράφου 3 του παρόντος γίνεται μόνο κατά τις διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος και των ειδικών εν τη περιοχή ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και αφού προηγηθεί η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 410/1968 δήλωσις. Εις τις περιπτώσεις αυτές δια την καταβολή της εισφοράς και τις λοιπές υποχρεώσεις του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 410/1968 ευθύνεται και ο αιτών την δια την προσθήκη άδεια κύριος ή συγκύριος του κτιρίου αλληλεγγύως προς τους κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου υπόχρεους.

 

8. Προκειμένου περί προσθηκών κατ' επέκτασιν ή καθ' ύψος οιουδήποτε κτιρίου ρυμοτομούμενου κατ' εφαρμογήν εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχουν εφαρμογήν πέραν των διατάξεων του παρόντος άρθρου και οι διατάξεις του νόμου 5269/1931.

 

9. Προκειμένου περί κτιρίων κειμένων επί μη αρτίων οικοπέδων επιτρέπονται μόνον οι δια λόγους υγιεινής και χρήσεως αναγκαίες συνήθεις επισκευές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.