Νόμος 669/77 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκμεταλλευόμενοι λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του επομένου άρθρου και των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 386/1976 υποχρεούνται όπως, εντός έτους από της ισχύος του παρόντος νόμου, εφοδιασθούν δια της υπό των διατάξεων του άρθρου 4 τούτου προβλεπομένης αδείας εκμεταλλεύσεως.

 

Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν αυτοί δεν ήθελον αποκτήσει δι' οιονδήποτε λόγον άδεια εκμεταλλεύσεως δικαιούνται, εφ' όσον δεν συντρέχουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος, να παραμείνουν περαιτέρω εις την εκμετάλλευση των λατομείων των, επί μίαν πενταετία από της ισχύος του παρόντος Νόμου, μη υποκείμενοι κατά την εν λόγω χρονική περίοδον, εις τις υπό του άρθρου 11 του νόμου τούτου προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

Ειδικά για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εξακολουθούν να λειτουργούν και εκείνοι που τα εκμεταλλεύονται έχουν υποβάλει αιτήσεις για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης και δεν έχουν εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου, δικαιούνται να παραμένουν στην εκμετάλλευση των λατομείων τους για ένα ακόμη χρόνο χωρίς να υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 11 του νόμου 669/1977.

 

Το πιο πάνω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων για έναν ακόμη χρόνο.

 

Πάντως μετά το πέρας του χρόνου που ορίζεται στην παρούσα διάταξη λήγουν αυτοδίκαια όλες οι άδειες λειτουργίας που αφορούν την εκμετάλλευση της θηραϊκής γης της νήσου Θήρας, ανεξάρτητα αν αυτές οι άδειες προβλέπουν μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας.

 

Ο Υπουργός Ενεργείας και Φυσικών Πόρων μπορεί να προβεί με απόφασή του και στην οριστική διακοπή της λειτουργίας των πιο πάνω λατομείων ή και όσων έχουν άδεια για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, σε περίπτωση που αυτοί που τα εκμεταλλεύονται δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και εντολές της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων που αναφέρονται στην ορθολογική εκμετάλλευση των λατομείων, στην ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

 

Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, εκτός από αυτά της νήσου Θήρας, μέχρι 31-08-1988, χωρίς να υπόκεινται οι εκμεταλλευτές τους στις κυρώσεις του άρθρου 11 του νόμου 669/1977, με την προϋπόθεση ότι τα λατομεία αυτά λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 669/1977 και εξακολουθούσαν να λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος των νόμων [N] 1280/1982 και 1475/1984 και για τα οποία οι εκμεταλλευτές τους έχουν υποβάλει αιτήσεις μέχρι 11-09-1984 για χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης και δεν έχουν εκδοθεί σχετικές απορριπτικές αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 1475/1984, με το άρθρο 28 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987), με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1280/1982 (ΦΕΚ 108/Α/1982).

 

2. Η εκμετάλλευσις των εν λόγω λατομείων δύναται ν' απαγορευθεί και προ της λήξεως της ως άνω χρονικής περιόδου, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίας των διατάξεων του παρόντος Νόμου περί ανακλήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως, εχουσών εν προκειμένω ανάλογη εφαρμογήν.

 

3. Οι καθ' οιονδήποτε τρόπον απωλέσαντες την υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 386/1976 προβλεπόμενη εξάμηνη προθεσμία δια την απόκτηση αδείας εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών, δικαιούνται να αιτηθούν την απόκτηση τούτης εντός διετίας, υπό τις προϋποθέσεις και διαδικασίας του ανωτέρου Νόμου. Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν ήθελε χορηγηθεί εις αυτούς άδεια εκμεταλλεύσεως, δύνανται αυτοί να παραμείνουν εις την εκμετάλλευση του λατομείου των μόνον επί μίαν τριετία αρχομένη από της επομένης της λήξεως της υπό της ως άνω παραγράφου 1 προβλεπομένης εξαμήνου προθεσμίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την περίπτωση γ' του άρθρου 36 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984), μόνο ως προς τις διατάξεις που αφορούν στα αδρανή υλικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.