Νόμος 4685/20 - Άρθρο 130

Άρθρο 130: Ρυθμίσεις περιβαλλοντικών και χωροταξικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που επιφέρουν κατά το τέλος του κύκλου ζωής τους οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και εξειδικεύονται οι σχετικές υποχρεώσεις, η διασφάλιση τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, η διαδικασία εφαρμογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις και διαδικασίες για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για τους οποίους κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος έχουν εκδοθεί οι οικείες πράξεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και οι υποχρεώσεις και διαδικασίες για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που απαλλάσσονται περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικές προσφορές σύνδεσης.

 

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) προστίθεται η φράση:

 

{εκτός εάν πρόκειται για τις βιομηχανικές δραστηριότητες οι οποίες προκαλούν ρύπανση και αναφέρονται στα Κεφάλαια II έως VI της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 334), όπως ενσωματώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 36060/1155/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013).}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 197 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι Δήμοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους δάση μπορούν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να εκμισθώνουν απευθείας και χωρίς δημοπρασία για χρονικό διάστημα έως 3 ετών την εκμετάλλευση του δάσους σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, των οποίων τα δύο τρίτα (2/3) των μελών είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου και τα λοιπά μέλη κάτοικοι της οικείας περιφερειακής ενότητας.}

 

4. α. Στο τέλος της περίπτωσης 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α' του άρθρου 3 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Όταν η οριοθέτηση γίνεται στο πλαίσιο εκπόνησης ειδικού χωρικού σχεδίου του άρθρου 8 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), προθεσμία για την έκφραση της γνώμης είναι η προθεσμία που έχει τεθεί για τη δημόσια διαβούλευση της αντίστοιχης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.}

 

β. Στην παράγραφο Β' του άρθρου 3 του νόμου 4258/2014 προστίθεται υποπαράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Όταν η οριοθέτηση γίνεται στο πλαίσιο εκπόνησης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του άρθρου 8 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016), η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υποπαραγράφου 1 ή η διαδικασία υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της υποπαραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, που κατά περίπτωση απαιτείται, διενεργούνται στο στάδιο έγκρισης του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής.}

 

γ. Η παράγραφος 14 του άρθρου 2 του νόμου 4626/2019 (ΦΕΚ 141/Α/2019) αναριθμείται σε περίπτωση α' της παραγράφου 14 και προστίθεται περίπτωση β' ως εξής:

 

{β. Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που απαιτείται για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο της προηγούμενης περίπτωσης, αντί των υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 4.1 του άρθρου 7 της υπ' αριθμόν 107017/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1225/Β/2006), ως ισχύει, γνωμοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να θέτει στη διάθεση του κοινού, όποτε του ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που του διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, οι οποίες είναι άνω των 5 ημερών και έως 15 ημέρες, μειώνονται κατά 5 ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες μειώνονται κατά 10 ημέρες.}

 

5. Στο άρθρο 255 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση θηρευτικού ιέρακος για τη Θήρα κατά τις κείμενες διατάξεις, με την παρουσία ή μη κυνηγετικού σκύλου. Οι θηρευτικοί ιέρακες κατά την άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων φέρουν υποχρεωτικά πομπό. Επιτρέπεται επίσης η χρησιμοποίηση εκπαιδευμένων ιεράκων για τη ρύθμιση πληθυσμών ειδών της πανίδας στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, στο πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων στην πρωτογενή παραγωγή, στη δημόσια υγεία καθώς και για την απομάκρυνση πτηνών από αεροδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.}

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1-12 του άρθρου 6Α του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) εφαρμόζονται για το σύνολο των υπό κτηματογράφηση περιοχών, στις οποίες πρόκειται να διενεργηθεί η διαδικασία της ανάρτησης των στοιχείων της κτηματογράφησης του άρθρου 4 του νόμου 2308/1995, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η καταβολή του τιμήματος δύναται, κατόπιν αιτήματος του παραχωρησιούχου, να καταβάλλεται σε δόσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τον καθορισμό των ποσών σε δόσεις, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στην περίπτωση έλλειψης μόνιμων υπαλλήλων με τα αναγκαία κατάλληλα προσόντα, είναι δυνατό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, να ανατίθενται στους κατά τα ανωτέρω αποσπώμενους υπαλλήλους προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικών μονάδων του Πράσινου Ταμείου μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπεται στον Οργανισμό του Ταμείου να έχουν οι προϊστάμενοι των ανωτέρω οργανικών μονάδων, για να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.