Νόμος 4643/19 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Επιτάχυνση υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) και τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010), για τις οποίες η άδεια παραγωγής έχει παύσει να ισχύει, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου I του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), και έχει διαγραφεί από το μητρώο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τηρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, δύναται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και κατόπιν αίτησης του κατόχου για χορήγηση άδειας παραγωγής για φωτοβολταϊκό σταθμό ίδιας ισχύος και στο ίδιο ή τμήμα του πολυγώνου της αρχικής άδειας παραγωγής, να εκδίδεται, κατά προτεραιότητα, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εντός 20 ημερών από την υποβολή της ως άνω αίτησης, άδεια παραγωγής, εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής σε πολύγωνο που επικαλύπτεται πλήρως ή μερικώς με το πολύγωνο της αίτησης.

 

Η ισχύς της άδειας παραγωγής άρχεται από την ημερομηνία έκδοσής της. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποδοχής της προσφοράς σύνδεσης και μη συνυποβολής της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου I του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) ως ισχύει, η άδεια παραγωγής ανακαλείται αυτοδικαίως.

 

Επιπλέον, σε περίπτωση που, στο ίδιο ή τμήμα του πολυγώνου της αίτησης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, έχουν ήδη υποβληθεί, αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής και δεν έχουν εκδοθεί οι άδειες παραγωγής, οι αιτούντες λαμβάνουν γνώση άμεσα για την κατά προτεραιότητα έκδοση άδειας παραγωγής των έργων του πρώτου εδαφίου και τους παρέχεται η δυνατότητα να μεταφέρουν, με τροποποίηση της αρχικής αιτήσεώς τους, την προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του σταθμού τους σε νέα θέση εντός της ίδιας περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνουν τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη νέα θέση του εντός 3 μηνών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση.

 

Οι τροποποιήσεις των αιτήσεων του παρόντος εδαφίου αξιολογούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με βάση τη σειρά του κύκλου υποβολής της αρχικής αίτησης.

 

2. Με απόλυτη προτεραιότητα μετά την έκδοση της Άδειας Παραγωγής της προηγούμενης παραγράφου:

 

α) εκδίδεται απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχει σε ισχύ, άλλως τροποποιείται με βάση την ισχύουσα άδεια παραγωγής,

 

β) χορηγείται οριστική Προσφορά Σύνδεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου I του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013.

 

3. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων άρχεται από την ημερομηνία της έκδοσής της ή της τροποποίησής της.

 

4. Μετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και την κατάθεση της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής, εκδίδεται άδεια Εγκατάστασης από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.