Νόμος 3775/09 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Θεσπίζεται Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (στο εξής Διαδικασία) για επενδύσεις στους τομείς που αφορούν στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στον τουρισμό και στην πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων που εντάσσονται στο νόμο 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), όπως ισχύει.

 

2. Για την υπαγωγή των επενδύσεων στη Διαδικασία θα πρέπει οι επενδύσεις ή τα επιχειρηματικά σχέδια να πληρούν ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

(α) το ποσό της επένδυσης να είναι άνω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ,

 

(β) το ποσό της επένδυσης να είναι άνω των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση να δημιουργούνται τουλάχιστον 200 (διακόσιες) νέες θέσεις εργασίας,

 

(γ) ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως να επενδύεται σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, ανεξαρτήτως του συνολικού ποσού της επένδυσης.

 

3. Κριτήρια για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου είναι η βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, η φερεγγυότητα του επενδυτή, η αύξηση της απασχόλησης, η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η μεταφορά καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας και η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

 

Τα κριτήρια αυτά και ο τρόπος ελέγχου τους εξειδικεύονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.