Νόμος 4643/19 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων και συγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 20 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα συνιστώνται 2 ή και περισσότερα, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, υπό τον διακριτό τίτλο (Α) και (Β) τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

2. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 

α) τον πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην έδρα της περιφερειακής ενότητας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του και, αν δεν υπάρχει Πάρεδρος, από δικαστικό αντιπρόσωπο, ως Πρόεδρο. Αν δεν υπάρχει γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην έδρα του Συμβουλίου, τα παραπάνω μέλη ορίζονται από το γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της πλησιέστερης περιφερειακής ενότητας,

 

β) 1 μηχανικό, προϊστάμενο ή αναπληρωτή προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή της οικείας Διεύθυνσης της περιφέρειας ή προϊστάμενο τμήματος της Περιφέρειας ή υπάλληλο της Περιφέρειας ή άλλου φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα της περιφερειακής ενότητας, με εμπειρία σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας, ως Αντιπρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

 

γ) 1 μηχανικό, υπάλληλο με βαθμό Α', της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης της περιφέρειας ή υπάλληλο τμήματος της περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του, ως μέλος,

 

δ) 1 μηχανικό, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με δεκαετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη - πολεοδόμου μηχανικού, ως μέλος,

 

ε) 1 μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Μητρώο Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος. Έως τη σύσταση του Μητρώου, ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εύρεση μέλους από το Μητρώο, από 1 μηχανικό, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με δεκαετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη - πολεοδόμου μηχανικού.

 

Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της περιφέρειας.

 

Αν διαπιστωθεί αδυναμία συμμετοχής προσώπου της περίπτωσης α', Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται το πρόσωπο που αναφέρεται στην περίπτωση β'. Στην περίπτωση αυτή, συμμετέχει στο Συμβούλιο και ένας δικηγόρος, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση από τα μητρώα της παραγράφου 5 του παρόντος.

 

3. Η θητεία των μελών είναι διετής.

 

4. Μητρώα Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων: Τα μητρώα Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τηρούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα μητρώα αυτά εγγράφονται, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, αρχιτέκτονες μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί και χωροτάκτες πολεοδόμοι μηχανικοί που διαθέτουν δωδεκαετή επαγγελματική εμπειρία ή οκταετή εμπειρία, εφόσον διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό αντικείμενο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 1 ή 2.

 

5. Μητρώα δικηγόρων Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων: Τα μητρώα δικηγόρων Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων συνιστώνται και τηρούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Στα μητρώα αυτά εγγράφονται, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, δικηγόροι που διαθέτουν δωδεκαετή επαγγελματική εμπειρία ή οκταετή εμπειρία, εφόσον διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό αντικείμενο σε αντικείμενο σχετικό με το δίκαιο του περιβάλλοντος ή το χωροταξικό ή περιβαλλοντικό δίκαιο.}

 

2. Το άρθρο 21 του νόμου 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

 

Τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας έχουν διακριτές αρμοδιότητες ως εξής:

 

α) Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α ανήκουν:

 

α)α) η εξέταση των προσφυγών κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης, τα οποία εκδίδονται κατά τη διαδικασία του ελέγχου εφαρμογής οικοδομικών αδειών του άρθρου 45,

 

β)β) η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος των άρθρων 3 και 4 της 75724/1151/1983 (ΦΕΚ 767/Β/1983) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, καθώς και κάθε άλλη γνωμοδοτική αρμοδιότητα, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις για την έκδοση αποφάσεων από τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 280 και 283 της παραγράφου 3 του νόμου 3852/2010. Γνωμοδοτήσεις που φέρουν πλημμελή ή ελλιπή αιτιολογία παραπέμπονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Θέματα μείζονος σημασίας μπορεί να παραπέμπονται από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων,

 

γ)γ) η γνωμοδότηση για την κατ' εξαίρεση περίφραξη ξενοδοχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα 236/1984 για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 m από την ακτή.

 

β) Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β ανήκουν:

 

α)α) η διερεύνηση των υποθέσεων τέλεσης των παραβάσεων του άρθρου 46 του παρόντος που διαβιβάζονται από τους ελεγκτές δόμησης και τις υπηρεσίες δόμησης, η σύνταξη πορίσματος και η προώθηση του σχετικού φακέλου στο Εποπτικό Συμβούλιο του άρθρου 156 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) προκειμένου αυτό να εισηγηθεί την επιβολή των κυρώσεων,

 

β)β) η γνωμοδότηση στην περίπτωση της παραγράφου 12 του άρθρου 42 του παρόντος και της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του παρόντος καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται η γνωμοδότησή τους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.