Νόμος 4571/18 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρύθμιση για τις απαιτήσεις συνταξιούχων και εργαζομένων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών από το συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης με την Εθνική Ασφαλιστική


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για το σκοπό εξωδικαστικής ρύθμισης των απαιτήσεων των συνταξιούχων και των εργαζομένων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), που απορρέουν από το από 28-04-1989 και υπ' αριθμόν 2438/0 συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης με την Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία Η ΕΘΝΙΚΗ (εφεξής Εθνική Ασφαλιστική) και τις πρόσθετες πράξεις αυτού, συστήνεται στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά από αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών, ειδικός άτοκος λογαριασμός, στον οποίο μεταφέρεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% επί του κεφαλαίου του ασφαλίσματος που δικαιούνταν να λάβουν οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, κατά την αποχώρησή τους λόγω συνταξιοδότησης, ή κατά τις 04-05-2013, αντίστοιχα. Το ποσό του παραπάνω λογαριασμού μέχρι τη σύσταση των χρηματικών παρακαταθηκών, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 3, καθώς και το υπόλοιπο ποσό του λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης παρακαταθηκών είναι ακατάσχετα.

 

2. Η σύσταση του λογαριασμού της παραγράφου 1 και η καταβολή των ποσών της εξωδικαστικής ρύθμισης στους δικαιούχους του ασφαλίσματος, δεν αποτελεί αναγνώριση ή αναδοχή χρέους από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ή οποιονδήποτε άλλο φορέα του δημοσίου.

 

3. Η εκταμίευση από τον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό του ποσού της εξωδικαστικής ρύθμισης προς τους δικαιούχους των ανωτέρω απαιτήσεων πραγματοποιείται ως εξής:

 

α) Εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος οι δικαιούχοι καταθέτουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αίτηση υπαγωγής στην εξωδικαστική ρύθμιση, με την οποία συνυποβάλλουν την τελεσίδικη δικαστική απόφαση με την οποία έχει προσδιοριστεί η απαίτησή τους κατά κεφάλαιο, ή ελλείψει αυτής την οριστική δικαστική απόφαση με την οποία έχει προσδιοριστεί η απαίτησή τους κατά κεφάλαιο, ή ελλείψει δικαστικής απόφασης, την αγωγή με την οποία διεκδικούν την απαίτησή τους κατά κεφάλαιο, ή ελλείψει όλων των ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση με την οποία προσδιορίζουν την απαίτησή τους κατά κεφάλαιο. Εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών αποστέλλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στοιχεία για κάθε δικαιούχο ως προς τα ποσά της συνολικής απαίτησής του κατά κεφάλαιο και τα ποσά που τυχόν του έχουν καταβληθεί, δυνάμει του αναφερομένου στην παράγραφο 1 συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

 

β) Εντός 1 μηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ελέγχει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μόνο ως προς το ύψος των συνολικών απαιτήσεων κατά κεφάλαιο, με βάση τα στοιχεία που του έχει αποστείλει το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και σε περίπτωση επαλήθευσης του ποσού, συστήνει για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών χρηματική παρακαταθήκη υπέρ του δικαιούχου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% επί του κεφαλαίου της επαληθευμένης απαίτησής του. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ του ποσού που έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο και αυτού που έχει δηλωθεί από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, η παρακαταθήκη υπέρ του δικαιούχου συστήνεται για ποσοστό 60% επί του μικρότερου από τα δύο ποσά. Από το ποσό για παρακατάθεση, που προκύπτει ως άνω, αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί ήδη στον δικαιούχο, δυνάμει του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης ή σε εκτέλεση σχετικής δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' που έχει αποστείλει το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Τα δικαιώματα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη σύσταση κάθε παρακαταθήκης βαρύνουν τον καταθέτη. Το πρωτότυπο γραμμάτιο της παρακαταθήκης παραδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον δικαιούχο μετά από αίτησή του ή φυλάσσεται μέχρι την απόδοσή της. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας σύστασης παρακαταθηκών, το υπόλοιπο ποσό του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 1 επιστρέφεται σε λογαριασμό που υποδεικνύεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

γ) Η χρηματική παρακαταθήκη αποδίδεται στον δικαιούχο με την προσκόμιση του πρωτοτύπου γραμματίου παρακαταθήκης, δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο και από το δικαίωμα της τυχόν ασκηθείσας αγωγής και από κάθε απαίτηση, γεννημένη ή μη, που απορρέει από το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης, με επικυρωμένο αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού απαιτείται για την απόδοση της παρακαταθήκης κατά τις κείμενες διατάξεις. Η ως άνω δήλωση παραίτησης έχει τις συνέπειες των άρθρων 294 και 296 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του άρθρου 454 του Αστικού Κώδικα, έναντι του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και οποιουδήποτε άλλου φορέα του δημοσίου.

 

4. Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους στο πλαίσιο της ρύθμισης του παρόντος φορολογούνται με τις κλίμακες της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013)), ως εισόδημα της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας κατάθεσης των αιτήσεων υπαγωγής στην εξωδικαστική ρύθμιση, επαλήθευσης των απαιτήσεων και απόδοσης των ποσών του παρόντος. Η μη έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν αναστέλλει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.