Νόμος 4519/18 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Πόροι των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι:

 

α) επιχορήγηση από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους.

 

Η επιχορήγηση καταβάλλεται κάθε έτος αφού πρώτα οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών τηρήσουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του νόμου 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013),

 

β) έκτακτες επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, που δίδονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

 

γ) επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις που μπορεί να δίδονται από τον προϋπολογισμό άλλων Υπουργείων, το Πράσινο Ταμείο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,

 

δ) πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό και τα Τομεακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ) και λοιποί πόροι προερχόμενοι από ταμεία ή άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών,

 

ε) έσοδα από τις δραστηριότητές τους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς τους, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από προϊόντα που παράγουν ή εκμεταλλεύονται, εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες, έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειμένου,

 

στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων,

 

ζ) έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις που μπορεί να συνάπτουν με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

 

η) ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό τους δραστηριότητα, τα οποία εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

 

θ) έσοδα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

 

ι) έσοδα από κάθε πρόστιμο και τέλος για τα οποία προβλέπεται η απόδοσή τους στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως από την αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών, δασικών και λιβαδικών εκτάσεων, καθώς και των παραγόμενων από αυτά πόρων.

 

2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), δύναται να καθιερώνεται εισιτήριο εισόδου επίσκεψης, το οποίο αποτελεί πόρο του οικείου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, σε ειδικά προσδιορισμένες θέσεις του Δικτύου Natura 2000, για δραστηριότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του.

 

Η τιμή του εισιτηρίου, οι κατηγορίες προσώπων που απαλλάσσονται ή καταβάλλουν μειωμένο εισιτήριο, οι ημέρες ελεύθερης επίσκεψης του κοινού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου.

 

β) Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζεται ότι, ποσοστό έως 40% των εσόδων από το αντίτιμο του εισιτηρίου θα αποδίδεται από τον εισπράττοντα Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στο Πράσινο Ταμείο. Το ποσό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ή επιμέρους ποσοστό αυτού αποδίδεται από το Πράσινο Ταμείο στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, στα διοικητικό όρια των οποίων βρίσκεται η ειδικά προσδιορισμένη θέση της προστατευόμενης περιοχής, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής.

 

γ) Οι πόροι της περίπτωσης α' αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του οικείου ΦΔΠΠ και το μέρος των εσόδων που απομένει μετά την αφαίρεση του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση β', διατίθεται από τον οικείο ΦΔΠΠ για τις ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, που εμπίπτουν στην χωρική του αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης εποχικού προσωπικού, εφόσον απαιτείται.

 

δ) Ειδικά για τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς) και ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης α', μέχρι τις 31.12.2020 ισχύει η υπουργική απόφαση 40982/2003 (ΦΕΚ 511/Β/2003) και αρμόδια για τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού και κάθε άλλη απαραίτητη διαδικασία για τη διαχείριση της επισκεψιμότητας είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, διά της Διεύθυνσης Δασών Χανίων. Τα έσοδα από το αντίτιμο του εισιτηρίου για την ως άνω διαχειριστική περίοδο εισπράττονται από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων και κατατίθενται στον λογαριασμό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Από τα έσοδα αυτά το Πράσινο Ταμείο διαθέτει ποσοστό 30% στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται το Φαράγγι Σαμαριάς, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων ή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής. Από το ανωτέρω ποσοστό του 30%, το 1/3 αυτού διατίθεται στην Τοπική Κοινότητα Λάκκων του Δήμου Πλατανιά, το άλλο 1/3 αυτού στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ρουμέλης του Δήμου Σφακίων, ενώ το υπόλοιπο 1/3 επιμερίζεται ισόποσα στις λοιπές όμορες τοπικές κοινότητες των οικείων Δήμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019), με το άρθρο 6 του νόμου 4664/2020 (ΦΕΚ 32/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.