Νόμος 4519/18 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις σχετικά με λειτουργικά θέματα των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αποφασίζουν στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου τις ώρες λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, με βάση το προστατευτέο αντικείμενο, τα γεωγραφικά όρια κάθε φορέα και τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

2. Για την κάλυψη των οδοιπορικών των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων:

 

α) στους προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αναγνωρίζονται δαπάνες μετακίνησης από την έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στην έδρα του φορέα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων,

 

β) δαπάνες μετακίνησης που πραγματοποιήθηκαν για τους προαναφερόμενους σκοπούς από την 01-01-2016 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως νομίμως τελεσθείσες και πληρώνονται από το Πράσινο Ταμείο.

 

3. Στους υπαλλήλους των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση δράσεων του φορέα τους εντός της περιοχής ευθύνης τους (διαχείριση, παρακολούθηση, φύλαξη), καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, με ανώτατο όριο τις 30 διανυκτερεύσεις κατ' έτος.

 

4. Για τα οχήματα των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, λόγω της επέκτασης των ορίων ευθύνης τους, δικαιολογείται άρση του περιορισμού κατανάλωσης καυσίμων της 1450/550/1982 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 93/Β/1992), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 της 129/2534/2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 108/Β/2010), για λόγους δημόσιου συμφέροντος και αποτελεσματικότερης εποπτείας των προστατευόμενων περιοχών, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τους λόγους υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης καυσίμων, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών.

 

5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει πρότυπα, προδιαγραφές και συστάσεις που διασφαλίζουν την ενιαία μεταξύ των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών αντιμετώπιση και συντονισμό για θέματα:

 

α) διοικητικής οργάνωσης και οικονομικής λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,

 

β) συλλογής δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, επιστημονικής παρακολούθησης και εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης.

 

6. Για την εκπλήρωση του έργου της Επιτροπής Φύση 2000, σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής.

 

7. α) Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών δύνανται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας να προβλέπουν ειδικές ικανότητες ή προσόντα που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση ή τη γλωσσομάθεια των υποψηφίων, κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας ή άλλης σαφώς αιτιολογημένης ανάγκης.

 

Για τον ίδιο λόγο, στον ανωτέρω Κανονισμό δύναται να ρυθμίζονται, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας, θέματα που αφορούν το προσωπικό που απασχολείται πέραν του ωραρίου ή σε βάρδιες, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας της περιοχής, με παράλληλη δυνατότητα για πρόβλεψη χορήγησης ημερών ανάπαυσης.

 

β) Για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α/2018).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 91 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.