Νόμος 4483/65 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ηλεκτροδότηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των υποσταθμών υποβάλλεται στο Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Υπεύθυνη Δήλωση του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη με την οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και παρέχεται εγγύηση για την επί διετία απρόσκοπτη λειτουργία της.

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ή άλλη Επιχείρηση Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ενημερώνεται για την ως άνω υποβολή και αναλόγως ηλεκτροδοτεί την εγκατάσταση ή τον υποσταθμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

2. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, πλην των διπλωματούχων μηχανικών, συνοδευόμενη από λεπτομερές σχέδιο της εγκατάστασης, στο υπόμνημα του οποίου αναγράφονται τα από τους ισχύοντες κανονισμούς και εγκυκλίους διαταγές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθοριζόμενα συμπληρωματικά στοιχεία, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, την ειδικότητα και κατηγορία της άδειάς του και τη χρονική ισχύ της αυθημερόν από το οικείο επαγγελματικά σωματείο. Σε διαφορετική περίπτωση ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο σωματείο η παραπάνω θεώρηση γίνεται από την οικεία Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Το σωματείο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη θεώρηση μόνο εφόσον διαπιστώσει ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υποχρεούται δε στην περίπτωση αυτή να αιτιολογήσει γραπτά τους λόγους της άρνησης της θεώρησης επί της δήλωσης και να διαβιβάσει αυτήν εντός δύο (2) ημερών στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α/1995).

 

3. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και η οικεία επιχείρησις, υποχρεούται ν' αρνηθεί την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, εάν κατά την παραλαβή των ανωτέρω υπευθύνων δηλώσεων, διαπιστώσει ότι η υπό ηλεκτροδότηση ηλεκτρική εγκατάστασις τυγχάνει μεγαλύτερης ισχύος ή ειδικότητος διαφόρου της υπό του κατασκευαστού της κατεχόμενης αδείας και ν' αναφέρει σχετικώς εις το εποπτεύον Υπουργείον.

 

4. Όσον αφορά, ειδικώς εις τις ηλεκτροδοτήσεις εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, αρκεί η δια της Στρατιωτικής Υπηρεσίας υποβολή εις την Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού υπευθύνου δηλώσεως του αδειούχου εγκαταστάτη που εκτέλεσε το έργο ή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της αρμοδίας Στρατιωτικής Υπηρεσίας που επέβλεψε το έργο ότι η κατασκευή εκτελέσθηκε συμφώνως προς τους ισχύοντας κανονισμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος 1246/1972 (ΦΕΚ 174/Α/1972).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.