Νόμος 4504/17 - Άρθρο 139

Άρθρο 139: Ρυθμίσεις περί προστασίας εργαζομένων στο ναυτιλιακό τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973), προστίθεται περίπτωση θ' ως εξής:

 

{θ) ότι είναι κανονικώς εγγεγραμμένο στο ναυτολόγιο του πλοίου, όπως υποχρεούται προς τούτο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει προσληφθεί ή απασχολείται ή εργάζεται επί του πλοίου.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του παρόντος επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Κλάδου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο 10.500 € στον πλοιοκτήτη του πλοίου κατά την έννοια του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπως εγκρίθηκε με την 3522/2013 (ΦΕΚ 1671/Β/2013) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει κάθε φορά. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο ναυλωτής γυμνού πλοίου, ο εφοπλιστής και ο πράκτορας του πλοίου.

 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας περί ορίων του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών, επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο 300 € έως 500 € για έκαστο ναυτικό, όπως αρμόζει. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο ναυλωτής γυμνού πλοίου, ο εφοπλιστής και ο πράκτορας του πλοίου, εξαιρουμένου του πλοιάρχου, στην περίπτωση που δεν διαπιστώνεται ευθύνη αυτού και έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την έγγραφη ενημέρωση του πλοιοκτήτη, κατά την έννοια του παραπάνω Κανονισμού σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης μέτρων και παροχής πόρων εκ μέρους του πλοιοκτήτη για την τήρηση της οικείας νομοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να τροποποιούνται τα όρια των παραπάνω προστίμων, να καθορίζονται τα όρια προστίμων για έτερες κατηγορίες παραβάσεων ναυτεργατικής νομοθεσίας, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω εδαφίων.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Περί των εγγραφών στο ναυτολόγιο ο πλοίαρχος ενημερώνει εγγράφως και αμελλητί τον εφοπλιστή ή τον αντιπρόσωπο αυτού.}

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015) η φράση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αντικαθίσταται από τη φράση μέχρι 31-12-2022.

 

5. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012) ως εξής:

 

{4. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των δικαιούχων για την εκτέλεση δρομολογίων με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές αυτών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι ποσοστού 70% αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αξιώσεις των εργαζομένων τους (προσωπικό ξηράς). Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και τα θέματα εφαρμογής του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.