Νόμος 4150/13 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (νομοθετικό διάταγμα 187/1973) - Επιτροπές Κωδικοποίησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (νομοθετικό διάταγμα 187/1973, ΦΕΚ 261/Α/1973), το εδάφιο μόνο αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:

 

{2. Ο έλεγχος και η θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατάπλου και απόπλου κατηγοριών πλοίων που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, εκτός αυτών που εκτελούν δρομολόγια με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δύνανται να διενεργούνται περιοδικά από τις Λιμενικές Αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πριν από την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, οι παραβάτες καλούνται με έγγραφη πρόσκληση της Λιμενικής Αρχής σε απολογία. Η απολογία υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α) Η πιστοποίηση πλοίων, καθώς και πλοιοκτητριών και διαχειριστριών εταιριών, η γενική ή μερική επιθεώρηση, ο έλεγχος και η έγκριση σχεδίων, μελετών, εγχειριδίων, εξοπλισμού και υλικών, η έκδοση αδειών ναυπήγησης και μετασκευής, η παρακολούθηση των αντίστοιχων εργασιών, η αναγνώριση επιβατηγών πλοίων ως ελληνικών, καθώς και κάθε άλλη πράξη απαραίτητη για τη διαπίστωση συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία, δύναται να ανατεθούν στο σύνολό τους ή εν μέρει σε εξουσιοδοτημένους από την Ελλάδα οργανισμούς με γραπτή συμφωνία. Οι οργανισμοί αυτοί τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής εξουσιοδότησης προς τους ανωτέρω οργανισμούς, καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου 44, για κάθε παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο 300 € έως 500.000 €. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής, ο πράκτορας και ο πλοίαρχος του πλοίου. Ειδικότερα για τις παραβάσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, επιβάλλεται το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου στον πλοιοκτήτη ή στην εταιρία, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1.1.2. του Μέρους Α' του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), όπως ισχύει.}

 

5 α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (νομοθετικό διάταγμα 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973)) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) επί επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες αναψυχής και περιήγησης άνω των 30 ναυτικών μιλίων από το λιμένα αφετηρίας έως τον τελικό λιμένα προορισμού και συνολικής διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετραώρου.}

 

β. Στο άρθρο 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Ομοίως, κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού επιβατηγού ή επιβατηγού / οχηματαγωγού πλοίου που εκτελεί πλόες:

 

α) Μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής ή μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής.

 

β) Δρομολογιακούς μεταξύ ελληνικών λιμένων συνολικής απόστασης από το λιμένα αφετηρίας μέχρι τον τελικό λιμένα προορισμού έως και 30 ναυτικά μίλια και είναι κλειστού τύπου.

 

γ) Μεταξύ ελληνικών λιμένων ή μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής ή μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής, όταν αυτό εμπίπτει στην εφαρμογή του Κώδικα Ταχυπλόων Πλοίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ή του Κώδικα Δυναμικά Υποστηριζομένων Σκαφών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Η οργανική σύνθεση για την ως άνω περίπτωση α' διαμορφώνεται με βάση τον απαιτούμενο αριθμό ναυτικών για το χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών μέσων του πλοίου, όπως ο αριθμός αυτός καθορίζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 4078/2012 (ΦΕΚ 179/Α/2012).}

 

6. α. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 164 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, αριθμούνται ως παράγραφος 1.

 

β. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 164 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, αριθμείται ως παράγραφος 2 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στα επιβατηγά πλοία, για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 3 της Οδηγίας 1998/18 (EEL 144/1998), όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/1999 (ΦΕΚ 110/Α/1999) και ισχύει, υπό τους όρους ότι τα πλοία πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του άρθρου 6(α) της Οδηγίας 98/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/24 (EEL 123/2003) ΕΚ και όπως ενσωματώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 66/2005 (ΦΕΚ 100/Α/2005) και ισχύει, καθώς και των απαιτήσεων των άρθρων 6, 8 και 9 της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκαν με τα άρθρα 6, 8 και 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2005 (ΦΕΚ 79/Α/2005) και ισχύει.}

 

γ. Στο άρθρο 164 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στα επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται ομοίως στα επιβατηγά και επιβατηγά / οχηματαγωγά πλοία, που εκτελούν πλόες μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή, εφόσον ικανοποιούνται οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σκοπό αυτόν με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού οφείλουν να εναρμονιστούν εντός μεταβατικής περιόδου που θα προβλέπεται στο διάταγμα αυτό και τα επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, στα οποία έχει γίνει εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.}

 

7. Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 168A του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{iii). Το πλοίο και ο πλοιοκτήτης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α', β' και δ' της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου τρίτου του νόμου 2932/2001, όπως ισχύουν.}

 

8. α. Στο άρθρο 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως:

 

{5. Στα ελληνικά επιβατηγά πλοία, στα υπό κοινοτική σημαία επιβατηγά πλοία και στα επιβατηγά πλοία που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των κρατών - μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και φέρουν τη σημαία τους, τα οποία έχουν το δικαίωμα περιηγήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 περίπτωση α' και β' και 4 του παρόντος άρθρου, παρέχεται το δικαίωμα παραλαβής επιβατών και από τους ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο ελληνικός λιμένας επιβίβασής τους και

 

β) η διάρκεια του κυκλικού περιηγητικού ταξιδιού από το λιμένα επιβίβασης των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους είναι κατ' ελάχιστον 48 ώρες.}

 

β. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, αναριθμούνται σε 6, 7 και 8 αντιστοίχως.

 

γ. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 122/1995 (ΦΕΚ 75/Α/1995), όπως ισχύει, κατά το μέρος που ρυθμίζουν με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο ΣΤ του άρθρου 42 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014).

 

9. α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται μη αμειβόμενη Επιτροπή για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με αναπληρωτή τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, δικαστικοί λειτουργοί, καθηγητές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εκπρόσωποι του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στο σχετικό αντικείμενο. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

β. Με όμοια απόφαση συγκροτείται μη αμειβόμενη Επιτροπή, αντίστοιχης συνθέσεως, για τον εκσυγχρονισμό και την κωδικοποίηση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Με την ως άνω απόφαση ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.