Νόμος 4331/15 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζομένων κατά κυρίου ναυαγίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση που κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 2881/2001 έχει καθ' οιονδήποτε τρόπο εισπράξει από τον πλειοδότη και έχει πιστοποιήσει την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου ο Οργανισμός, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001), τίμημα από 01-06-2009 και εφεξής, ως προϊόν εκποίησης ενός ή περισσοτέρων ναυαγίων και επικίνδυνων ή επιβλαβών πλοίων μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο Οργανισμός, ενεργώντας για λογαριασμό του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας, υποχρεώνεται μετά και την αφαίρεση των δαπανών εκποίησης και προ κάθε άλλου συμψηφισμού με τυχόν δικές του απαιτήσεις, προ της κατάθεσης αυτού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να αποδώσει εξ αυτού του τιμήματος ποσό προς εξόφληση κατά κεφάλαιο, τόκους και επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες, αξιώσεων κατά του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας εργαζομένων στις ως άνω εταιρείες με κύρια ασφάλιση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και επικουρική στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (πρώην ΤΕΑΥΝΠΤ-ΤΑΝΠΥ), οι οποίες προέρχονται από προϋπάρξασα μεταξύ τους σχέση εξαρτημένης εργασίας, λόγω μη καταβολής σε αυτούς μισθών, επιδομάτων, δώρων εορτών, αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβών για εργασία κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, αποζημιώσεων απόλυσης, όπως οι αξιώσεις αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή των συμβάσεων εργασίας και των γενικών εργατικών διατάξεων. Τυχόν ήδη γενόμενοι συμψηφισμοί μετά την 01-06-2009 από τον Οργανισμό, δεν αντιτάσσονται έναντι των εργαζομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν μόνο απαιτήσεις, οι οποίες έχουν επιδικασθεί για την ανωτέρω πραγματική και νομική αιτία υπέρ των εργαζομένων με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από την 01-06-2009 και μέχρι 31-12-2022. Όμοιες απαιτήσεις, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τελούν σε εκκρεμοδικία, ικανοποιούνται αφότου καταστούν τελεσίδικες. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται απαιτήσεις μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω εταιρειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 139 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

3. Οι αξιώσεις των εργαζομένων αναγγέλλονται εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στον Οργανισμό. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, ο Οργανισμός μέσα σε προθεσμία 10 ημερών συντάσσει και αναρτά πίνακα απαιτήσεων που του έχουν αναγγελθεί.

 

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης εντός 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, οι οποίες καλούνται να αποφανθούν εγγράφως και αιτιολογημένα εντός 5 εργασίμων ημερών. Στη συνέχεια συντάσσεται και αναρτάται οριστικός πίνακας απαιτήσεων. Η καταβολή ξεκινάει και ολοκληρώνεται την τελευταία εβδομάδα του ίδιου μήνα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα.

 

Οι απαιτήσεις ικανοποιούνται συμμέτρως, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε απαίτησης.

 

4. Σε περίπτωση που το καθ' οιονδήποτε τρόπο εισπραχθέν από τον Οργανισμό τίμημα δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των δικαιούχων της παραγράφου 1, αθροίζεται και το κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 2881/2001 κατατεθειμένο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τίμημα, μέχρι του ύψους της συμπλήρωσης του καταβλητέου ποσού. Σε περίπτωση σύνταξης πίνακα κατάταξης από συμβολαιογράφο, η καταβολή διενεργείται με εντολή του αρμοδίου συμβολαιογράφου, διαφορετικά με εντολή του αρμοδίου οργάνου του Οργανισμού, και επάγεται την απόσβεση των εκ της εργασιακής σχέσης απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος κατατάσσονται με προνόμιο β' τάξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 205 του νόμου [Ν] 3816/1958 (ΦΕΚ 32/Α/1958).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 54 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.