Νόμος 4497/17 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Πρόσληψη υπαλλήλων από τους κατόχους αδειών υπαίθριου εμπορίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την υποβοήθηση στην άσκηση της δραστηριότητάς τους, οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται να προσλαμβάνουν υπαλλήλους. Ο πωλητής, ο οποίος προσλαμβάνει υπάλληλο, υποχρεούται να ενημερώσει αυθημερόν για την πρόσληψη στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή των άρθρων 8 και 18, υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης.

 

Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ο πωλητής ενημερώνει κάθε φορά αμελλητί και για την τυχόν ανανέωσή της. Στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή των άρθρων 8 και 18, υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 του υπαλλήλου, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/35797/2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρχή αναγράφει στο έντυπο της αδείας τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου με σφραγίδα και εκδίδει έντυπο που φέρει τον τίτλο Βεβαίωση Πρόσληψης υπαλλήλου από επαγγελματία/παραγωγό (κατά περίπτωση) πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Η βεβαίωση αυτή φέρει τα εξής στοιχεία:

 

α. την αρχή έκδοσης της βεβαίωσης πρόσληψης και την ημερομηνία πρόσληψης,

 

β. κατά περίπτωση, τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής και τον αριθμό δημοτολογίου του υπαλλήλου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος, τον ασφαλιστικό φορέα και τον ΑΜΚΑ του υπαλλήλου,

 

γ. τα στοιχεία του πωλητή-εργοδότη, όπως αναγράφονται στην άδειά του,

 

δ. φωτογραφία του υπαλλήλου και σφραγίδα της αρχής που εκδίδει τη βεβαίωση πάνω σε αυτή.

 

2. Στην περίπτωση των αγρεργατών, που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και παράλληλα εργάζονται ως λιανοπωλητές στις λαϊκές αγορές, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 7 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της παραγράφου 1)α του άρθρου 52 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

3. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, ο πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει εντός 3 ημερών την αρμόδια αρχή των άρθρων 8 και 18, για τη διαγραφή του υπαλλήλου από την άδεια και την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 58.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των πωλητών ως εργοδοτών, που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, ιδίως τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες αναγγελίας της πρόσληψης, της απόλυσης ή της με οποιονδήποτε τρόπο λύσης της εργασιακής σχέσης.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίζονται θέματα διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων, τα οποία υποστηρίζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.