Νόμος 4497/17 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Πληροφοριακό Σύστημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ορθή παρακολούθηση των χορηγούμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, την ανανέωση των στοιχείων αυτών, των διενεργούμενων ελέγχων και την επιβολή και είσπραξη των προστίμων τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Ως ηλεκτρονική βάση, που θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ορίζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).

 

2. Κάθε ισχύουσα, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου και κάθε νέα άδεια που εκδίδεται καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτόν οι αδειούχοι υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου) υποχρεούνται να προσέρχονται στους δήμους μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να απογραφούν και να τους αποδοθεί νέο έντυπο άδειας. Για αδειούχους λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αδειούχοι προσέρχονται στις οικείες Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών.

 

3. Οι Εκθέσεις Ελέγχου και τα επιβληθέντα πρόστιμα καταχωρίζονται αμελλητί από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

 

4. Οι φορείς λειτουργίας καταχωρίζουν τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν υπό την ευθύνη τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.

 

5. Τα στοιχεία που τηρούνται υποχρεωτικά, οι έχοντες δικαίωμα πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τα στοιχεία που πρέπει να φέρουν οι αδειούχοι, το πρόγραμμα απογραφής και οι σχετικές προθεσμίες ανά περιφέρεια, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών. Μετά το πέρας των προθεσμιών που θα τεθούν με την ανωτέρω απόφαση, οι άδειες που δεν έχουν καταχωρισθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, παύουν να ισχύουν μέχρι την ηλεκτρονική καταγραφή τους και δεν παρέχουν δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης δραστηριότητας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης επιβάλλεται από την αρχή που προβαίνει στην καταγραφή πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.