Νόμος 3232/04 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού Υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων - Πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια, από 01-01-2004, εξαιρούμενοι της ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι απασχολούμενοι με αμοιβή, σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών.

 

Για τους απασχολούμενους με ημερομίσθιο ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε μήνες ανά ημερολογιακό εξάμηνο και οι μήνες ασφάλισης κάθε εξαμήνου προκύπτουν από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ημερών απασχόλησης εντός του εξαμήνου δια του αριθμού 25. Υπόλοιπο ημερών απασχόλησης μικρότερο του αριθμού 25 θεωρείται πλήρης μήνας ασφάλισης. Στο χρόνο ασφάλισης υπολογίζεται και ο χρόνος κανονικής αδείας.

 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού ισχύουν οι ακόλουθοι εννοιολογικοί ορισμοί:

 

α) Πρωτογενής αγροτική δραστηριότητα: είναι κάθε δραστηριότητα που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, κατάλληλων για διάθεση ή κατανάλωση ή στην παραγωγή πρώτων υλών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή έτοιμων προϊόντων για πώληση, μετά τη μετατροπή ή το μετασχηματισμό τους με τη βοήθεια μηχανικών ή χημικών μέσων.

 

β) Δευτερογενής δραστηριότητα: είναι η επεξεργασία ή η μετατροπή ή ο μετασχηματισμός των πρώτων υλών σε έτοιμα για πώληση προϊόντα.

 

γ) Αγροτικά προϊόντα: είναι τα αγαθά που παράγονται στα πλαίσια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και είναι, κατά βάση, τα προϊόντα εδάφους, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της δασοπονίας, καθώς και τα προερχόμενα από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας των προϊόντων αυτών.

 

δ) Αγροτική εκμετάλλευση: είναι η μονάδα παραγωγής αγροτικών προϊόντων η οποία δραστηριοποιείται ιδίως:

 

α)α) Στην καλλιέργεια, παραγωγή και συλλογή παντός είδους προϊόντων εδάφους, αρωματικών και διακοσμητικών φυτών, στην ανθοκομία, στην παραγωγή μανιταριών, μπαχαρικών, σπόρων και φυτών.

β)β) Στην κτηνοτροφία, αλιεία, ιπποπαραγωγή.

γ)γ) Στην αλιεία σε γλυκά νερά, στην παράκτια και στη μέση αλιεία, στη σπογγαλιεία, στην ιχθυοτροφία, στην παραγωγή γόνου, στη βατραχοτροφία, στην καλλιέργεια μυδιών, στρειδιών και στην εκτροφή μαλακίων και μαλακοστράκων.

 

ε) Αγροτικές εργασίες: είναι οι εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας που εκτελούνται χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα, οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στην αρχική και με συνήθη μέσα επεξεργασία τους, που τα καθιστά εμπορεύσιμα και κατάλληλα προς διάθεση ή κατανάλωση. Στις αγροτικές εργασίες περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α)α) Οι εργασίες σποράς, φύτευσης και περιποίησης προϊόντων γης και οι εργασίες αλωνίσματος, δεματοποίησης, περισυλλογής και συγκομιδής.

β)β) Η σε πρώτο στάδιο επεξεργασία, που πραγματοποιείται με συνήθη μέσα, και οι εργασίες προπαρασκευής για την πώληση προϊόντων, όπως η διαλογή, η συλλογή, η ξήρανση, ο καθαρισμός και η απολύμανση.

γ)γ) Οι εργασίες εκκόλαψης, φύλαξης, πάχυνσης και περιποίησης ζώων.

δ)δ) Η καταπολέμηση επιβλαβών φυτών και ζώων, καθώς και ο ψεκασμός φυτών και εδάφους.

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις αγροτικές εργασίες οι μεταποιητικές εργασίες, η τυποποίηση και η μετατροπή ή ο μετασχηματισμός των πρώτων υλών σε έτοιμα προϊόντα προς πώληση.

 

3. Εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών:

 

α) Οι απασχολούμενοι σε γεωργικές εργασίες για λογαριασμό του Δημοσίου ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 190/Α/1978).

 

β) Οι απασχολούμενοι σε εκμεταλλεύσεις που έχουν ως αντικείμενο την ανθοκηπουρική.

 

γ) Οι απασχολούμενοι στη δακοκτονία, στη θηραματοπονία, στην υλοτομία, στην κοπή ξύλων, οι δασεργάτες, οι ρητινοσυλλέκτες, οι σταφιδεργάτες, καθώς και οι απασχολούμενοι σε άλλες δασονομικές υπηρεσίες.

 

δ) Οι απασχολούμενοι σε γεωργικές εργασίες, σε χώρους αναψυχής, σε οικολογικά πάρκα και σε εκμεταλλεύσεις, που έχουν ως αντικείμενο την έρευνα και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Οι απασχολούμενοι σε εργασίες της δευτερογενούς δραστηριότητας δεν παρέχουν αγροτική εργασία και εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

4. Για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται η 5η του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997, όπως ισχύει, και η οποία επιλέγεται από τον εργοδότη.

 

5. Η ασφάλιση των ασφαλιζομένων στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 10 του παρόντος άρθρου διαρκεί για όλο το χρόνο απασχόλησης και για όσο χρόνο οι απασχολούμενοι είναι στη διάθεση του εργοδότη τους.

 

6. Οι ήδη ασφαλισμένοι στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών δύνανται να παραμείνουν στην ασφάλιση αυτού, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες ασφάλισης στον φορέα αυτόν μέχρι 31-12-2004, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στον ίδιο φορέα και στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων μέχρι 31-12-2007.

 

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, αντί στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, που ανάγεται στο χρονικό διάστημα από 01-01-2004 μέχρι 31-12-2004 δεν επιστρέφονται και ο αντίστοιχος χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε νόμιμα στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Όσοι υπαχθούν στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και έχουν 1.500 ημέρες ασφάλισης στην επικουρική ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, μπορεί να συνεχίσουν προαιρετικά την επικουρική τους ασφάλιση, με αίτηση τους που υποβάλλεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών εντός ενός έτους από την υπαγωγή τους, εφόσον καταβάλλουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου, οι οποίες και υπολογίζονται με βάση την ασφαλιστική κλάση στην οποία εντάσσονται οι αποδοχές την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

7. Κάθε εκμετάλλευση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που απασχολεί, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, άτομα που υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, υποχρεούται να υποβάλλει στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του, Βεβαίωση Απασχόλησης, στην οποία αναφέρεται το προσωπικό που απασχολεί και το αντικείμενο της απασχόλησης.

 

Για κάθε νέα απασχόληση υποβάλλεται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων Βεβαίωση Απασχόλησης εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της.

 

Αν δεν υποβληθούν οι βεβαιώσεις αυτές εντός των ανωτέρω οριζόμενων προθεσμιών ή υποβληθούν ανακριβείς βεβαιώσεις, επιβάλλεται, για κάθε απασχολούμενο πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

 

8. Υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για τα πρόσωπα που θα υπαχθούν στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι η επιχείρηση ή εκμετάλλευση ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους για όλο το χρονικό διάστημα της ασφάλισης.

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές, στο σύνολο τους, επιβαρύνουν τις εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

Οι αγρεργάτες που υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998).

 

Οι διατάξεις του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 78/1998 (ΦΕΚ 72/Α/1998) εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη καταβολής των εισφορών από τους ανωτέρω υπόχρεους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, ορίζονται τα υπόχρεα πρόσωπα, ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμενο της Βεβαίωσης Απασχόλησης, τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

9. Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απασχολούνται παράλληλα και αυτοτελώς, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, εντός της αυτής χρονικής περιόδου, και σε άλλες εργασίες ασφαλιστέες στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και για τις εργασίες αυτές, για τις οποίες καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2458/1997 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 78/1998.

 

Το ποσό της σύνταξης, στην περίπτωση αυτή, αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους ποσών σύνταξης που προκύπτουν ανάλογα με τις ασφαλιστικές κατηγορίες που έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι και για τις δύο εργασίες τους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

 

10. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία ή σε εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων από την είσοδο τους στη χώρα. Ο προσκαλών με την αποστολή της πρόσκλησης υποχρεούται να ενημερώσει συγχρόνως τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων για τον αριθμό των προσκαλουμένων αλλοδαπών, τα ατομικά στοιχεία τους, το χρονικό διάστημα απασχόλησης τους, καθώς και το είδος της απασχόλησης στην αγροτική οικονομία.

 

Με την είσοδο τους στη χώρα ο προσκαλών υποχρεούται σε υποβολή Βεβαίωσης Απασχόλησης στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων εντός δέκα (10) ημερών από την είσοδο και στην καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για όλο το χρόνο πρόσκλησης. Για όσους εισήλθαν στη χώρα από 01-09-2005 και εφεξής καταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ενός τριμήνου εντός 10 ημερών από την ημερομηνία εισόδου.

 

Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία όσων απασχολούνται, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, ορίζεται η 5η η οποία επιλέγεται από τον εργοδότη. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα η Βεβαίωση Απασχόλησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που ο προσκληθείς αλλοδαπός, για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την εκμετάλλευση πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.

 

Η αποχώρηση του προσκληθέντος αλλοδαπού αποδεικνύεται από την αναγγελία στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού της οικειοθελούς αποχώρησης του ή της καταγγελίας της συμβάσεως του, καθώς και από κάθε επίσημο έγγραφο στοιχείο του εργοδότη ή δημόσιας αρχής.

 

11. Στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 10 του παρόντος άρθρου, χορηγούνται παροχές υγείας μετά την παρέλευση τριμήνου ασφάλισης.

 

12. Οι αγρεργάτες, που είναι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και απασχολούνται παραλλήλως σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών για την απασχόληση τους αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1 έως 12 τίθενται όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 1)α του άρθρου 52 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

13. (πρώην 7). Στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων χορηγείται η συνταξιοδοτική παροχή του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 4169/1961 (ΦΕΚ 81/Α/1961) και του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997). Η παροχή αυτή χορηγείται και σε όσους έκαναν χρήση της επιλογής με κοινή δήλωση, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2458/1997.

 

Τα πρόσωπα της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού δικαιούνται και τη συνταξιοδοτική παροχή του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4575/1966 (ΦΕΚ 227/Α/1966), καθώς και του νόμου [Ν] 1745/1987 (ΦΕΚ 234/Α/1987), εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

 

Το δικαίωμα της επιλογής καταργείται και η υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καθίσταται υποχρεωτική και για τους δύο συζύγους.

 

14. (πρώην 8) α) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εντός των ορίων της εισοδηματικής πολιτικής, όπως καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και των οικονομικών δυνατοτήτων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, αναπροσαρμόζονται τα ποσά των συντάξεων (νόμος [Ν] 4169/1961), τα ποσά των συντάξεων του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης (νόμος [Ν] 1745/1987) και τα ποσά των συντάξεων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (νόμος [Ν] 2458/1997).

 

β) Οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 και του άρθρου 12 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 2458/1997 καταργούνται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

γ) Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) αύξηση των ποσών των μηνιαίων βασικών συντάξεων που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (νόμος [Ν] 4169/1961) ορίζεται από της 01-01-2003 σε 14,67 ευρώ.

 

15. (πρώην 9).Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1358/1983 (ΦΕΚ 64/Α/1983), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή και για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (νόμος [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 64/Α/1997)).

 

α) Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καταβάλλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορά ίση με το άθροισμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, όπως ισχύει κάθε φορά υπολογιζόμενο επί του ποσού της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

 

β) Οι συνταξιούχοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καταβάλλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορά ίση με το άθροισμα της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί του ποσού της 5ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

 

16. (πρώην 10). Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2458/1997 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί για κάθε έτος ασφάλισης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης. Για τον υπολογισμό της σύνταξης χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος των έξι μηνών θεωρείται πλήρες έτος.}

 

17. (πρώην 11). Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών για όσο χρόνο διαρκεί η υποχρεωτική παραμονή τους στο πρόγραμμα και συνεχίζουν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων κατατασσόμενοι τουλάχιστον στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997), όπως ισχύει.

 

Μετά τη λήξη της ως άνω υποχρεωτικής παραμονής, η ασφαλιστική τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

18. (πρώην 12). Το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πόροι του Κλάδου είναι:

 

1. α) Η μηνιαία ατομική εισφορά των αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών που ορίζεται σε ποσοστό 7% επί των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997.

 

β) Η μηνιαία ατομική εισφορά των ανειδίκευτων εργατών που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου αυτού και υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ορίζεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι, με κατώτατη την 5η ασφαλιστική κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997.

 

2. Για όσους ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 6 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται μηνιαία εργοδοτική εισφορά, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι, με κατώτατη την 5η ασφαλιστική κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997.

 

3. Οι ανωτέρω κατηγορίες καταβάλλουν εισφορές ασθένειας και ΛΑΕ.

 

4. α) Η κρατική μηνιαία εισφορά για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ορίζεται σε ποσοστό 14% και υπολογίζεται επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν καταταγεί οι ασφαλισμένοι.

 

β) Η κρατική μηνιαία εισφορά για τους απασχολούμενους ανειδίκευτους εργάτες που υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται σε ποσοστό 7% και υπολογίζεται επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι, με κατώτατη την 5η ασφαλιστική κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997.

 

Τα ποσά της ανωτέρω α' και β' κρατικής εισφοράς αποδίδονται στον Κλάδο απολογιστικά εντός του τριμήνου από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο τρόπος απόδοσης της εισφοράς του κράτους.

 

5. Η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών του Κλάδου, καθώς και κάθε πρόσοδος από οποιαδήποτε αιτία.}

 

19. (πρώην 13). Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2004.

 

20. (πρώην 14). Η εφαρμογή της παραγράφου 18 αρχίζει από 01-07-2004.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.